ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕТИЧІВСЬКЕ"  
 
 
Сторінки розділу
 


Регулярна інформація (Архів)

Публічне акціонерне товариство "Летичівське" - 00412576

Регулярна інформація за 2003 рік
Дата розміщення: 09.10.2004

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш звіту

Супровідний лист до звіту

Основні відомості про емітента

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Інформація про посадових осіб емітента

Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року

Інформація про випуски акцій

Інформація про облігації емітента. Процентні облігації

Інформація про облігації емітента. Дисконтні облігації

Інформація про облігації емітента. Цільові (безпроцентні) облігації

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації)

Опис бізнесу

Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента

Інформація про основні засоби емітента

Інформація про зобов'язання емітента

Баланс підприємства

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів

Загальні збори акціонерів

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвське"
код за ЄДРПОУ 00412576
2003 рік, на кінець року

 

Титульний аркуш звіту

 

Звіт затверджую:

 

Голова правлiння

 

 

 

Ткачук Микола Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

 

М.П.

 

Дата

01.06.2004

 

 

Контактна особа з питань складеної інформації:

 

 

Посада, підрозділ

Головний бухгалтер

Прізвище, ім'я, по батькові

Тимчик Марiя Василiвна

Міжміський код, телефон, факс

(03857) 9-46-10

E-mail

Д/Н

 

Річний звіт відкритого акціонерного товариства (ВАТ)

 

 

Складено на

01.01.2004

 

 

(дата)

 

 

Емітент

Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвське"

 

 

Звіт прийнято:

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

 

Дата прийняття
попереднього звіту

 

Дата прийняття звіту

 

Попередній звіт
зареєстровано за номером

 

Реєстраційний номер

 

 

 

Примітки
 

 

 

Супровідний лист до звіту

 

 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвське"

 

00412576

(найменування емітента)

 

(код за ЄДРПОУ)


 

Цим листом засвідчуємо, що звіт за 2003 рік, в електронній та паперовій формах, що додаються, належним чином заповнений; відомості, зазначені в ньому, відповідають дійсності.

 

Дата друку звіту:

01.06.2004

 

 

Голова правлiння

 

 

 

Ткачук Микола Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

 

М.П.

 

Дата:

01.06.2004

 

 

Основні відомості про емітента

 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку емітента

 

Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвське"

Скорочене найменування

ВАТ "Летичiвське"

Організаційно-правова форма

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Код за ЄДРПОУ

00412576

Код території за КОАТУУ

6823055100

Територія (область)

Хмельницька

Район

Летичiвський

Поштовий індекс

31500

Населений пункт

смт.Летичiв

Вулиця, будинок

вул.Ворошилова 2

Міжміський код та телефон

/03857/ 9-15-02

Факс

9-15-02

E-mail

Д/Н

WWW-адреса

Д/Н

 

Інформація про державну реєстрацію емітента

 

Номер свідоцтва

63

Дата видачі

1997-10-31 00:00:00

Орган, що видав свідоцтво

Райдержадмiнiстрацiя Летичiвського району

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

560200

 

Банківські установи, що обслуговують емітента

 

Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком

Летичiвське вiддiлення Ощадбанку №3210

МФО банку

375122

Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком

Летичiвське вiддiлення Ощадбанку №3210

МФО банку

375122

 

Основні види діяльності

 

Код за ЗКГНГ

Вид діяльності

21140

Вирощування плодiв, ягiд i винограду

21210

М'ясне та молочне скотарство

21220

Свинарство

 

Код за КВЕД

Вид діяльності

01.13.0

Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв

01.21.0

Розведення великої рогатої худоби

51.31.0

Оптова торгiвля фруктами та овочами

 

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента

 

Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб

 

Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%)

 

Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб

 

Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%)

 

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

 

у тому числі:

 

  - сертифікатів акцій

 

  - сертифікатів облігацій

 

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

 

у тому числі:

 

  - сертифікатів акцій

 

  - сертифікатів облігацій

 

 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)

 

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)

 

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)

 

Фонд оплати праці — всього (тис.грн.)

 

 

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента

 

Найменування друкованного органу

 

Передплатний індекс

 

Тираж

 

Дата публікації звіту

 

 

Інформація про загальні збори акціонерів (для ВАТ)

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

x

 

Місце проведення

 

Дата проведення

 

Кворум зборів (%)

 

Питання порядку денного:

 

 

Інформація про дивіденди

 

Дата закриття реєстру для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись)

 

Дата початку виплати дивідендів

 

Дата закінчення виплати дивідендів

 

 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

д/н

д/н

 

д/н

 

 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

Тип об'єднання, до якого належить емітент

Найменування

Місцезнаходження (поштова адреса)

Концерн

"укрсадвiнпром"

м.Київ, вул.Саксаганського 1

 

Інформація про посадових осіб емітента

 

№ з/п

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народ-ження

Освіта

Стаж керівної роботи (років)

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Примітки

1

Голова правлiння

Ткачук Микола Петрович

1955

Вища

5

Заступник директора агрофiрми "Летичiвська"

д/н

2

Член правлiння, Головний бухгалтер

Тимчик Марiя Василiвна

1964

Середня-спецiальна

14

Заступник директора агрофiрми "Летичiвька"

д/н

3

Член правлiння

Юхимчук Володимир Григорович

1957

Вища

24

Заступник директора агрофiрми "Летичiвська"

д/н

4

Член правлiння

Iванишин Василь Васильович

1948

Середня-спецiальна

24

Iнженер ВАТ "Летичiвське"

д/н

5

Член правлiння

Максимчук Андрiй Олексiйович

1952

Середня

18

Завiдуючий РММ ВАТ "Летичiвське"

д/н

6

Член правлiння

Безпалько Iван Павлович

1961

Середня-спецiальна

22

Головний зоотехник ВАТ "Летичiвське"

д/н

7

Член правлiння

Бачинська Галина Олексiївна

1956

Середня-спецiальна

9

пом. бригадира ВАТ "Летичiвське"

д/н

8

Член правлiння

Бондар Григорiй Олександрович

1949

Середня

3

Шофер ВАТ "Летичiвське"

д/н

9

Член правлiння

Баранович Вiра Петрiвна

1941

Середня

3

робiтниця ВАТ "Летичiвське"

д/н

10

Член правлiння

Полякова Тетяна Петрiвна

1957

Середня-спецiальна

9

iнженер ВАТ "Летичiвське"

д/н

11

Голова Спостережної ради

Майський Вiктор Адольфович

1955

Середня-спецiальна

24

агроном ВАТ "Летичiвське"

д/н

12

Член Спостережної ради

Кондратюк Василь Сергiйович

1951

Середня-спецiальна

29

Головний iнженер ВАТ "Летичiвське"

д/н

13

Член Спостережної ради

Лоєвський Анатолiй Семенович

1955

Середня-спецiальна

5

Головний агроном ВАТ "Летичiвське"

д/н

14

Член Спостережної ради

Подзiгун Зоя Григорiвна

1964

Середня-спецiальна

2

Заст.гол.бухгалтера ВАТ "Летичiвське"

д/н

15

Голова Ревiзiйної комiсiї

Сiманов Анатолiй Пилипович

1946

Середня-спецiальна

32

Iнженер ВАТ "Летичiвське"

Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немають.

 

Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій, штук

Від загальної кількості акцій, %

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

приві-лейовані іменні

приві-лейовані на пред'явника

РВ ФДМУ по Хмельницькiй областi

02898152

29000 м.Хмельницький, вул.Соборна 75

1999-06-25 00:00:00

560201

25

560201

0

0

0

П.І.Б. фізичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій, штук

Від загальної кількості акцій, %

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

приві-лейовані іменні

приві-лейовані на пред'явника

д/н

0

0

0

0

0

0

0

Усього:

560201

25

560201

0

0

0

 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

П.І.Б. посадової особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій, штук

Від загальної кількості акцій, %

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

приві-лейовані іменні

приві-лейовані на пред'явника

Голова правлiння

Ткачук микола Петрович

1999-06-25 00:00:00

23468

1.047

23468

0

0

0

Член правлiння, Головний бухгалтер

Тимчик Марiя Василiвна

1999-06-25 00:00:00

7380

0.329

7380

0

0

0

Член правлiння

Юхимчук Володимир Григорович

1999-06-25 00:00:00

11236

0.501

11236

0

0

0

Член правлiння

Iванишин Василь Васильович

1999-06-25 00:00:00

8408

0.375

8408

0

0

0

Член правлiння

Максимчук Андрiй Олексiйович

1999-06-25 00:00:00

13124

0.586

13124

0

0

0

Член правлiння

Безпалько Iван Павлович

1999-06-25 00:00:00

4308

0.192

4308

0

0

0

Член правлiння

Бачинська Галина Олексiївна

1999-06-25 00:00:00

9280

0.414

9280

0

0

0

Член правлiння

Бондар Григорiй Олександрович

1999-06-25 00:00:00

10088

0.45

10088

0

0

0

Член правлiння

Баранович Вiра Павлiвна

1999-06-25 00:00:00

9348

0.417

9348

0

0

0

Член правлiння

Полякова Тетяна Петрiвна

1999-06-25 00:00:00

8544

0.381

8544

0

0

0

Голова Спостережної ради

Майський Вiктор Адольфович

1999-06-25 00:00:00

8412

0.375

8412

0

0

0

Член Спостережної ради

Кондратюк Василь Сергiйович

1999-06-25 00:00:00

8344

0.372

8344

0

0

0

Член Спостережної ради

Лоєвський Анатолiй Семенович

1999-06-25 00:00:00

8456

0.377

8456

0

0

0

Член Спостережної ради

Подзiгун Зоя Григорiвна

2003-05-06 00:00:00

3411

0.152

3411

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Сiманов Анатолiй Пилипович

1999-06-25 00:00:00

6364

0.284

6364

0

0

0

 

Інформація про юридичних осіб,
послугами яких користується емітент

 

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітент

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Найменування

ЗАТ "Реєстр-Центр"

Організаційно-правова форма

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Код за ЄДРПОУ

23834647

Код території за КОАТУУ

6810100000

Територія (область)

Хмельницька

Район

д/н

Поштовий індекс

29000

Населений пункт

м.Хмельницький

Вулиця, будинок

вул.Соборна 75

Міжміський код та телефон

(0382) 79-41-92

Факс

79-40-64

E-mail

office@reestr-centr.com.ua

WWW-адреса

д/н

Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності

АА 549257

Дата видачі ліцензії (дозволу)

2003-07-22 00:00:00

Державний орган, що видав ліцензію

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

 

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітент

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Найменування

ПАФ "Система-аудит"

Організаційно-правова форма

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО

Код за ЄДРПОУ

21337005

Код території за КОАТУУ

6810100000

Територія (область)

Хмельницька

Район

д/н

Поштовий індекс

29000

Населений пункт

м.Хмельницький

Вулиця, будинок

вул.Гагарiна 5, к.361

Міжміський код та телефон

(0382) 76-44-13

Факс

76-44-13

E-mail

sys_ua@rp.km.ua

WWW-адреса

д/н

Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності

АБ 000287

Дата видачі ліцензії (дозволу)

2002-02-23 00:00:00

Державний орган, що видав ліцензію

Аудиторська Палата України

 

Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року

 

Дата реєстрації повідомлення

Стислий опис

 

д/н

 

Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації емісії

Номер свідоцтва про реєстрацію емісії

Найменування органу, що зареєстрував емісію

Вид акцій

Форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Сума за номіналом (грн.)

Доля у статут-
ному капіталі (%)

1998-10-20 00:00:00

191/22/1/98

Хмельницьке територiальне управлiння ДКЦПФР

Іменні прості

Документарна

0.25

2240800

560200

100

 

Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

 

1. Процентні облігації

Дата реєстрації емісії

Номер свідоцтва про реєстрацію емісії

Найменування органу, що зареєстрував емісію

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма випуску

Сума випуску за номіналом (грн.)

Процентна ставка (%)

Термін виплати процентів

Дата погашення облігацій

 

д/н

д/н

0

0

д/н

0

0

   

 

Примітки:

д/н

 

Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

 

2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації емісії

Номер свідоцтва про реєстрацію емісії

Найменування органу, що зареєстрував емісію

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма випуску

Сума випуску за номіналом (грн.)

Дата погашення облігацій

 

д/н

д/н

0

0

д/н

0

 

 

Примітки:

д/н

 

Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

 

3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації емісії

Номер свідоцтва про реєстрацію емісії

Найменування органу, що зареєстрував емісію

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма випуску

Сума випуску за номіналом (грн.)

Найменування товару (послуги), під який здійснено емісію

Дата погашення облігацій

 

д/н

д/н

0

0

0

0

д/н

 

 

Примітки:

д/н

 

Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

 

3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації емісії

Номер свідоцтва про реєстрацію емісії

Найменування органу, що зареєстрував емісію

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма випуску

Сума випуску за номіналом (грн.)

Найменування товару (послуги), під який здійснено емісію

Дата погашення облігацій

 

д/н

д/н

0

0

0

0

д/н

 

 

Примітки:

д/н

 

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
(емісія яких підлягає реєстрації)

 

Дата емісії

Вид цінних паперів

Обсяг випуску (грн.)

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.)

Умови обігу та погашення

Примітки

 

д/н

0

0

д/н

д/н

 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвське"
код за ЄДРПОУ 00412576
2003 рік, на кінець року


 

ТЕКСТОВА ЧАСТИНА

 

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку

В 1947 роцi на базi вiйської частини, яку розформували, було створено державне пiдприємство Летичiвський "Держплодорозсадник". В 1969 роцi створено радгосп "Летичiвський", який мав у користуваннi 1384 га землi, з яких 1224 га - с/г угiддя. В 1993 роцi радгосп об'єднується з сусiднiм КСП "Надбужанське". В 1997 роцi агрофiрма роздiлилась знову на два сiльськогосподарьських пiдприємтва. Радгосп "Летичiвський" в 1997 роцi реорганiзована у ВАТ "Летичiвське".

Інформація про організаційну структуру емітента

Вищим керiвним органом ВАТ "Летичiвське" є загальнi збори акцiонерiв. На загальних зборах обирається спостережна рада, голова правлiння, ревiзiйна комiсiя. Члени правлiння затверджуються на засiданнi спостережної ради. Мiж загальними зборами поточнi справи вирiшує правлiння товариства, роботою якого керує голова правлiння. ВАТ "Летичiвське" складається iз слiдуючих виробничих пiдроздiлiв: машинно-тракторний парк, садово-рiльнича i плодорозсадницькi бригади, пасiка ферма ВРХ, будiвельна бригада.

Опис обраної облікової політики

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться методом подвiйного запису господарьських операцiй, згiдно з прийнятим планом рахункiв, як це передбачено "Положенням про органiзацiю бухоблiку i звiтностi в Українi, затверджного Кабiнетом Мiнiстрiв України 03.04.93 № 250 з урахуванням послiдуючих змiн i доповнень.

Витяг з аудиторського висновку

Аудиторська фiрма "Система-Аудит" на пiдставi даних перевiрки та проведеного аналiзу фiнансово-манового стану пiдприємства пiдтверджує, що надана пiдприємством iнформацiя про фiнансово-господарську дiяльнiсть в цiлому достовiрна. Бухгалтерський облiк вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам. За винятком обмежень, якi зазначенi вище, фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних даних синтетичного облiку та у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та у всiх суттєвих аспектах достовiрно i повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31 грудня 2003 року по результатах операцiй за 2003 рiк. Даний висновок складений у вiдповiдностi з вимогами та мiжнародними нормами, затвердженими Аудиторською Палатою України.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг

В 2003 роцi ВАТ "Летичiвське" в порiвняннi з минулим роком збiльшило виробництво валової продукцiї з 823 тис.грн. до 1085 тис.грн. Рiст становить 32%, процент виконання плану - 98%. Збiльшення виробництва продукцiї вiдбулось за рахунок росту урожайностi продукцiї рослиництва. Виробництво зерна становить - 666 тонн, плодiв - 497 тонн, саджанцiв плодових - 26 тис.шт. Виробництво продукцiї тваринництва зменшилось i становить: молока - 97 тонн, худоба в живiй вазi - 17 тонн. Спецiалiзацiя господарства - плодорозсадник. В 90-тi роки в зв'язку з важким фiнансовим станом садiвничi господарства невзмозi були за внесенi кошти придбати посадматерiал. В останнi два роки значно збiльшилось фiнансування з держбюджету на садiвництво, що дає змогу господарствам закупляти саджанцi для закладки садiв. Тому в 2002 роцi проведено значну роботу по пiдготовцi до збiльшення виробництва посадкового матерiалу (посаджено 1,0 га маточно-черiшкового саду, заявлено бiльше 100 тис.штук пiдщепного матерiалу рiзних порiд i др.). Основнi споживачi - господарства Хмельницької, Тернопольської та Вiнницької областей. Зерно фактично все реалiзується працiвникам господарства i комерцiйним структурам. Виручка вiд реалiзацiї зерна використовувалась на погашення заборгованостi по оплатi працi i для придбання матерiально-технiчних ресурсiв. Велика рогата худоба в основному реалiзовувалась на Барський мясокомбiнат, а молоко на Деражнянський маслозавод. За молоко розрахунки проводились регулярно. Цiни на продукцiю сiльського господарства в основному залежать вiд кон'юнктури ринку. Якщо в попередньому перiодi середня реалiзацiйна цiна на молоко знизилась на 14%, тов 2003 роцi збiльшилась на 40% i становила 60 коп. за 1 лiтр, живої ваги ВРХ зменшилась з 2,68 грн. до 2,25 грн. за 1 кг. З великою амплiтудою коливаються цiни на продукцiю рослинництва. Так середня реалiзацiйна цiна 1 ц. зернових в 2003 роцi склала 78 грн, тодi як в 2002 роцi становила - 34 грн., рiст становить 229%. А цiна на плоди за 1 ц. в 2003 роцi склала 19,5 грн., а в 2002 роцi становила 35 грн за 1 ц.. Тому основний прибуток господарство отримало вiд реалiзацiї зерна. В загальному реалiзацiйнi цiни на молоко, м'ясо, плоди саджанцi плодових залишаються низькими i не повнiстю компенсують затрати на їх виробництво при дотриманнi технологiї виробництва. Продукцiя товариства реалiзується на територiї України в основному в Хмельницькiй, Тернопiльскiй, Закарпатськiй областях.

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента

Одна iз природних проблем - це веснянi заморозки, якi особливо пошкодили урожай саду. Друга проблема - невiдповiднiсть цiн на матерiально-технiчнi ресурси i цiн на сiльськогосподарську продукцiю. Є проблеми з монополiстоми при постачаннi електроенергiї, якi диктують свої умови постачання, тарифи, штрафи i т.д. Визначення якостi зданої продукцiї в бiльшостi залежить вiд одержувача продукцiї, особливо Деражнянський маслозавод. Основна проблема - це нестабiльнiсть законiв i ринку. Цi двi складовi значно впливають на невiдповiднiсть цiн на матерiально-технiчнi ресурси i цiн на с/г продукцiю. На урожай продукцiї значно вплинули природнi умови (засуха в травнi-червнi, а в перiод збирання врожаю дощi). Є проблема з ринками реалiзацiї зерна, плодiв, саджанцiв плодових. Проблема якостi поставлених ремонтних матерiалiв значно випливає на ефективнiсть роботи механiзмiв. Якiсть продукцiї с/г пiдприємства визначає також переробник, що обмежує права виробника.

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства

Штрафи та компенсацiї за порушення норм чинного законодавства не сплачувались.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Господарство працює на принципi госпрозрахунку, залучаючi власнi i кредитi кошти. Крiм того, видiляються державнi кошти по догляду за молодими багаторiчними насадженнями, якi склали в 2003 роцi 35 тис.грн. Акцiонерне товариство забезпечело робочою силою i має можливiсть виконання роботи згiдно технологiчного процесу. Середньоспискова чисельнiсть за 2003 рiк становить 94 чол. Фактично приймало участь у роботi 87 чол. Коефiцiєнт використання робочої сили 0,84.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Всi договора за 2003 рiк перед кредиторами господарство виконало.

Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента

ВАТ "Летичiвське" в 2004 роцi планує значно збiльшити об'єми виробництва продукцiї: - саджанцiв плодових - до 30 тис.штук. - саджанцiв кущових - до 5 тис.штук. - зерна - 700 тонн. - плодiв - 400 тонн. - мяса ВРХ - 20 тони. - молоко - 110 тонн. Планується зменшити дебеторську заборгованiсть на 50 тис.грн, кредиторську на 50 тис.грн. Вiд реалiзацiї продукцiї отримати 80 тис.грн. грошових надходжень i чистого прибутку 70 тис.грн. Рентабельнiсть виробництва довести до 11.1.

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента

д/н

 

Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

 

Група факторів

Опис проблем

Ступінь впливу на діяльність емітента

Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство

незначний вплив

середній вплив

значний вплив

Політичні

д/н

 

x

 

д/н

Фінансово-економічні

д/н

   

x

д/н

Виробничо-технологічні

д/н

   

x

Значне збiльшення виробництва продукцiї розсадника

Соціальні

д/н

x

   

Оплата працi за кiнцевий результат

Екологічні

д/н

   

x

д/н

Примітки:

д/н

 

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції

 

Найменування продукції
(виду продукції)

Найменування конкурента

Країна походження конкурента

Ступінь конкуренції

незначний вплив

середній вплив

значний вплив

Саджанцi плодовi

приватний сектор

Україна

   

x

Плоди

пiдприємства об'єднання "Хмельницькплодоовощпром

Україна

 

x

 

Зерно

с/г пiдприємства Летичiвського району

Україна

 

x

 

Велика рогата худоба (жива вага)

с/г пiдприємства Летичiвського району

Україна

x


 

 

 

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

 

Найменування продукції (виду продукції)

Торгові марки, під якими здійснюється збут продукції

Патентний та інший правовий захист продукції (винаходи та ліцензії, які використовуються в продукції)

Код товару (товарної групи) за ТНЗЕД

Одиниця виміру

Обсяг виробництва в натуральних одиницях

Обсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис.грн.)

Чистий доход (виручка) від реалізації за звітний період) (тис.грн.)

Саджанцi плодовi

д/н

д/н

д/н

тис.шт

28

27.6

23

Плоди

д/н

д/н

д/н

тонн

497

95.28

79.4

Зерно

Пшениця 4-го класу

д/н

д/н

тонн

669

347.88

289.9

ВРХ

д/н

д/н

д/н

тонн

16

26.4

22

Молоко

д/н

д/н

д/н

тонн

93

42.2

42.2

Iншi товари (послуги):

д/н

д/н

д/н

д/н

0

104.54

89.6

Усього

643.9

546.1

 

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та на зовнішніх ринках

 

Найменування продукції (виду продукції)

Сировинна база для виробництва (Україна, країни СНД, зарубіжжя)

Доля в загальному обсязі реалізації (за регіонами) (%)

Україна

Країни СНД та Балтії

Країни дальнього зарубіжжя

ВРХ

Україна

100

0

0

Усього:

д/н

100

0

0

Саджанцi плодовi

Україна

100

0

0

Плоди

Україна

100

0

0

Зерно

Україна

100

0

0

 

Інформація про основні засоби емітента 
(за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби, всього (тис.грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1.Виробничого призначення:

2585

2520.3

0

0

0

0

- будівлі та споруди

1749

1669.6

0

0

1749

1669.6

- машини та обладнання

80

75.5

0

0

80

75.5

- транспортні засоби

50

47.8

0

0

50

47.8

- інші

706

727.4

0

0

706

727.4

2.Невиробничого призначення:

116

116

0

0

0

0

- будівлі та споруди

16

16

0

0

16

16

- машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

- транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

- інші

100

100

0

0

100

100

Усього

2701

2636.3

0

0

0

0

Пояснення: д/н

 

Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (% річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

д/н

 

0

0

 

Примітки: д/н

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

д/н

 

0

0

 

Примітки: д/н

 

За векселями (всього)

X

0

X

X

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

д/н

 

0

X

 

Примітки: д/н

Податкові зобов'язання

X

113.6

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

143.9

X

X

Усього зобов'язань

X

257.5

X

X

Примітки: д/н

 

 

 

 

 

КОДИ

Підприємство

ВАТ "Летичiвське"

Дата

01.06.2004

за ЄДРПОУ

00412576

за КОАТУУ

6823055100

Територія

Хмельницька

за КФВ

20

Форма власності

Колективна власнiсть

за СПОДУ

08074

Орган державного управління

Мiнiстерство агропромислового комплексу України

за ЗКГНГ

21140

за КВЕД

01.13.0

Галузь

Вирощування плодiв, ягiд i винограду

Контрольна сума

 

Вид економічної діяльності

Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв

 

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

 

 

Адреса

31500 Хмельницька обл., Летичiвський р-н, смт.Летичiв, вул.Ворошилова 2

 


 

БAЛAНС

на 2003-12-31 00:00:00 р.

 

 

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

0

0

первісна вартість

011

0

0

накопичена амортизація

012

0

0

Незавершене будівництво

020

199

199.8

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

2701

2636.3

первісна вартість

031

5645

5576.8

знос

032

2944

2940.5

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

інші фінансові інвестиції

045

8

7.5

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

2908

2843.6

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

55

45.7

тварини на вирощуванніта відгодівлі

110

180

246.8

незавершене виробництво

120

125

128

готова продукція

130

145

190.9

товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

0

0

первісна вартість

161

0

0

резерв сумнівних боргів

162

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

10

67.1

за виданими авансами

180

0

0

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

1

0.2

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

190

218

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

3

4

в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

709

900.7

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

Баланс

280

3617

3744.3

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

560

560.2

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

2413

2766.8

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

67

159.8

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Усього за розділом I

380

3040

3486.8

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

46

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

46

0

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

0

0

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

0

0

з бюджетом

550

89

113.6

з позабюджетних платежів

560

10

14.1

зі страхування

570

9

0.3

з оплати праці

580

31

9.5

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

2

1

Інші поточні зобов'язання

610

390

119

Усього за розділом IV

620

531

257.5

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

3617

3744.3

 

Примітки:

Д/Н

 

Керівник:

Ткачук Микола Петрович

Головний бухгалтер:

Тимчик Марiя Василiвна

 

 

 

 

 

КОДИ

Підприємство

ВАТ "Летичiвське"

Дата

01.06.2004

за ЄДРПОУ

00412576

за КОАТУУ

6823055100

Територія

Хмельницька

за КФВ

20

Орган державного управління

Мiнiстерство агропромислового комплексу України

за СПОДУ

08074

за ЗКГНГ

21140

Галузь

Вирощування плодiв, ягiд i винограду

за КВЕД

01.13.0

Вид економічної діяльності

Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв

Контрольна сума

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

 

 


 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2003 р.

 

 

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

643.9

510

Податок на додану вартість

015

( 97.8 )

( 48 )

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

546.1

462

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 427.8 )

( 486 )

Валовий:

 

 

 

прибуток

050

118.3

0

збиток

055

( 0 )

( 24 )

Інші операційні доходи

060

104.1

83

Адміністративні витрати

070

( 56.7 )

( 52 )

Витрати на збут

080

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

090

( 64.4 )

( 30 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

прибуток

100

101.3

0

збиток

105

( 0 )

( 23 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

3

Інші доходи

130

0

0

Фінансові витрати

140

( 8.5 )

( 21 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

прибуток

170

92.8

0

збиток

175

( 0 )

( 41 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

0

0

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

прибуток

190

92.8

0

збиток

195

( 0 )

( 41 )

Надзвичайні:

 

 

 

доходи

200

0

0

витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Чистий:

 

 

 

прибуток

220

92.8

0

збиток

225

( 0 )

( 41 )

 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

377.4

417.5

Витрати на оплату праці

240

179.5

195.1

Відрахування на соціальні заходи

250

4.5

3.4

Амортизація

260

129.5

129

Інші операційні витрати

270

86.4

51

Разом

280

777.3

796

 

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

2240800

2240800

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

2240800

2240800

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.041

-0.018

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.041

-0.018

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

 

Примітки:

Д/Н

 

Керівник:

Ткачук Микола Петрович

Головний бухгалтер:

Тимчик Марiя Василiвна

 

 

 

 

 

КОДИ

Підприємство

ВАТ "Летичiвське"

Дата

01.06.2004

за ЄДРПОУ

00412576

за КОАТУУ

6823055100

Територія

Хмельницька

за КФВ

 

Орган державного управління

Мiнiстерство агропромислового комплексу України

за СПОДУ

08074

за ЗКГНГ

21140

Галузь

Вирощування плодiв, ягiд i винограду

за КВЕД

01.13.0

Вид економічної діяльності

Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв

Контрольна сума

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

 

 


 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2003 р.

 

 

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Над-ходження

Видаток

Над-ходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

92.8

0

0

41

Коригування на:

 

 

 

 

 

амортизацію необоротних активів

020

129.5

X

129

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

0

0

0

3

Витрати на сплату відсотків

060

8.5

X

21

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

230.8

0

106

0

Зменшення (збільшення):

 

 

 

 

 

оборотних активів

080

0

165.5

0

86

витрат майбутніх періодів

090

0

0

0

0

Збільшення (зменшення):

 

 

 

 

 

поточних зобов'язань

100

0

273.5

4

0

доходів майбутніх періодів

110

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

120

0

208.2

24

0

Сплачені:

 

 

 

 

 

відсотки

130

X

8.5

X

21

податки на прибуток

140

X

0

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

0

216.7

3

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

0

216.7

3

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

Реалізація:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

180

0

X

0

X

необоротних активів

190

0

X

0

X

майнових комплексів

200

0

0

0

0

Отримані:

 

 

 

 

 

відсотки

210

0

X

0

X

дивіденди

220

0

X

0

X

Інші надходження

230

0

X

0

X

Придбання:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

240

X

0

X

0

необоротних активів

250

X

0

X

0

майнових комплексів

260

X

0

X

0

Інші платежі

270

X

0

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

0

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

0

X

0

X

Отримані позики

320

67

X

80

X

Інші надходження

330

217.7

X

0

X

Погашення позик

340

X

67

X

80

Сплачені дивіденди

350

X

0

X

0

Інші платежі

360

X

0

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

217.7

0

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

217.7

0

0

0

Чистий рух коштів за звітний період

400

1

0

3

0

Залишок коштів на початок року

410

3

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

4

X

3

X

 

Примітки:

Д/Н

 

Керівник:

Ткачук Микола Петрович

Головний бухгалтер:

Тимчик Марiя Василiвна

 

 

 

 

 

КОДИ

Підприємство

ВАТ "Летичiвське"

Дата

2004-06-01 00:00:00

за ЄДРПОУ

00412576

за КОАТУУ

6823055100

Територія

Хмельницька

за КФВ

 

Орган державного управління

Мiнiстерство агропромислового комплексу України

за СПОДУ

08074

за ЗКГНГ

21140

Галузь

Вирощування плодiв, ягiд i винограду

за КВЕД

01.13.0

Вид економічної діяльності

Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв

Контрольна сума

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

 

 


 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2003 р.

 

 

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподі-
лений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

560

0

2413

0

0

67

0

0

3040

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0.2

0

0

0

0

0

0

0

0.2

Скоригований залишок на початок року

050

560.2

0

2413

0

0

67

0

0

3040.2

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

--

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

92.8

0

0

92.8

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

--

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

353.8

0

0

0

0

0

353.8

 

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

353.8

0

0

92.8

0

0

446.6

Залишок на кінець року

300

560.2

0

2766.8

0

0

159.8

0

0

3486.8

 

Примітки:

Д/Н

 

Керівник:

Ткачук Микола Петрович

Головний бухгалтер:

Тимчик Марiя Василiвна

 

 

 

 

 

КОДИ

Підприємство

ВАТ "Летичiвське"

Дата

2004-06-01

за ЄДРПОУ

00412576

за КОАТУУ

6823055100

Територія

Хмельницька

за КФВ

 

Орган державного управління

Мiнiстерство агропромислового комплексу України

за СПОДУ

08074

за ЗКГНГ

21140

Галузь

Вирощування плодiв, ягiд i винограду

за КВЕД

01.13.0

Вид економічної діяльності

Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв

Контрольна сума

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

 

 


 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2003 р.

 

 

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

 

І. Нематеріальні активи

 

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-
вано амор-
тизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

первісної (пере-
оціненої) вартості

зносу

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

первісної (пере-
оціненої) вартості

зносу

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на знаки для товарів і послуг

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на об'єкти промислової власності

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторські та суміжні з ними права

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Гудвіл

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші нематеріальні активи

070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0


 

ІI. Основні засоби

 

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-
вано амор-
тизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

У тому числі

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

первісної (пере-
оціненої) вартості

зносу

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

первісної (пере-
оціненої) вартості

зносу

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

одержані за фінан-совою орендою

передані в опера-тивну оренду

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

3952

2203

0

0

0

61.4

61.4

79.4

0

0

0

3890.6

2221

0

0

0

0

Машини та обладнання

130

483

403

11.4

0

0

13.2

10.2

12.9

0

0

0

481.2

405.7

0

0

0

0

Транспортні засоби

140

171

121

9.4

0

0

0

0

11.6

0

0

0

180.4

132.6

0

0

0

0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Робоча і продуктивна худоба

160

72

0

5.1

0

0

23.3

0

0

0

0

0

53.8

0

0

0

0

0

Багаторічні насадження

170

831

197

65.2

0

0

61.4

61.4

25.6

0

0

0

834.8

161.2

0

0

0

0

Інші основні засоби

180

136

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

20

0

0

0

0

Бібліотечні фонди

190

                                 

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

                                 

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

                                 

Природні ресурси

220

                                 

Інвентарна тара

230

                                 

Предмети прокату

240

                                 

Інші необоротні матеріальні активи

250

                                 

Разом

260

                                 

 

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

 

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

 

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу

(264)

 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

 

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

 


 

ІІІ. Капітальні інвестиції

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

0

199.8

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

65.2

0

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

0

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

0

0

Формування основного стада

320

5.1

0

Інші

330

0

0

Разом

340

70.3

199.8


 

ІV. Фінансові інвестиції

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

 

 

 

 

  асоційовані підприємства

350

0

0

0

  дочірні підприємства

360

0

0

0

  спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші Фінансові інвестиції в:

 

 

 

 

  частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

7.5

7.5

0

  акції

390

0

0

0

  облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом

420

7.5

7.5

0

 

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

  за собівартістю

(421)

0

  за справедливою вартістю

(422)

0

  за амортизованою собівартістю

(423)

0

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

  за собівартістю

(424)

0

  за справедливою вартістю

(425)

0

  за амортизованою собівартістю

(426)

0


 

V. Доходи і витрати

 

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати

 

 

 

  Операційна оренда активів

440

0

0

  Операційна курсова різниця

450

0

0

  Реалізація інших оборотних активів

460

0

0

  Штрафи, пені, неустойки

470

0

0

  Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

0

0

Інші операційні доходи і витрати

490

104.1

64.4

  у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

0

  непродуктивні витрати і втрати

492

X

0

Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

 

 

 

  асоційовані підприємства

500

0

0

  дочірні підприємства

510

0

0

  спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати

 

 

 

  Дивіденди

530

0

X

  Проценти

540

X

0

  Фінансова оренда активів

550

0

0

  Інші фінансові доходи і витрати

560

0

8.5

Г. Інші доходи і витрати

 

 

 

  Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0

  Реалізація необоротних активів

580

0

0

  Реалізація майнових комплексів

590

0

0

  Неопераційна курсова різниця

600

0

0

  Безоплатно одержані активи

610

0

X

  Списання необоротних активів

620

X

0

  Інші доходи і витрати

630

0

0

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

0

%


 

VІ. Грошові кошти

 

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

0.5

Поточний рахунок банку

650

1.5

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

2

Грошові кошти в дорозі

670

0

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

4

 

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0


 

VІІ. Забезпечення

 

Види забезпечень

Код рядка

Залишок забезпечення на початок року

Збільшення за звітний рік

Викорис-тано у звітному році

Сторно-вано невико-ристану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкоду-вання витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нарахо-вано (створено)

додаткові відраху-вання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0

 

760

0

0

0

0

0

0

0

 

770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів

775

0

0

0

0

0

0

0

Разом

780

0

0

0

0

0

0

0


 

VІIІ. Запаси

 

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації *

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

14.4

0

0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

0

0

0

Паливо

820

1.5

0

0

Тара і тарні матеріали

830

11.9

0

0

Будівельні матеріали

840

0.6

0

0

Запасні частини

850

2.1

0

0

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

0

0

0

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

870

246.8

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

15.2

0

0

Незавершене виробництво

890

128

0

0

Готова продукція

900

190.9

0

0

Товари

910

0

0

0

Разом

920

611.4

0

0

 

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

0

  переданих у переробку

(922)

0

  оформлених в заставу

(923)

0

  переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0


 

ІX. Дебіторська заборгованість

 

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками непогашення

до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

0

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

218

0

0

218

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

0

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952)

0


 

X. Нестачі і витрати від псування цінностей

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0


 

XI. Будівельні контракти

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

0

Заборгованість на кінець звітного року:

1120

0

  валова замовників

1130

0

  валова замовникам

1140

0

  з авансів отриманих

1150

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1160

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

0


 

XII. Податок на прибуток

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

0

Відстрочені податкові активи:

 

 

  на початок звітного року

1220

0

  на кінець звітного року

1225

0

Відстрочені податкові зобов'язання:

 

 

  на початок звітного року

1230

0

  на кінець звітного року

1235

0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

0

у тому числі:

 

 

  поточний податок на прибуток

1241

0

  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

0

  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1243

0

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

0

у тому числі:

 

 

  поточний податок на прибуток

1251

0

  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1253

0


 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

129.5

Використано за рік - усього

1310

0

в тому числі на:

 

 

  будівництво об'єктів

1311

0

  придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

0

  з них машини та обладнання

1313

0

  придбання (створення) нематеріальних активів

1314

0

  погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

0

 

1316

0

 

1317

0


 

Керівник:

Ткачук Микола Петрович

Головний бухгалтер:

Тимчик Марiя Василiвна

 

Державна статистична звітність
Коди

форми документа за ДКУД

організації складача - ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ

території за СПАТО

галузі за ЗКГНГ

виду економічної діяльності за КВЕД

форми власності за КФВ

органі-заційно-правової форми господа-рювання за КОПФГ

міністерства відомства, МДО, концерну, асоціації за СПОДУ

вищестоящої організації - ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ

 

контрольна сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

00412576

6823055100

21140

01.13.0

20

 

08074

д/н

д/н

д/н

 

Міністерство (відомство), МДО, концерн, асоціація

Мiнiстерство агропромислового комплексу України

Організація

ВАТ "Летичiвське"

Адреса

31500 Хмельницька обл., Летичiвський р-н, смт.Летичiв, вул.Ворошилова 2

Форма власності

Колективна власнiсть

Вид діяльності

Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв

 

Форма N 2-Б термінова (квартальна, річна)

Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів

за січень-грудень 2003 року 

Розділ І. Випуск та розміщення емітентом цінних паперів

(тис. грн.)

 

Код рядка

Наявність на початок року

Випущено за звітний період

Всього наявних на початок року та випущених за звітний період

Розміщено на початок року

всього

в тому числі

юридичним особам

фізичним особам

інвесторам інших країн

A

Б

1

2

3

4

5

6

7

Всього

010

0

0

0

0

0

0

0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Акції

020

0

0

0

0

0

0

0

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

- прості

021

0

0

0

0

0

0

0

- привілейовані

022

0

0

0

0

0

0

0

Облігації

030

0

0

0

0

0

0

0

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

- республіканських позик

031

0

0

0

0

0

0

0

- підприємств

032

0

0

0

0

0

0

0

Казначейські зобов'язання

040

0

0

0

0

0

0

0

Ощадні сертифікати (депозитні)

050

0

0

0

0

0

0

0

Векселі

060

0

0

0

0

0

0

0

Інші цінні папери

070

0

0

0

0

0

0

0

Довідково: Статутний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

на початок року

080

0

X

X

X

X

X

X

на кінець звітного періоду

090

0

X

X

X

X

X

X


 

продовження таблиці

 

Код рядка

Вперше розміщено у звітному періоді

Розміщено в цілому

всього

в тому числі

всього

в тому числі

юридичним особам

фізичним особам

інвесторам інших країн

юридичним особам

фізичним особам

інвесторам інших країн

A

Б

8

9

10

11

12

13

14

15

Всього

010

0

0

0

0

0

0

0

0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акції

020

0

0

0

0

0

0

0

0

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- прості

021

0

0

0

0

0

0

0

0

- привілейовані

022

0

0

0

0

0

0

0

0

Облігації

030

0

0

0

0

0

0

0

0

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- республіканських позик

031

0

0

0

0

0

0

0

0

- підприємств

032

0

0

0

0

0

0

0

0

Казначейські зобов'язання

040

0

0

0

0

0

0

0

0

Ощадні сертифікати (депозитні)

050

0

0

0

0

0

0

0

0

Векселі

060

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші цінні папери

070

0

0

0

0

0

0

0

0


 

Розділ ІІ. Обіг цінних паперів

(тис. грн.)

 

Код рядка

Розміщено на початок року

Всього наявних на початок року та випущених за звітний період

розміщено в цілому

викуплено за звітний період

повторно продано за звітний період

погашено за звітний період

залишок нерозміщених цінних паперів на кінець звітного періоду

дивіденди і проценти, виплачені у звітному періоді

всього

в т.ч. за особисті привати-заційні рахунки

всього

в т.ч. за особисті привати-заційні рахунки

A

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всього

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акції

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- прості

111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- привілейовані

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Облігації

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- республіканських позик

121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- підприємств

122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Казначейські зобов'язання

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ощадні сертифікати (депозитні)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Векселі

150

0

0

0

0

0

0

0

X

0

Інші цінні папери

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0


 

продовження таблиці

 

Код рядка

Цінні папери інших емітентів

залишок на початок року

придбано за звітн. період

продано за звітний період

залишок на кінець звітного періоду

дивіденди, проценти, отримані у звітному періоді

     

всього

в т.ч. за особисті приватизаційні рахунки

     

A

Б

10

11

12

13

14

15

     

Всього

100

0

0

0

0

0

0

     

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

     

Акції

110

0

0

0

0

0

0

     

з них:

 

 

 

 

 

 

 

     

- прості

111

0

0

0

0

0

0

     

- привілейовані

112

0

0

0

0

0

0

     

Облігації

120

0

0

0

0

0

0

     

з них:

 

 

 

 

 

 

 

     

- республіканських позик

121

0

0

0

0

0

0

     

- підприємств

122

0

0

0

0

0

0

     

Казначейські зобов'язання

130

0

0

0

0

0

0

     

Ощадні сертифікати (депозитні)

140

0

0

0

0

0

0

     

Векселі

150

0

0

0

0

0

0

     

Інші цінні папери

160

0

0

0

0

0

0

     


 

Розділ ІІІ. Обсяги взаємного інвестування у вигляді цінних паперів

(тис. грн.)

 

Код рядка

Цінні папери резидента-емітента у нерезидентів

залишок у нерезидентів на початок року

придбано нерезидентами за звітний період

викуплено у нерезидентів резидентом-емітентом за звітний період

залишок у нерезидентів на кінець звітного періоду

дивіденди та проценти, виплачені нерезидентам у звітному періоді

A

Б

1

2

3

4

5

Всього

170

0

0

0

0

0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Акції

180

0

0

0

0

0

Облігації

190

0

0

0

0

0

Казначейські зобов'язання

200

0

0

0

0

0

Ощадні сертифікати (депозитні)

210

0

0

0

0

0

Векселі

220

0

0

0

0

0

Інші цінні папери

230

0

0

0

0

0

 

240

0

0

0

0

0


 

продовження таблиці

 

Код рядка

Цінні папери резидента-емітента у нерезидентів

залишок у резидента на початок року

придбано резидентом за звітний період

продано резидентом за звітний період

залишок у резидента на кінець звітного періоду

дивіденди та проценти, отримані від нерезидентів у звітному періоді

A

Б

6

7

8

9

10

Всього

170

0

0

0

0

0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Акції

180

0

0

0

0

0

Облігації

190

0

0

0

0

0

Казначейські зобов'язання

200

0

0

0

0

0

Ощадні сертифікати (депозитні)

210

0

0

0

0

0

Векселі

220

0

0

0

0

0

Інші цінні папери

230

0

0

0

0

0

 

240

0

0

0

0

0


 

Примітки:

 

 

Дата:

2004-06-01 00:00:00

Виконавець:

Головний бухгалтер

 

 

Керівник:

Ткачук Микола Петрович

Головний бухгалтер:

Тимчик Марiя Василiвна

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках?

 

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2001

1

0

2

2002

1

0

3

2003

0

0

             

Чи здійснювався контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах? (так/ні)

Так

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Незалежний реєстратор

 

X

Правління

 

X

Мандатна комісія, призначена правлінням

X

 

Інше (запишіть)

д/н

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10%

 

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Обрання або відкликання членів спостережної ради

 

X

Обрання або відкликання членів правління

 

X

Делегування додаткових повноважень спостережній раді

 

X

Інше (запишіть)

д/н

             

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

 

Чи створено у вашому товаристві спостережну раду? (так/ні)

Так

             

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років?

1

Який склад спостережної ради?

 

 

(осіб)

1

Кількість членів спостережної ради

3

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій

0

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

             

Чи зобов'язують внутрішні документи вашого товариства створювати комітети у складі спостережної ради? (так/ні)

Ні

Які саме комітети створено в складі спостережної ради?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

д/н

             

Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени спостережної ради не отримують винагороди

 

X

Інші (запишіть)

д/н

Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?

 

 

Так

Ні

1

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

2

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

3

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

4

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

5

Граничний вік

 

X

6

Відсутні будь-які вимоги

 

X

7

Інші (запишіть)

д/н

Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/н

             

Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

             

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

3

             

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

1

Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління*?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання спостережної ради

Засідання правління

1

Члени правління / директор

     

2

Загальний відділ

     

3

Члени спостережної ради/голова спостережної ради

 

X

 

4

Юридичний відділ / юрист

     

5

Секретар правління

X

 

X

6

Секретар загальних зборів

     

7

Секретар спостережної ради

     

8

Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)

     

9

Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

     

10

Інше (запишіть)

     

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, спостережної ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань

 

Загальні збори акціонерів

Спостережна рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

X

     

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

X

     

Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету

X

     

Обрання та відкликання голови правління

X

     

Обрання та відкликання членів правління

X

     

Обрання та відкликання голови спостережної ради

X

     

Обрання та відкликання членів спостережної ради

X

     

Обрання голови та членів ревізійної комісії

X

     

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

     

X

Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради

     

X

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

     

X

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

X

     

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

X

     

Обрання зовнішнього аудитора

   

X

 

Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленість (конфлікт інтересів)

     

X

             

Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? (так/ні)

Так

             

Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах товариства? (так/ні)

Ні

Які документи існують у вашому товаристві?

 

 

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

2

Положення про спостережну раду

X

 

3

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

4

Положення про посадових осіб товариства

X

 

5

Положення про ревізійну комісію

X

 

6

Положення про акції товариства

X

 

7

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

8

Інше (запишіть)

д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформа-
ція розпов-
сюджується на загальних зборах

Публіку-
ється у пресі

Документи нада-
ються для ознайо-
млення безпосе-
редньо в АТ

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформа-
ція розмі-
щується на власній інтернет-
сторінці АТ

1

Фінансова звітність, результати діяльності

 

X

 

X

 

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу

     

X

 

3

Інформація про склад органів управління товариства

X

   

X

 

4

Статут та внутрішні документи

X

   

X

 

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

     

X

 

6

Розмір винагороди посадових осіб АТ

     

X

 
             

Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

 

X

2

Менше ніж раз на рік

 

X

3

Раз на рік

X

 

4

Частіше ніж раз на рік

 

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Спостережна рада

 

X

Правління / директор

X

 

Інше (запишіть)

д/н

             

Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

Ні

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови угоди з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

X

Спостережна рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту підприємства

 

X

Стороння компанія/сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власнї ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням спостережної ради

 

X

За зверненням правління

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

             

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

Ні

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

 

Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

1

Випуск акцій

 

X

2

Випуск депозитарних розписок

 

X

3

Випуск облігацій

 

X

4

Кредити банків

X

 

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

 

6

Інше (запишіть)

д/н

Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Ні

Так, плануємо розпочати переговори

Ні

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Ні

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Так

Не визначились

Ні

             

Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

Ні

             

Чи має товариство рейтинг корпоративного управління? (так/ні)

Ні

             

У разі наявності в товариства рейтингу корпоративного управління вкажіть його значення:

 
             

дату присвоєння:

 
             

ким присвоєний рейтинг:

 
             

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

Ні

             

У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

 
             

яким органом управління прийнятий:

 
             

Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? (так/ні)

Ні

             

укажіть яким чином його оприлюднено: