ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕТИЧІВСЬКЕ"  
 
 
Сторінки розділу
 


Регулярна інформація(Архів)

Публічне акціонерне товариство "Летичівське" - 00412576

Регулярна інформація за 2002 рік
Дата розміщення: 10.07.2002

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш звіту

Супровідний лист до звіту

Інформація про фінансово-господарську діяльність, що публікується емітентом у друкованих виданнях

Основні види діяльності емітента

Основні відомості про емітента

Основні види діяльності емітента

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств (Асоціації)

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств (Корпорації)

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств (Консорціуми)

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств (Концерни)

Вiдомостi щодо входження емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств (Iншi об'єднання за галузевим, територiальним та iншими принципами)

Інформація про посадових осіб емітента

Інформація про юридичних осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

Інформація про фізичних осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Відомості про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та на зовнішніх ринках

Опис бізнесу (текстова частина)

БAЛAНС

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Примітки до річної фінансової звітності

Звіт про обіг цінних паперів

Титульний аркуш звіту

 

Звіт затверджую:

 

Голова правління

 


Ткачук Микола Петрович  


(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

 

М.П.

 

Дата

 

 


 

Контактна особа з питань складеної інформації:

 

 

Посада, підрозділ

Головний бухгалтер

Прізвище, ім'я, по батькові

Тимчик Марія Василівна

Міжміський код, телефон, факс

03857, 9-46-34, 9-15-02

E-mail

-

 

Річний звіт відкритого акціонерного товариства (ВАТ)

 

 

Складено на

2003

 

 

(дата)

 

 

Емітент

ВАТ"Летичівське"

 

Звіт прийнято:

 


 


 

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

 

Дата прийняття
попереднього звіту

 


Дата прийняття звіту

 


Попередній звіт
зареєстровано за номером

 


Реєстраційний номер

 


 

 


Примітки

 


 

Супровідний лист до звіту

 

 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

ВАТ"Летичівське"

 

00412576

(найменування емітента)

 

(код за ЄДРПОУ)


 

Цим листом засвідчуємо, що звіт за 2002 рік, в електронній та паперовій формах, що додаються, належним чином заповнений; відомості, зазначені в ньому, відповідають дійсності.

 

Дата друку звіту:

2003-04-21 00:00:00

 

 

Голова правління

 

 

 

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

 

М.П.

 

Дата:

2003-04-21 00:00:00

 

Інформація про фінансово-господарську діяльність, що публікується емітентом у друкованих виданнях

 

Найменування емітента

Відкрите акціонерне товариство"Летичівське"

Код за ЄДРПОУ

00412576

Номер свідоцтва про державну реєстрацію

63

Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію

1997-10-31 00:00:00

Місцезнаходження (поштова адреса)

31500, Хмельницька обл., Летичівський р-н, м.Летич

Міжміський код та телефон

03857, 9-46-34

Факс

9-15-02

E-mail

 

Кількість акціонерів

 

Чисельність працівників на кінець звітного періоду

100

Статутний капітал (тис.грн.)

560.2

Номінальна вартість простої акції (грн.)

0.25

Кількість простих акцій (шт.)

2.2408e+06

Частка простих акцій у статутному капіталі (%)

100

Кількість привілейованих акцій (шт.)

0

Частка привілейованих акцій у статутному капіталі (%)

0

Сумарна вартість непогашених облігацій за номінальною вартістю (тис.грн.)

0

Дата проведення останніх зборів акціонерів (для ВАТ)

2003-04-11 00:00:00

Адреса, за якою звертатись з питань ознайомлення з річним звітом емітента

31500 Хмельницька обл. смт. Летичів вул.Ворошилова,2

Дата початку виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись)

 

Дата закінчення виплати дивідендів

 

Дата початку виплати процентів за облігаціями

 

Дата закінчення виплати процентів за облігаціями

 

Дата погашення облігацій

 

 

Юридичні особи, послугами яких користується емітент

 

Реєстратор емітента

Найменування

ЗАТ "Реєстр-Центр"

Місцезнаходження

29000 м. Хмельницький вул. соборна, 75

Номер ліцензії (дозволу)

АА №240870

Зберігач цінних паперів

Найменування

 

Місцезнаходження

 

Номер ліцензії (дозволу)

 

Депозитарій емітента

Найменування

 

Місцезнаходження

 

Номер ліцензії (дозволу)

 

Торговці цінними паперами, з якими укладено договори на розміщення випусків цінних паперів

Найменування

 

Місцезнаходження

 

Номер ліцензії (дозволу)

 

Юридичні особи, уповноважені емітентом продавати (купувати) його цінні папери

Найменування

 

Місцезнаходження

 

Номер ліцензії (дозволу)

 

Юридичні особи, уповноважені емітентом виплачувати дохід за його цінними паперами

Найменування

 

Місцезнаходження

 

Номер ліцензії (дозволу)

 

Аудитори (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту

Найменування

Приватне підприємтво "Система-Аудит"

Місцезнаходження

29000 м. Хмельницький вул.Гагаріна 5

Номер ліцензії (дозволу)

№ 000287

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

 

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (тис.грн.)

462

706

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (тис.грн.)

486

513

Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.)

-41

57

Необоротні активи (тис.грн.)

2908

2955

Оборотні активи (тис.грн.)

709

623

Довгострокові зобов'язання (тис.грн.)

46

46

Поточні зобов'язання (тис.грн.)

531

527

Частка чистого прибутку, яка спрямована на виплату дивідендів на привілейовані акції (тис.грн.)

0

0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

2.2408e+06

2.2408e+06

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

0

0.02544

Дивіденди, нараховані на одну просту акцію (грн.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених емітентом на викуп акцій протягом періоду (тис.грн.)

0

0

Кількість акцій, викуплених емітентом протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених емітентом на викуп облігацій протягом періоду (тис.грн.)

0

0

Сума сплачених відсотків за облігаціями (тис.грн.)

0

0

Кількість облігацій, викуплених емітентом протягом періоду (шт.)

0

0

 

Примітки

-

 

Основні види діяльності емітента

 

Код за ЗКГНГ

Вид діяльності*

21140

Вирощування плодів, ягід, винограду

21210

мясне та молочне скотарство

21110

вирощування зернових

71130

оптова торгівля недержавних організацій

72200

зовнішня торгівля недержавних організацій

71250

роздрібна торгівля

 

* Найменування кожного виду діяльності вводиться тільки в один рядок таблиці.

 

Основні відомості про емітента

 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку емітента

 

Повне найменування

Відкрите акціонерне товариство"Летичівське"

Скорочене найменування

ВАТ"Летичівське"

Організаційно-правова форма

 

Код за ЄДРПОУ

 

Код території за КОАТУУ

6823055100

Територія (область)

Хмельницька

Район

Летичівський

Поштовий індекс

31500

Населений пункт

Летичів

Вулиця, будинок

Ворошилова, 2, -

Міжміський код та телефон

(03857)-9-46-34

Факс

9-15-02

E-mail

-

WWW-адреса

-

 

Інформація про державну реєстрацію емітента

 

Номер свідоцтва

63

Дата видачі

1997-10-31 00:00:00

Орган, що видав свідоцтво

ЛЕТИЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

 

 

Банківські установи, що обслуговують емітента

 

Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком

Летичівське відділення Ощадбанку № 3210

МФО банку

375122

Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком

Летичівське відділення Ощадбанку № 3210

МФО банку

375122

 

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента

 

Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб

1

Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%)

25.99

Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб

331

Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%)

74.01

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

0

у тому числі:

 

  - сертифікатів акцій

0

  - сертифікатів облігацій

0

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

0

у тому числі:

 

  - сертифікатів акцій

0

  - сертифікатів облігацій

0

 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)

100

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)

0

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)

0

Фонд оплати праці — всього (тис.грн.)

195.1

 

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента

 

Найменування друкованного органу

Інвестиційна газета

Передплатний індекс

33782

Тираж

15000

Дата публікації звіту

2002-07-10 00:00:00

 

Інформація про загальні збори акціонерів (для ВАТ)

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

х

 

Місце проведення

Хмельницька обл. смт. Летичів вул. Ворошилова,2

Дата проведення

2003-04-11 00:00:00

Кворум зборів (%)

65.8

Питання порядку денного:

1. Звіт голови правління, спостережної ради, голови ревізкомісії про проведену роботу за звітний період.
2. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2002 рік.
Член спостережної Ради товариства - Бондарчук Ольга Іванівна є представником РВ ФДМУкраїни по Хмельницькій області, яке є власником 25,99 % від статутного фонду

 

Інформація про дивіденди

 

Дата закриття реєстру для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись)

 

Дата початку виплати дивідендів

 

Дата закінчення виплати дивідендів

 

 

Основні види діяльності емітента

 

Код за ЗКГНГ

Вид діяльності*

21140

вирощування плодів, ягід і вінограду

21210

мясне та молочне скотарство

21110

вирощування зернових

71130

оптова торгівля недержавних організацій

71250

роздрібна торгівля

72200

зовнішня торгівля

 

* Найменування кожного виду діяльності вводиться тільки в один рядок таблиці.

 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

 -

-

01.01.1970

-

01.01.1970

 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

Тип об'єднання, до якого належить емітент

Найменування

Місцезнаходження (поштова адреса)

Асоціація

-

-

 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

Тип об'єднання, до якого належить емітент

Найменування

Місцезнаходження (поштова адреса)

Корпорація

-

 -

 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

Тип об'єднання, до якого належить емітент

Найменування

Місцезнаходження (поштова адреса)

Консорціум

 -

 -

 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

Тип об'єднання, до якого належить емітент

Найменування

Місцезнаходження (поштова адреса)

Концерн

 "Укрсадвінпром"

 м. Київ вул. Саксаганського,1

 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднаь підприємств

 

Тип об'єднання, до якого належить емітент

Найменування

Місцезнаходження (поштова адреса)

Інше об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами

 -

 -

 

Інформація про посадових осіб емітента

 

№ з/п

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народ-ження

Освіта

Стаж керівної роботи (років)

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

1

Голова правління

Ткачук Микола Петрович

1955

вища

4

заступник директора агрофірми "Летичівська"

2

член правління - головний бухгалтер

Тимчик Марія Василівна

1964

сереньо-спеціальна

13

заступник директора агрофірми "Летичівька"

3

член правління

Юхимчук Володимир Григорович

1957

вища

23

заступник директора агрофірми "Летичівська"

4

член правління

Іванишин Василь Васильович

1948

середньо-спеціальна

23

інженер ВАТ "Летичівське"

5

член спотережної ради

Кондратюк Василь Сергійович

1951

середньо-спеціальна

28

головний інженер ВАТ "Летичівське"

6

член правління

Максимчук Андрій Олексійович

1952

середня

17

завідуючий РММ ВАТ "Летичівське"

7

член правління

Безпалько Іван Павлович

1961

середньо-спеціальна

21

головний зоотехник ВАТ "Летичівське"

8

член правління

Бачинська Галина Олексіївна

1956

середньо-спеціальна

8

пом. бригадира ВАТ "Летичівське"

9

член правління

Бондар Григорій Олександрович

1949

середня

2

шофер ВАТ "Летичівське"

10

член правління

Баранович Віра Петрівна

1941

середня

2

робітниця ВАТ "Летичівське"

11

член правління

Полякова Тетяна Петрівна

1957

середньо-спеціальна

8

інженер ВАТ "Летичівське"

12

Голова спостережної ради

Майський Віктор Адольфович

1955

середньо-спеціальна

23

агроном ВАТ "Летичівське"

13

член Спостережної ради

Бондарчук Ольга Іванівна

-

-

1

Представник РВ ФДМУ

14

Член Спостережної ради

Подзігун Зоя Григорівна

1964

середньо-спеціальна

1

заст.гол.бухгалтера

15

Голова Ревізійної комісії

Сімонов Анатолій Пилипович

1946

середньо-спеціальна

31

інженер ВАТ "Летичівське"

16

член правління

Лоєвський Анатолій Семенович

1955

середньо-спеціальна

4

Гол.агроном


Примітки:

 

Інформація про юридичних осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

 

Найменування 
юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій, штук

Від загальної кількості акцій, %

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

приві-лейовані іменні

приві-лейовані на пред'явника

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області

02898152

29016 м. Хмельницький вул. Львівське шосе 10/1

1999-05-20 00:00:00

582400

25.99

582400

0

0

0

 

Інформація про фізичних осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

 

П.І.Б. фізичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій, штук

Від загальної кількості акцій, %

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

приві-лейовані іменні

приві-лейовані на пред'явника

-

 

0

0

0

0

0

0

 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

П.І.Б. посадової особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій, штук

Від загальної кількості акцій, %

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

приві-лейовані іменні

приві-лейовані на пред'явника

Голова правління

Ткачук Микола Петрович

1999-05-20 00:00:00

23468

1.05

23468

0

0

0

член правління

Тимчик Марія Василівна

1999-05-20 00:00:00

7380

0.33

7380

0

0

0

член правління

Юхимчук володимир Григорович

1999-05-20 00:00:00

11236

0.5

11236

0

0

0

член правління

Іванішин Василь Васильович

2000-05-20 00:00:00

8408

0.38

8408

0

0

0

член спостережної ради

Кондратюк Василь Сергійович

1999-05-20 00:00:00

13124

0.59

13124

0

0

0

член правління

Максичук Андрій Олексійович

1999-05-20 00:00:00

8344

0.37

8344

0

0

0

член правління

Безпалько Іван Павлович

1999-05-20 00:00:00

4308

0.19

4308

0

0

0

член правління

Бачинська Галина Олексіївна

1999-05-20 00:00:00

9280

0.41

9280

0

0

0

член правління

Бондар Григорій Олександрович

1999-05-20 00:00:00

10088

0.45

10088

0

0

0

член правління

Баранович Віра Павлівна

1999-05-20 00:00:00

9348

0.42

9342

0

0

0

член правління

Полякова Тетяна Петрівна

1999-05-20 00:00:00

8544

0.38

8544

0

0

0

Голова спостережної ради

Майський Віктор Адольфович

1999-05-20 00:00:00

8412

0.37

8412

0

0

0

член спостережної ради

Лоєвський Анатолій Семенович

1999-05-20 00:00:00

8456

0.38

8456

0

0

0

Голова ревізійної комісії

Сімонов Анатолій Пилипович

1999-05-20 00:00:00

6364

0.28

6364

0

0

0

Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року

 

Дата реєстрації повідомлення

Стислий опис

 

-

 

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітент

реєстратора

Найменування

Закрите акціонерне товариство "Реєстр-Центр"

Організаційно-правова форма

Закрите акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

23834647

Код території за КОАТУУ

68101

Територія (область)

Хмельницька

Район

.

Поштовий індекс

29000

Населений пункт

м. Хмельницький

Вулиця, будинок

Соборна,75,

Міжміський код та телефон

0382-79-41-92

Факс

79-40-64

E-mail

sugregist@ms.km.ua

WWW-адреса

-

Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності

АА №240870

Дата видачі ліцензії (дозволу)

2001-10-15 00:00:00

Державний орган, що видав ліцензію

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітент

аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту

Найменування

Приватне підприємство "Система-аудіт"

Організаційно-правова форма

приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

21337005

Код території за КОАТУУ

68101

Територія (область)

Хмельницька

Район

.

Поштовий індекс

29000

Населений пункт

м. Хмельницький

Вулиця, будинок

вул. Гагаріна, 5

Міжміський код та телефон

0382-72-06-54

Факс

-

E-mail

sys_ua@rp.km.ua

WWW-адреса

-

Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності

№ 0287 АБ

Дата видачі ліцензії (дозволу)

2001-02-23 00:00:00

Державний орган, що видав ліцензію

Аудиторська палата України

 

Відомості про цінні папери емітента

 

 

 

Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації емісії

Номер свідоцтва про реєстрацію емісії

Найменування органу, що зареєстрував емісію

Вид акцій

Форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Сума за номіналом (грн.)

Доля у статут-
ному капіталі (%)

1998-10-20 00:00:00

191/22/1/98

Хмельницьке територіальне управління ДКЦПФР

прості, іменні

документарна

0.25

2.2408e+06

560200

100

 

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби, всього (тис.грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1.Виробничого призначення:

2631

2585

0

0

2631

2585

- будівлі та споруди

1854

1749

0

0

1854

1749

- машини та обладнання

95

80

0

0

95

80

- транспортні засоби

25

50

0

0

25

50

- інші

657

706

0

0

657

706

2.Невиробничого призначення:

117

116

0

0

117

116

- будівлі та споруди

17

16

0

0

17

16

- машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

- транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

- інші

100

100

0

0

100

100

Усього

2748

2701

0

0

2748

2701

Пояснення:

 

Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

 

Група факторів

Опис проблем

Ступінь впливу на діяльність емітента

Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство

незначний вплив

середній вплив

значний вплив

Політичні

   

х

   

Фінансово-економічні

     

х

 

Виробничо-технологічні

     

х

Значне збільшення виробництва продукції розсадника

Соціальні

 

х

     

Екологічні

       

Оплата праці за кінцевий результат

 

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції

 

Найменування продукції
(виду продукції)

Найменування конкурента

Країна походження конкурента

Ступінь конкуренції

незначний вплив

середній вплив

значний вплив

саджанці плодові

приватний сектор

україна

   

х

плоди

підприємства об'єднання"Хмельницькплодоовощпром"ро

Україна

 

х

 

зерно

с/г підприємства Летичівського району

Україна

 

х

 

велика рогата худоба (жива вага)

с/г підприємства Летичівського району

Україна

х
 

   

 

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

 

Найменування продукції (виду продукції)

Торгові марки, під якими здійснюється збут продукції

Патентний та інший правовий захист продукції (винаходи та ліцензії, які використовуються в продукції)

Код товару (товарної групи) за ТНЗЕД

Одиниця виміру

Обсяг виробництва в натуральних одиницях

Обсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис.грн.)

Чистий доход (виручка) від реалізації за звітний період) (тис.грн.)

саджанці плодових

-

-

-

тис. шт.

31.2

60.4

54.9

плоди

-

-

-

тона

171.2

47.7

44.3

зерно

пшениця 4-го класу

-

-

тона

618.4

153.9

142.5

цукрові буряки

-

-

-

тонн

173

26.1

0

ВРХ

-

-

-

тона

19.6

114.4

61.2

молоко

-

-

-

тона

146

87.2

44.2

 

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та на зовнішніх ринках

 

Найменування продукції (виду продукції)

Сировинна база для виробництва (Україна, країни СНД, зарубіжжя)

Доля в загальному обсязі реалізації (за регіонами) (%)

Україна

Країни СНД та Балтії

Країни дальнього зарубіжжя

Саджинці плодові

Україна

100

0

0

Плоди

Україна

100

0

0

Зерно

Україна

100

0

0

Велика рогата худоба (т.в.)

Україна

100

0

0

 

Опис бізнесу (текстова частина)

 

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку

В 1947 році на базі війської частини, яку розформували, було створено державнепідприємство Летичівський "Держплодорозсадник". В 1969 році створено радгосп "Летичівський", який мав у користуванні 1384 га землі,з яких 1224 га - с/г угіддя. В 1993 році радгосп об'єднується з сусіднім КСП"Надбужанське". В 1997 році агрофірма розділилась знову на два сільськогосподарьськихпідприємтва. Радгосп "Летичівський" в 1997 році реорганізована у ВАТ "Летичівське".

Інформація про організаційну структуру емітента

Вищим керівним органом ВАТ "Летичівське" є загальні збори акціонерів. На загаль-них зборах обирається спостережна рада, голова правління, ревізійна комісія. Члениправління затверджуються на засіданні спостережної ради. Між загальними зборамипоточні справи вирішує правління товариства, роботою якого керує голова правління.ВАТ "Летичівське" складається із слідуючих виробничих підрозділів: машинно-трак-торний парк, садово-рільнича і плодорозсадницькі бригади, пасіка ферма ВРХ, буді-вельна бригада.

Опис обраної облікової політики

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться методом подвійного запису господарьськихоперацій, згідно з прийнятим планом рахунків, як це передбачено "Положенням проорганізацію бухобліку і звітності в Україні, затверджного Кабінетом Міністрів України03.04.93 № 250 з урахуванням послідуючих змін і доповнень.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг

В 2002 році ВАТ "Летичівське" значно недобрало продукції до плану і зменшиловиробництво до минулого року. Виробництво зерна становить - 618,4 тонн, плодів 171,2 тони,саджанці плодові - 23,2 тис.штук, саджанці кущові - 8,0 тис.штук. Крім того,вироблено молока - 146 тонн, вирощенно худоби в живій вазі - 19,6 тонна. Спеціалізаціягосподарства - плодорозсадник. Однак, в 90-і роки в зв'язку з важким фінансовимстаном садівничі господарства не взмозі були за внесені кошти придбати посадматеріал.В останні два роки значно збільшилось фінансування з держбюджету на садівництво, щодає змогу господарствам закупляти саджанці для закладки садів. Тому в 2002 році про-ведено значну роботу по підготовці до збільшення виробництва посадкового матеріалу(посаджено 1,0 га маточно-черішкового саду, заявлено більше 100 тис.штук підщеп-ного матеріалу різних порід і др.). Основні споживачі - господарства Хмельн6ицької,Тернопольської і Вінницької областей. Зерно фактично все реалізується працівникам господарства і комерційним структурам.Виручка від реалізації зерна використовувалась на погашення заборгованості по оплатіпраці і для придбання матеріально-технічних ресурсів. Велика рогата худоба в основному реалізовувалась на Барський мясокомбінат, амолоко на Деражнянський маслозавод. За молоко розрахунки проводились регулярно. Ціна реалізованої продукції в основному залежить від кон'юнктури ринку. Так,якщо середня реалізаційна ціна на молоко знизилась на 14% і становила 42 коп. за 1 літрі живою ваги ВРХ знизилась на 34% і становила 2,68 грн. за 1 кг., то реалізаційна ціна1 ц зерна знизилась з 44 грн. до 34 грн., що вплинуло на зменшення прибутку. Середняреалізаційна ціна саджанців плодових становить 3,2 грн. за 1 штуку кущових - 1,5 грнза 1 штуку. Якщо по кущових - це реальна ціна, то по плодових вона повинна становитив межах 5 гривень. В загальному реалізаційні ціни на молоко, мясо, саджанці в плод-ових залишаються низькими і повністю не компенсують затрати на їх виробництво придотриманні технології виробництва. Значні грошові надходження від надання послуг ма-шинно-тракторного парку
Продукція товариства реалізується на території України в основному в ХмельницькійТернопільскій, Закарпатській областях.

Одна із природних проблем - це весняні заморозки, які особливо пошкодили урожайсаду. Друга проблема - невідповідність цін на матеріально-технічні ресурси і цінна сільськогосподарську продукцію. Є проблеми з монополістоми при постачанні еле-ктроенергії, які диктують свої умови постачання, тарифи, штрафи і т.д. Визначення якості зданої продукції в більшості залежить від одержувача продук-ції, особливо Деражнянський маслозавод.

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента

Основна проблема - це нестабільність законів і ринку. Ці дві складові значновпливають на невідповідність цін на матеріально-технічні ресурси і цін на с/гпродукцію. На урожай продукції значно вплинули природні умови (засуха в травні-червні, ав період збирання врожаю дощі). Є проблема з ринками реалізації зерна, плодів, саджанців плодових. Проблема якості поставлених ремонтних матеріалів значно випливає на ефективністьроботи механізмів. Якість продукції с/г підприємства визначає також переробник, що обмежує прававиробника.

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства

Штрафи та компенсації за порушення норм чинного законодавства не сплачувались.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Господарство працює на принципі госпрозрахунку, залучаючі власні і кредиті кошти.Крім того, виділяються державні кошти по догляду за молодими багаторічними насад-женнями, які склали в 2002 році 37 тис.грн. Акціонерне товариство забезпечело робочою силою і має можливість виконання роботизгідно технологічного процесу. Середньоспискова чисельність за 2002 рік становить100 чол. Фактично приймало участь у роботі 87 чол. Коефіцієнт використання робочоїсили 0,87.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Всі договора за 2002 рік перед кредиторами господарство виконало.

Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента

ВАТ "Летичівське" в 2003 році планує значно збільшити об'єми виробництвапродукції:саджанців плодових - до 57 тис.штук.саджанців кущових - до 50 тис.штук.зерна - 700 тоннплодів - 260 тоннмяса ВРХ - 22 тонимолоко - 180 тонн Планується зменшити дебеторську заборгованість на 50 тис.грн, кредиторськуна 200 тис.грн. Від реалізації продукції отримати 630 тис.грн. грошових надходженьі чистого прибутку 50 тис.грн. Рентабельність виробництва довести до 8,6%.

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента

 

 

 

 

КОДИ

Підприємство

Відкрите акціонерне товариство"Летичівське"

Дата

2002

за ЄДРПОУ

00412576

за КОАТУУ

6823055100

Територія

Хмельницька область

за КФВ

20

Форма власності

КОЛЕКТИВНА ВЛАСНІСТЬ

за СПОДУ

8074

Орган державного управління

МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

за ЗКГНГ

21140

за КВЕД

01.13.0

Галузь

ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДІВ, ЯГІД І ВИНОГРАДУ

Контрольна сума

 

Вид економічної діяльності

ВИРОЩУВАННЯ ФРУКТІВ, ЯГІД

 

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

 

 

Адреса

31500, Хмельницька обл., Летичівський р-н, м.Летичів, Ворошилова, б.2/-, кор.-, кв.-

 


 

БAЛAНС

на2002 р.

 

                                                                                                                   
 

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

                                                                                                                   

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

0

0

первісна вартість

011

0

0

накопичена амортизація

012

0

0

Незавершене будівництво

020

199

199

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

2748

2701

первісна вартість

031

5563

5645

знос

032

2815

2944

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

інші фінансові інвестиції

045

8

8

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

2955

2908

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

162

193

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

195

180

незавершене виробництво

120

108

125

готова продукція

130

5

7

товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

0

0

первісна вартість

161

0

0

резерв сумнівних боргів

162

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

0

10

за виданими авансами

180

0

0

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

1

1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

149

190

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

3

3

в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

623

709

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

Баланс

280

3578

3617

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

560

560

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

2337

2413

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

108

67

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

3005

3040

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

 

415

(0)

(0)

 

416

(0)

(0)

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

46

46

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

46

46

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

0

0

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

0

0

з бюджетом

550

108

89

з позабюджетних платежів

560

108

89

зі страхування

570

20

9

з оплати праці

580

9

31

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

1

2

Інші поточні зобов'язання

610

386

390

Усього за розділом IV

620

527

531

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

3578

3617

 

Керівник:

Ткачук Микола Петрович

Головний бухгалтер:

Тимчик Марія Василівна

 

 

 

 

КОДИ

Підприємство

Відкрите акціонерне товариство"Летичівське"

Дата

2002

за ЄДРПОУ

00412576

за КОАТУУ

6823055100

Територія

Хмельницька область

за СПОДУ

8074

Орган державного управління

МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

за ЗКГНГ

21140

Галузь

ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДІВ, ЯГІД І ВИНОГРАДУ

за КВЕД

01.13.0

Вид економічної діяльності

вирощування фруктів,ягід

Контрольна сума

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

 

 


 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2002 р.

 

                                                                                                                   
 

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

                                                                                                                   

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

510

823

Податок на додану вартість

015

 48 

 117 

Акцизний збір

020

 0 

 0 

 

025

 0 

 0 

Інші вирахування з доходу

030

 0 

 0 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

462

706

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

 486 

 513 

Валовий:

 

 

 

прибуток

050

0

193

збиток

055

 24 

 0 

Інші операційні доходи

060

83

2

Адміністративні витрати

070

 52 

 49 

Витрати на збут

080

 0 

 0 

Інші операційні витрати

090

 30 

 70 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

прибуток

100

0

76

збиток

105

 23 

 0 

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

3

0

Інші доходи

130

0

0

Фінансові витрати

140

 21 

 19 

Втрати від участі в капіталі

150

 0 

 0 

Інші витрати

160

 0 

 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

прибуток

170

0

57

збиток

175

 41 

 0 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

0

0

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

 0

 0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

прибуток

190

0

57

збиток

195

 41 

 0 

Надзвичайні:

 

 

 

доходи

200

0

0

витрати

205

 0 

 0 

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Чистий:

 

 

 

прибуток

220

0

57

збиток

225

 41 

 0 

 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

417.5

339.7

Витрати на оплату праці

240

195.1

192.7

Відрахування на соціальні заходи

250

3.4

0

Амортизація

260

129

136

Інші операційні витрати

270

51

70

Разом

280

796

738.4

 

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

2.2408e+06

2.2408e+06

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

2.2408e+06

2.22408e+07

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0

0.02544

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0

0.00256

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

 

Керівник:

Ткачук Микола Петрович

Головний бухгалтер:

Тимчик Марія Василівна

 

 

 

 

КОДИ

Підприємство

Відкрите акціонерне товариство"Летичівське"

Дата

2003-01-01 00:00:00

за ЄДРПОУ

00412576

за КОАТУУ

6823055100

Територія

Хмельницька область

за СПОДУ

8074

Орган державного управління

МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

за ЗКГНГ

21140

за КВЕД

01.13.0

Галузь

ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДІВ, ЯГІД І ВИНОГРАДУ

Контрольна сума

 

Вид економічної діяльності

ВИРОЩУВАННЯ ФРУКТІВ, ЯГІД

 

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

 

 


 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2002 р.

 

                                                                                                                   
 

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

                                                                                                                   

 

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

0

41

57

0

Коригування на:

 

 

 

 

 

амортизацію необоротних активів

020

129

X

136

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

0

3

0

0

Витрати на сплату відсотків

060

21

X

19

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

106

0

212

0

Зменшення (збільшення):

 

 

 

 

 

оборотних активів

080

0

86

0

22

витрат майбутніх періодів

090

0

0

0

0

Збільшення (зменшення):

 

 

 

 

 

поточних зобов'язань

100

4

0

0

168

доходів майбутніх періодів

110

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

120

24

0

22

0

Сплачені:

 

 

 

 

 

відсотки

130

X

21

X

19

податки на прибуток

140

X

0

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

3

0

3

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

3

0

3

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

Реалізація:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

180

0

X

0

X

необоротних активів

190

0

X

0

X

майнових комплексів

200

0

 

0

 

Отримані:

 

 

 

 

 

відсотки

210

0

X

0

X

дивіденди

220

0

X

0

X

Інші надходження

230

0

X

0

X

Придбання:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

240

X

0

X

0

необоротних активів

250

X

0

X

0

майнових комплексів

260

X

0

X

0

Інші платежі

270

X

0

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

0

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

0

X

0

X

Отримані позики

320

77

X

0

X

Інші надходження

330

0

X

0

X

Погашення позик

340

X

80

X

0

Сплачені дивіденди

350

X

0

X

0

Інші платежі

360

X

0

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

3

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

3

0

0

Чистий рух коштів за звітний період

400

0

0

3

0

Залишок коштів на початок року

410

3

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

3

X

3

X

 

Керівник:

Ткачук Микола Петрович

Головний бухгалтер:

Тимчик Марія Василівна

 

 

 

 

КОДИ

Підприємство

ВАТ"Летичівське"

Дата

2002

за ЄДРПОУ

00412576

Територія

Хмельницька область

за КОАТУУ

6823055100

Орган державного управління

МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

за СПОДУ

8074

за ЗКГНГ

21140

Галузь

ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДІВ, ЯГІД І ВИНОГРАДУ

за КВЕД

01.13.0

Вид економічної діяльності

ВИРОЩУВАННЯ ФРУКТІВ, ЯГІД

Контрольна сума

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

 

 


 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2002 р.

 

                                                                                                                   
 

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

                                                                                                                   

 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподі-
лений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

560

0

2337

0

0

108

0

0

3005

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

560

0

2337

0

0

108

0

0

3005

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

--

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

-41

0

0

-41

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

--

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

76

0

0

0

0

0

76

Виплата дивідендів власними акциями

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

76

0

0

-41

0

0

35

Залишок на кінець року

300

560

0

2413

0

0

67

0

0

3040

 

Керівник:

Ткачук Микола Петрович

Головний бухгалтер:

Тимчик Марія Василівна

 

 

 

 

КОДИ

Підприємство

Відкрите акціонерне товариство"Летичівське"

Дата

2002-12-01 00:00:00

за ЄДРПОУ

00412576

Територія

Хмельницька область

за КОАТУУ

6823055100

Орган державного управління

МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

за СПОДУ

8074

за ЗКГНГ

21140

Галузь

ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДІВ, ЯГІД І ВИНОГРАДУ

Контрольна сума

 

Вид економічної діяльності

ВИРОЩУВАННЯ ФРУКТІВ, ЯГІД

   

Середньообігова чисельність

100

   

Одиниця виміру:

тис. грн.

 

 


 

Примітки до річної фінансової звітності

за 2002 р.

 

                                                                                                                   
 

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

                                                                                                                   

 

І. Нематеріальні активи

 

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-
вано амор-
тизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пере-
оцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (пере-
оціненої) вартості

накопиченої амортизації

первісна (пере-
оцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (пере-
оціненої) вартості

накопиченої амортизації

первісна (пере-
оцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на знаки для товарів і послуг

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на об'єкти промислової власності

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторські та суміжні з ними права

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Гудвіл

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші нематеріальні активи

070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0


 

ІI. Основні засоби

 

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-
вано амор-
тизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

У тому числі

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

первісної (пере-
оціненої) вартості

зносу

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

первісної (пере-
оціненої) вартості

зносу

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

одержані за фінан-
совою орендою

передані в опера-
тивну оренду

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

3952

2098

0

0

0

0

0

105

0

0

0

3952

2203

0

0

0

0

Машини та обладнання

130

483

388

0

0

0

0

0

15

0

0

0

483

403

0

0

0

0

Транспортні засоби

140

142

117

30

0

0

0

0

4

0

0

0

172

121

0

0

0

0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Робоча і продуктивна худоба

160

56

0

25

0

9

0

0

0

0

0

0

72

0

0

0

0

0

Багаторічні насадження

170

794

193

36

0

0

0

0

4

0

0

0

830

197

0

0

0

0

Інші основні засоби

180

136

19

0

0

0

0

0

1

0

0

0

136

20

0

0

0

0

Бібліотечні фонди

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні матеріальні активи

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

260

5563

2815

91

0

9

0

0

129

0

0

0

5645

2944

0

0

0

0

 

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу

(264)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

0

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

 


 

ІІІ. Капітальні інвестиції

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

0

0

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

66

0

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

0

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

0

0

Формування основного стада

320

25

0

Інші

330

0

0

Разом

340

91

0


 

ІV. Фінансові інвестиції

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

 

 

 

 

  асоційовані підприємства

350

0

0

0

  дочірні підприємства

360

0

0

0

  спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші Фінансові інвестиції в:

 

 

 

 

  частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

8

0

  акції

390

0

0

0

  облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом

420

0

8

0

 

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

  за собівартістю

(421)

0

  за справедливою вартістю

(422)

0

  за амортизованою собівартістю

(423)

0

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

  за собівартістю

(424)

0

  за справедливою вартістю

(425)

0

  за амортизованою собівартістю

(426)

0


 

V. Доходи і витрати

 

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати

 

 

 

  Операційна оренда активів

440

0

0

  Операційна курсова різниця

450

0

0

  Реалізація інших оборотних активів

460

0

0

  Штрафи, пені, неустойки

470

0

0

  Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

0

0

Інші операційні доходи і витрати

490

83

30

  у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

 

  непродуктивні витрати і втрати

492

X

 

Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

 

 

 

  асоційовані підприємства

500

0

0

  дочірні підприємства

510

0

0

  спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати

 

 

 

  Дивіденди

530

0

 

  Проценти

540

X

21

  Фінансова оренда активів

550

0

0

  Інші фінансові доходи і витрати

560

3

0

Г. Інші доходи і витрати

 

 

 

  Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0

  Реалізація необоротних активів

580

0

0

  Реалізація майнових комплексів

590

0

0

  Неопераційна курсова різниця

600

0

0

  Безоплатно одержані активи

610

0

 

  Списання необоротних активів

620

X

0

  Інші доходи і витрати

630

0

0

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

0

%


 

VІ. Грошові кошти

 

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

1

Поточний рахунок банку

650

2

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

0

Грошові кошти в дорозі

670

0

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

3

 

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0


 

VІІ. Забезпечення

 

Види забезпечень

Код рядка

Залишок забезпечення на початок року

Збільшення за звітний рік

Викорис-тано у звітному році

Сторно-вано невико-ристану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкоду-вання витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нарахо-вано (створено)

додаткові відраху-вання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0

 

760

0

0

0

0

0

0

0

 

770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів

775

 

 

 

 

 

 

 

Разом

780

0

0

0

0

0

0

0


 

VІIІ. Запаси

 

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації *

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

28

0

0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

0

0

0

Паливо

820

1

0

0

Тара і тарні матеріали

830

9

0

0

Будівельні матеріали

840

0

0

0

Запасні частини

850

3

0

0

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

138

0

0

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

870

180

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

14

0

0

Незавершене виробництво

890

125

0

0

Готова продукція

900

7

0

0

Товари

910

0

0

0

Разом

920

505

0

0

 

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

0

  переданих у переробку

(922)

0

  оформлених в заставу

(923)

0

  переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0


 

ІX. Дебіторська заборгованість

 

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками непогашення

до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

0

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

190

0

0

190

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

0

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952)

 


 

X. Нестачі і витрати від псування цінностей

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0


 

XI. Будівельні контракти

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

 

Заборгованість на кінець звітного року:

1120

 

  валова замовників

1130

 

  валова замовникам

1140

 

  з авансів отриманих

1150

 

Сума затриманих коштів на кінець року

1160

 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

 


 

XII. Податок на прибуток

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

 

Відстрочені податкові активи:

 

 

  на початок звітного року

1220

 

  на кінець звітного року

1225

 

Відстрочені податкові зобов'язання:

 

 

  на початок звітного року

1230

 

  на кінець звітного року

1235

 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

 

у тому числі:

 

 

  поточний податок на прибуток

1241

 

  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

 

  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1243

 

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

 

у тому числі:

 

 

  поточний податок на прибуток

1251

 

  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

 

  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1253

 


 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

 

Використано за рік - усього

1310

 

в тому числі на:

 

 

  будівництво об'єктів

1311

 

  придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

 

  з них машини та обладнання

1313

 

  придбання (створення) нематеріальних активів

1314

 

  погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

 

 

1316

 

 

1317

 


 

Керівник:

Ткачук Микола Петрович

 

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Головний бухгалтер:

Тимчик Марія Василівна

 

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Державна статистична звітність
Коди

 

форми документа за ДКУД

організації складача - ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ

території за СПАТО

галузі за ЗКГНГ

виду економічної діяльності за КВЕД

форми власності за КФВ

органі-заційно-правової форми господа-рювання за КОПФГ

міністерства відомства, МДО, концерну, асоціації за СПОДУ

вищестоячої організації - ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ

 

контрольна сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

00412576

6823055100

21140

01.13.0

20

231

8074

   

0

 

Міністерство (відомство), МДО, концерн, асоціація

МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Організація

 

Адреса

 

Форма власності

 

Вид діяльності

ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДІВ, ЯГІД І ВИНОГРАДУ

 

Форма N 2-Б термінова (квартальна, річна)

Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів

за січень-2002 року 

Розділ І. Випуск та розміщення емітентом цінних паперів

(тис. грн.)

 

 

Код рядка

Наявність на початок року

Випущено за звітний період

Всього наявних на початок року та випущених за звітний період

Розміщено на початок року

всього

в тому числі

юридичним особам

фізичним особам

інвесторам інших країн

A

Б

1

2

3

4

5

6

7

Всього

010

560

0

560

560

146

414

0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Акції

020

560

0

560

560

146

414

0

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

- прості

021

560

0

560

560

146

414

0

- привілейовані

022

0

0

0

0

0

0

0

Облігації

030

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

- республіканських позик

031

0

0

0

0

0

0

0

- підприємств

032

0

0

0

0

0

0

0

Казначейські зобов'язання

040

0

0

0

0

0

0

0

Ощадні сертифікати (депозитні)

050

0

0

0

0

0

0

0

Векселі

060

0

0

0

0

0

0

0

Інші цінні папери

070

0

0

0

0

0

0

0

Довідково: Статутний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

на початок року

080

560

X

X

X

X

X

X

на кінець звітного періоду

090

560

X

X

X

X

X

X


 

продовження таблиці

 

 

Код рядка

Вперше розміщено у звітному періоді

Розміщено в цілому

всього

в тому числі

всього

в тому числі

юридичним особам

фізичним особам

інвесторам інших країн

юридичним особам

фізичним особам

інвесторам інших країн

A

Б

8

9

10

11

12

13

14

15

Всього

010

0

0

0

0

560

146

414

0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акції

020

0

0

0

0

560

146

414

0

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- прості

021

0

0

0

0

560

146

414

0

- привілейовані

022

0

0

0

0

0

0

0

0

Облігації

030

 0

 0

 

 0

 0

 0

 0

 0

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- республіканських позик

031

 0

 0

 

 0

 0

 0

 0

 0

- підприємств

032

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Казначейські зобов'язання

040

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Ощадні сертифікати (депозитні)

050

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Векселі

060

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Інші цінні папери

070

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0


 

Розділ ІІ. Обіг цінних паперів

(тис. грн.)

 

 

Код рядка

Розміщено на початок року

Всього наявних на початок року та випущених за звітний період

розміщено в цілому

викуплено за звітний період

повторно продано за звітний період

погашено за звітний період

залишок нерозміщених цінних паперів на кінець звітного періоду

дивіденди і проценти, виплачені у звітному періоді

всього

в т.ч. за особисті привати-заційні рахунки

всього

в т.ч. за особисті привати-заційні рахунки

A

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всього

100

560

560

0

0

0

0

0

0

0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акції

110

560

560

0

0

0

0

0

0

0

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- прості

111

560

560

0

0

0

0

0

0

0

- привілейовані

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Облігації

120

 

0

0

0

0

0

0

0

0

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- республіканських позик

121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- підприємств

122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Казначейські зобов'язання

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ощадні сертифікати (депозитні)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Векселі

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші цінні папери

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0


 

продовження таблиці

 

 

Код рядка

Цінні папери інших емітентів

залишок на початок року

придбано за звітн. період

продано за звітний період

залишок на кінець звітного періоду

дивіденди, проценти, отримані у звітному періоді

     

всього

в т.ч. за особисті приватизаційні рахунки

     

A

Б

10

11

12

13

14

15

     

Всього

100

0

0

0

0

0

0

     

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

     

Акції

110

0

0

0

0

0

0

     

з них:

 

 

 

 

 

 

 

     

- прості

111

0

0

0

0

0

0

     

- привілейовані

112

0

0

0

0

0

0

     

Облігації

120

0

0

0

0

0

0

     

з них:

 

 

 

 

 

 

 

     

- республіканських позик

121

0

0

0

0

0

0

     

- підприємств

122

0

0

0

0

0

0

     

Казначейські зобов'язання

130

0

0

0

0

0

0

     

Ощадні сертифікати (депозитні)

140

0

0

0

0

0

0

     

Векселі

150

0

0

0

0

0

0

     

Інші цінні папери

160

0

0

0

0

0

0

     


 

Розділ ІІІ. Обсяги взаємного інвестування у вигляді цінних паперів

(тис. грн.)

 

 

Код рядка

Цінні папери резидента-емітента у нерезидентів

залишок у нерезидентів на початок року

придбано нерезидентами за звітний період

викуплено у нерезидентів резидентом-емітентом за звітний період

залишок у нерезидентів на кінець звітного періоду

дивіденди та проценти, виплачені нерезидентам у звітному періоді

A

Б

1

2

3

4

5

Всього

170

0

0

0

0

0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Акції

180

0

0

0

0

0

Облігації

190

0

0

0

0

0

Казначейські зобов'язання

200

0

0

0

0

0

Ощадні сертифікати (депозитні)

210

0

0

0

0

0

Векселі

220

0

0

0

0

0

Інші цінні папери

230

0

0

0

0

0

 

240

0

0

0

0

0


 

продовження таблиці

 

 

Код рядка

Цінні папери резидента-емітента у нерезидентів

залишок у резидента на початок року

придбано резидентом за звітний період

продано резидентом за звітний період

залишок у резидента на кінець звітного періоду

дивіденди та проценти, отримані від нерезидентів у звітному періоді

A

Б

6

7

8

9

10

Всього

170

0

0

0

0

0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Акції

180

0

0

0

0

0

Облігації

190

0

0

0

0

0

Казначейські зобов'язання

200

0

0

0

0

0

Ощадні сертифікати (депозитні)

210

0

0

0

0

0

Векселі

220

0

0

0

0

0

Інші цінні папери

230

0

0

0

0

0

 

240

0

0

0

0

0


 

Примітки:

 

 

Дата:

2003-04-21 00:00:00

Виконавець:

 

 

 

Керівник:

Ткачук Микола Петрович

Головний бухгалтер:

Тимчик Марія Василівна