ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕТИЧІВСЬКЕ"  
 
 
Сторінки розділу
 


Регулярна інформація (Архів)

Публічне акціонерне товариство "Летичівське" - 00412576

Регулярна інформація за 2006 рік
Дата розміщення: 28.04.2007

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш звіту

Супровідний лист до звіту

Основні відомості про емітента

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Інформація про посадових осіб емітента

Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року

Інформація про випуски акцій

Інформація про облігації емітента. Процентні облігації

Інформація про облігації емітента. Дисконтні облігації

Інформація про облігації емітента. Цільові (безпроцентні) облігації

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації)

Опис бізнесу

Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента

Інформація про основні засоби емітента

Інформація про зобов'язання емітента

Баланс підприємства

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів

Розрахунок вартості чистих активів

Загальні збори акціонерів

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

 

Титульний аркуш звіту

Звіт затверджую:

 

Голова правлiння

 

 

 

Ткачук Микола Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

 

М.П.

 

Дата

2007-04-23

 

 

Контактна особа з питань складеної інформації:

 

 

Посада, підрозділ

Головний бухгалтер

Прізвище, ім'я, по батькові

Тимчик Марiя Василiвна

Міжміський код, телефон, факс

(03857) 9-46-10

E-mail

Д/Н

 

Річний звіт відкритого акціонерного товариства (ВАТ)

 

 

Складено на

2006-12-31

 

 

(дата)

 

 

Емітент

Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвське"

 

 

Звіт прийнято:

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

 

 

Дата прийняття
попереднього звіту

 

Дата прийняття звіту

 

Попередній звіт
зареєстровано за номером

 

Реєстраційний номер

 

 

 

Примітки
 

 

 

Супровідний лист до звіту

 

 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку


 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвське"

 

00412576

(найменування емітента)

 

(код за ЄДРПОУ)

 

Цим листом засвідчуємо, що звіт за 2006 рік, в електронній та паперовій формах, що додаються, належним чином заповнений; відомості, зазначені в ньому, відповідають дійсності.

 

Дата друку звіту:

2007-04-23

 

 

Голова правлiння

 

 

 

Ткачук Микола Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

 

М.П.

 

Дата:

2007-04-23
 

 

Основні відомості про емітента

 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку емітента

 

Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвське"

Скорочене найменування

ВАТ "Летичiвське"

Організаційно-правова форма

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Код за ЄДРПОУ

00412576

Код території за КОАТУУ

6823055100

Територія (область)

Хмельницька

Район

Летичiвський

Поштовий індекс

31500

Населений пункт

смт.Летичiв

Вулиця, будинок

вул.Ворошилова 2

Міжміський код та телефон

/03857/ 9-46-92

Факс

9-42-92

E-mail

Д/Н

WWW-адреса

Д/Н

 

Інформація про державну реєстрацію емітента

 

Номер свідоцтва

63

Дата видачі

1997-10-31

Орган, що видав свідоцтво

Райдержадмiнiстрацiя Летичiвського району

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

560200

 

Банківські установи, що обслуговують емітента

 

Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком

ХОД АППБ "Аваль"

МФО банку

315966

Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком

Летичiвське вiддiлення Ощадбанку №3210

МФО банку

375122

 

Основні види діяльності

 

Код за ЗКГНГ

Вид діяльності

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

 

Код за КВЕД

Вид діяльності

01.13.0

Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв

01.21.0

Розведення великої рогатої худоби

51.31.0

Оптова торгiвля фруктами та овочами

 

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента

 

Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб

0

Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%)

0

Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб

337

Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%)

100

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

500

у тому числі:

  - сертифікатів акцій

500

  - сертифікатів облігацій

0

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

337

у тому числі:

  - сертифікатів акцій

337

  - сертифікатів облігацій

0

 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)

54

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)

0

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)

0

Фонд оплати праці — всього (тис.грн.)

223.6

 

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента

 

Найменування друкованного органу

Веб сайт www.pcg-consult.com.ua iнформацйного агенства ТОВ "ПКГ"

Передплатний індекс

0

Тираж

0

Дата публікації звіту

2006-05-12

 

Інформація про загальні збори акціонерів (для ВАТ)

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

x

 

Місце проведення

Хмельницька обл., смт.Летичiв, вул.Ворошилова 2

Дата проведення

2007-03-16

Кворум зборів (%)

63.9

Питання порядку денного:

1. Звiт Голови правлiння по пiдсумках роботи за 2006 рiк i завдання господарства на 2007 рiк. 2. Звiт Ревiзiйної комiсiї. 3. Звiт Спостережної ради. 4. Розгляд заяв.

 

Інформація про дивіденди

 

Дата обліку для виплати дивідендів за звітний період

 

Дата початку виплати дивідендів за звітний період

 

Дата закінчення виплати дивідендів за звітний період

 

Сума нарахованих дивідендів, грн.; за звітний період

0

Сума нарахованих дивідендів, грн.; за період попередній звітному

0

Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.; за звітний період

0

Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.; за період попередній звітному

0

Сума фактично виплачених дивідендів, грн.; за звітний період

0

Сума фактично виплачених дивідендів, грн.; за період попередній звітному

0

Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.; за звітний період

0

Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.; за період попередній звітному

0

 

Примітки: д/в

 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

д/н

д/н

 

д/н
 

 

 


 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

Тип об'єднання, до якого належить емітент

Найменування

Місцезнаходження (поштова адреса)

Концерн

"укрсадвiнпром"

м.Київ, вул.Саксаганського 1

 

Інформація про посадових осіб емітента

 

№ з/п

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народ-ження

Освіта

Стаж керівної роботи (років)

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Примітки

7

Член правлiння

Бачинська Галина Олексiївна

1956

Середня-спецiальна

11

пом. бригадира ВАТ "Летичiвське"

д/н

8

Член правлiння

Бондар Григорiй Олександрович

1949

Середня

5

Шофер ВАТ "Летичiвське"

д/н

9

Член правлiння

Баранович Вiра Павлiвна

1941

Середня

5

робiтниця ВАТ "Летичiвське"

д/н

10

Член правлiння

Полякова Тетяна Петрiвна

1957

Середня-спецiальна

11

iнженер ВАТ "Летичiвське"

д/н

11

Голова Спостережної ради

Майський Вiктор Адольфович

1955

Середня-спецiальна

26

агроном ВАТ "Летичiвське"

д/н

14

Член Спостережної ради

Подзiгун Зоя Григорiвна

1964

Середня-спецiальна

4

Заст.гол.бухгалтера ВАТ "Летичiвське"

д/н

12

Член Спостережної ради

Кондратюк Василь Сергiйович

1951

Середня-спецiальна

31

Головний iнженер ВАТ "Летичiвське"

д/н

13

Член Спостережної ради

Лоєвський Анатолiй Семенович

1955

Середня-спецiальна

7

Головний агроном ВАТ "Летичiвське"

д/н

4

Член правлiння

Iванишин Василь Васильович

1948

Середня-спецiальна

26

Iнженер ВАТ "Летичiвське"

д/н

5

Член правлiння

Максимчук Андрiй Олексiйович

1952

Середня

20

Завiдуючий РММ ВАТ "Летичiвське"

д/н

6

Член правлiння

Безпалько Iван Павлович

1961

Середня-спецiальна

24

Головний зоотехник ВАТ "Летичiвське"

д/н

1

Голова правлiння

Ткачук Микола Петрович

1955

Вища

7

Заступник директора агрофiрми "Летичiвська"

д/н

2

Член правлiння, Головний бухгалтер

Тимчик Марiя Василiвна

1964

Середня-спецiальна

16

Заступник директора агрофiрми "Летичiвська"

д/н

3

Член правлiння

Юхимчук Володимир Григорович

1957

Вища

26

Заступник директора агрофiрми "Летичiвська"

д/н

15

Голова Ревiзiйної комiсiї

Сiманов Анатолiй Пилипович

1946

Середня-спецiальна

34

Iнженер ВАТ "Летичiвське"

Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немають.

 

Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій, штук

Від загальної кількості акцій, %

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

приві-лейовані іменні

приві-лейовані на пред'явника

д/н

д/н

д/н

 

0

0

0

0

0

0

П.І.Б. фізичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій, штук

Від загальної кількості акцій, %

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

приві-лейовані іменні

приві-лейовані на пред'явника

Ткачук Микола Петрович

1999

583669

26.047

583669

0

0

0

Усього:

583669

26.047

583669

0

0

0

 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

П.І.Б. посадової особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій, штук

Від загальної кількості акцій, %

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

приві-лейовані іменні

приві-лейовані на пред'явника

Голова правлiння

Ткачук микола Петрович

1999-06-25

583669

26.047

583669

0

0

0

Член правлiння, Головний бухгалтер

Тимчик Марiя Василiвна

1999-06-25

7380

0.329

7380

0

0

0

Член правлiння

Юхимчук Володимир Григорович

1999-06-25

11236

0.501

11236

0

0

0

Член правлiння

Iванишин Василь Васильович

1999-06-25

8408

0.375

8408

0

0

0

Член правлiння

Максимчук Андрiй Олексiйович

1999-06-25

13124

0.586

13124

0

0

0

Член правлiння

Безпалько Iван Павлович

1999-06-25

4308

0.192

4308

0

0

0

Член правлiння

Бачинська Галина Олексiївна

1999-06-25

9280

0.414

9280

0

0

0

Член правлiння

Бондар Григорiй Олександрович

1999-06-25

10088

0.45

10088

0

0

0

Член правлiння

Баранович Вiра Павлiвна

1999-06-25

9348

0.417

9348

0

0

0

Член правлiння

Полякова Тетяна Петрiвна

1999-06-25

8544

0.381

8544

0

0

0

Голова Спостережної ради

Майський Вiктор Адольфович

1999-06-25

8412

0.375

8412

0

0

0

Член Спостережної ради

Кондратюк Василь Сергiйович

1999-06-25

8344

0.372

8344

0

0

0

Член Спостережної ради

Лоєвський Анатолiй Семенович

1999-06-25

8456

0.377

8456

0

0

0

Член Спостережної ради

Подзiгун Зоя Григорiвна

2003-05-06

3411

0.152

3411

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Сiманов Анатолiй Пилипович

1999-06-25

6364

0.284

6364

0

0

0

 

Інформація про юридичних осіб,
послугами яких користується емітент

 

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітент

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Найменування

ЗАТ "Реєстр-Центр"

Організаційно-правова форма

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Код за ЄДРПОУ

23834647

Код території за КОАТУУ

6810100000

Територія (область)

Хмельницька

Район

д/н

Поштовий індекс

29000

Населений пункт

м.Хмельницький

Вулиця, будинок

вул.Володимирська 109

Міжміський код та телефон

(0382) 702063

Факс

702064

E-mail

office@reestr-centr.com.ua

WWW-адреса

д/н

Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності

АА 177041

Дата видачі ліцензії (дозволу)

2005-07-04

Державний орган, що видав ліцензію

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

 

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітент

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Найменування

ТОВ "АФ "Слаудi"

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

Код за ЄДРПОУ

23109685

Код території за КОАТУУ

6810100000

Територія (область)

Вiнницька

Район

д/н

Поштовий індекс

21036

Населений пункт

м.Вiнниця

Вулиця, будинок

а/с 5825

Міжміський код та телефон

(0432) 351170

Факс

351180

E-mail

д/н

WWW-адреса

д/н

Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності

АБ 002419

Дата видачі ліцензії (дозволу)

2006-03-30

Державний орган, що видав ліцензію

Аудиторська Палата України

 

Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року

 

Дата реєстрації повідомлення

Стислий опис

 

д/н

 

Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації емісії

Номер свідоцтва про реєстрацію емісії

Найменування органу, що зареєстрував емісію

Вид акцій

Форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Сума за номіналом (грн.)

Доля у статут-
ному капіталі (%)

1998-10-20

191/22/1/98

Хмельницьке територiальне управлiння ДКЦПФР

Іменні прості

Документарна

0.25

2240800

560200

100

 

Примітки: д/в

 

Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

 

1. Процентні облігації

Дата реєстрації емісії

Номер свідоцтва про реєстрацію емісії

Найменування органу, що зареєстрував емісію

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма випуску

Сума випуску за номіналом (грн.)

Процентна ставка (%)

Термін виплати процентів

Дата погашення облігацій

 

д/н

д/н

0

0

д/н

0

0

   

 

Примітки:

д/н

 

Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

 

2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації емісії

Номер свідоцтва про реєстрацію емісії

Найменування органу, що зареєстрував емісію

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма випуску

Сума випуску за номіналом (грн.)

Дата погашення облігацій

 

д/н

д/н

0

0

д/н

0

 

 

Примітки:

д/н

 

Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

 

3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації емісії

Номер свідоцтва про реєстрацію емісії

Найменування органу, що зареєстрував емісію

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма випуску

Сума випуску за номіналом (грн.)

Найменування товару (послуги), під який здійснено емісію

Дата погашення облігацій

 

д/н

д/н

0

0

д/н

0

д/н

 

 

Примітки:

д/н

 

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації)

 

Дата емісії

Вид цінних паперів

Обсяг випуску (грн.)

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.)

Умови обігу та погашення

Примітки

 

д/н

0

0

д/н

д/н

 

Опис бізнесу

Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвське"
код за ЄДРПОУ 00412576
2006 рік, на кінець року


 

Текстова частина

 

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку

В 1947 роцi на базi вiйської частини, яку розформували, було створено державне пiдприємство Летичiвський "Держплодорозсадник". В 1969 роцi створено радгосп "Летичiвський", який мав у користуваннi 1384 га землi, з яких 1224 га - с/г угiддя. В 1993 роцi радгосп об'єднується з сусiднiм КСП "Надбужанське". В 1997 роцi агрофiрма роздiлилась знову на два сiльськогосподарьських пiдприємтва. Радгосп "Летичiвський" в 1997 роцi реорганiзована у ВАТ "Летичiвське".

Інформація про організаційну структуру емітента

Вищим керiвним органом ВАТ "Летичiвське" є загальнi збори акцiонерiв. На загальних зборах обирається спостережна рада, голова правлiння, ревiзiйна комiсiя. Члени правлiння затверджуються на засiданнi спостережної ради. Мiж загальними зборами поточнi справи вирiшує правлiння товариства, роботою якого керує голова правлiння. ВАТ "Летичiвське" складається iз таких виробничих пiдроздiлiв: - машинно-тракторний парк; - садово-рiльнича бригада - плодорозсадницька бригада; - пасiка; - ферма ВРХ

Опис обраної облікової політики

Бухгалтерський облiк господарських операцiй в товариствi здiйснювався по повнiй журнально-ордернiй формi рахiвництва за планом рахункiв по iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань, господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" затверджених наказом Мiнiстерства фiнансвi України вiд 30/11/1999 № 291 з окремими вiдхиленнями вiд вимог закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16/07/1999 №996-XIV та вимог П(яя

Витяг з аудиторського висновку

Аудиторська фiрма "Система-Аудит" на пiдставi даних перевiрки та проведеного аналiзу фiнансово-манового стану пiдприємства пiдтверджує, що надана пiдприємством iнформацiя про фiнансово-господарську дiяльнiсть в цiлому достовiрна. Бухгалтерський облiк вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам. За винятком обмежень, якi зазначенi вище, фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних даних синтетичного облiку та у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та у всiх суттєвих аспектах достовiрно i повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31 грудня 2005 року по результатах операцiй за 2005 рiк. Даний висновок складений у вiдповiдностi з вимогами та мiжнародними нормами, затвердженими Аудиторською Палатою України.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг

В 2006 роцi ВАТ "Летичiвське" виробило валової продукцiї на суму 578 тис. грн., що становить 57 % до плану i 83% до минулого року. Зниження виробництва вiдбулось за рахунок недобору урожаю плодiв (12%), урожаю зерна (75%), зменшення виробництва порiвняно з минулим роком молока 1,7 т. Аиробництво м'яса залишилося на тому самому рiвнi. Спецiалiзацiя господарства - плодорозсадник. В 90-тi роки в зв'язку з важким фiнансовим станом садiвничi господарства невзмозi були за внесенi кошти придбати посадматерiал. В останнi роки значно збiльшилось фiнансування з держбюджету на садiвництво, що дає змогу господарствам закупляти саджанцi для закладки садiв. Основнi споживачi - господарства Хмельницької, Тернопольської та Вiнницької областей. Зерно фактично все реалiзується працiвникам господарства i комерцiйним структурам. Виручка вiд реалiзацiї зерна використовувалась на погашення заборгованостi по оплатi працi i для придбання матерiально-технiчних ресурсiв. Велика рогата худоба в основному реалiзовувалась на Барський мясокомбiнат, а молоко на Деражнянський маслозавод. За молоко розрахунки проводились регулярно. Цiни на продукцiю сiльського господарства в основному залежать вiд коньюнктури ринку. З великою амплiтудою коливаються цiни на зерно 2002 - 34 грн. за 1 ц, 2003 - 78грн., 2004рiк - 52грн., 2005рiк - 47грн., 2006 - 56 грн. Плоди яблук вiдповiдно по роках 35грн., 20грн., 30грн. 34грн., 48 грн. Цiна за 1 ц молока в 2006 як i в 2005 роцi 95 грн. тодi як в 2004 роцi - 71 грн., що в порiвняннi до 2003 року бiльше на 15%. Реалiзацiйна цiна 1 ц живої ваги ВРХ проданої на м'ясо становить 388,53 грн, що менше нiж в 2005 роцi на 22%. Собiвартiсть тваринницької продукцiї ще лишається високою, що не дає змоги отримати прибуток в цiй галузi. В 2006 роцi вiд реалiзацiї продукцiї тваринництва господарство отримало 117,5 тис. грн. збитку, вiд реалiзацiї продукцiї рослинництва - 46,7 тис. грн. прибутку. Отже в цiлому вiд реалiзацiї господарстово отримало 45,8 тис збитку, тому що реалiзацiйнi цiни на молоко, м'ясо, плоди, саджанцi залишаються низькими i не повнiстю компенсують затрати на їх виробництво при отриманнi технологiї виробництва. Продукцiя товариства реалiзується на територiї України в основному в Хмельницькiй, Тернопiльський, Вiнницький областях.

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента

Одна iз природних проблем - це веснянi заморозки, якi особливо пошкодили урожай саду. Друга проблема - невiдповiднiсть цiн на матерiально-технiчнi ресурси i цiн на сiльськогосподарську продукцiю. Є проблеми з монополiстоми при постачаннi електроенергiї, який диктуює свої безумовнi варiанти постачання, тарифи, штрафи тощо. Визначення якостi зданої продукцiї в бiльшостi залежить вiд одержувача продукцiї, особливо вимогливий до якостi молока ЗАТ "Деражнянський молокозавод". Основну проблему вбачаємо в нестабiльностi законiв i коньюнктури ринку. Цi двi складовi значно впливають на невiдповiднiсть цiн на матерiально-технiчнi ресурси i цiн на с/г продукцiю. На урожай продукцiї значно вплинули природнi умови (засуха в травнi-червнi, а в перiод збирання врожаю дощi). Є проблема з ринками реалiзацiї зерна, плодiв, саджанцiв плодових. Проблема якостi поставлених ремонтних матерiалiв значно випливає на ефективнiсть роботи механiзмiв. Якiсть продукцiї с/г пiдприємства визначає також переробник, що обмежує права виробника.

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства

В 2006 роцi була проведена перевiрка ДПI у Летичiвському районi. Згiдно перевiрки було нараховано пенi за несвоєчпсну сплату податку на прибуток в сумi 5131,04 грн. Штрафної санкцiї по падатку на прибуток в сумi 1016,50 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Господарство працює на принципi госпрозрахунку, залучаючи власнi i кредитнi кошти. Крiм того, 30,3 тис.грн. вiдшкодовано з держбюджету на посiви ярих i озимих зернових культур, 3,4 тис. грн. - компенсацiї сплачених процентiв банку. Акцiонерне товариство забезпечено робочою силою i має можливiсть виконання роботи згiдно технологiчного процесу. Середньоспискова чисельнiсть у 2006 роцi становила 54 чоловiки. Фактично прийняло участь у роботi 43 чоловiк. Коєфiцiєнт використання робочої сили - 0.80.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Всi договора за 2006 рiк перед кредиторами господарство виконало.

Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента

ВАТ "Летичiвське" в 2007 роцi планує дещо збiльшити об'єми виробництва продукцiї: - саджанцiв плодових - до 12 тис.штук. - зерна - 730 тонн. - плодiв - 300 тонн. - мяса ВРХ - 17 тонн. - молоко - 160 тонн. Планується зменшити дебеторську заборгованiсть на 50 тис.грн, кредиторську на 50 тис.грн. Вiд реалiзацiї продукцiї отримати 870 тис.грн. грошових надходжень i чистого прибутку 60 тис.грн. Рентабельнiсть виробництва довести до 7%.

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента

д/в

 

Ознака рейтингового агенства. Уповноважене рейтингове агенство -"1", Міжнародне рейтингове агенство -"2"

0

Найменування рейтингового агенства, яке визначило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту

д/в

Дата визначення рейтингової оцінки емітента

 

Інформація щодо рейтингової оцінки емітента визначеної протягом календарного року, що передує поданню звіту

д/в

Ознака рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту. Уповноважене рейтингове агентство - "1", Міжнародне рейтингове агентство - "2"

0

Найменування рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту

д/в

Дата поновлення рейтингової оцінки емітента

 

Інформація щодо рейтингової оцінки емітента поновленої протягом календарного року, що передує поданню звіту

д/в

 

Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

 

Група факторів

Опис проблем

Ступінь впливу на діяльність емітента

Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство

незначний вплив

середній вплив

значний вплив

Політичні

д/н

 

x

 

д/н

Фінансово-економічні

д/н

   

x

д/н

Виробничо-технологічні

д/н

   

x

Значне збiльшення виробництва продукцiї розсадника, тваринництва

Соціальні

д/н

x

   

Оплата працi за кiнцевий результат

Екологічні

д/н

   

x

д/н

Примітки:

д/н

 

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції

 

Найменування продукції
(виду продукції)

Найменування конкурента

Країна походження конкурента

Ступінь конкуренції

незначний вплив

середній вплив

значний вплив

Саджанцi плодовi

приватний сектор

Україна

   

x

Плоди

пiдприємства об'єднання "Хмельницькплодоовощпром

Україна

 

x

 

Зерно

с/г пiдприємства Летичiвського району

Україна

 

x

 

Велика рогата худоба (жива вага)

с/г пiдприємства Летичiвського району

Україна

x

   

 

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

 

Найменування продукції (виду продукції)

Торгові марки, під якими здійснюється збут продукції

Патентний та інший правовий захист продукції (винаходи та ліцензії, які використовуються в продукції)

Код товару (товарної групи) за ТНЗЕД

Одиниця виміру

Обсяг виробництва в натуральних одиницях

Обсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис.грн.)

Чистий доход (виручка) від реалізації за звітний період) (тис.грн.)

Саджанцi плодовi

д/н

д/н

д/н

тис.шт

12

10.7

32

Плоди

д/н

д/н

д/н

тонн

31.7

39.6

15.2

Зерно

Пшениця 4-го класу

д/н

д/н

тонн

537.1

273.2

282.7

ВРХ

76

д/н

д/н

тонн

18

198.8

84.7

Молоко

д/н

д/н

д/н

тонн

152

128.1

104.9

Iншi товари (послуги):

д/н

д/н

д/н

д/н

0

78.5

104.3

Усього

728.9

623.8

 

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та на зовнішніх ринках

 

Найменування продукції (виду продукції)

Сировинна база для виробництва (Україна, країни СНД, зарубіжжя)

Доля в загальному обсязі реалізації (за регіонами) (%)

Україна

Країни СНД та Балтії

Країни дальнього зарубіжжя

Саджанцi плодовi

Україна

100

0

0

Плоди

Україна

100

0

0

Зерно

Україна

100

0

0

ВРХ

Україна

100

0

0

Усього:

д/н

100

0

0

 

Інформація про основні засоби емітента 
(за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби, всього (тис.грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1.Виробничого призначення:

1960.7

1858.5

0

0

1960.7

1858.5

- будівлі та споруди

1429.2

1371.7

0

0

1429.2

1371.7

- машини та обладнання

113.8

91.6

0

0

113.8

91.6

- транспортні засоби

39.2

19.9

0

0

39.2

19.9

- інші

378.5

375.3

0

0

378.5

375.3

2.Невиробничого призначення:

115

14.2

0

0

115

14.2

- будівлі та споруди

15

14.2

0

0

15

14.2

- машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

- транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

- інші

100

0

0

0

100

0

Усього

2075.7

1872.7

0

0

2075.7

1872.7

Пояснення: Ступiнь зносу основних фондi пiдприємства складає 58,85%. Зменшення вартостi осноних фондiв вiдбулось внаслiдок списання та знищення частини застарiлих i неефективних багаторiчних насаджень i списання та лiквiдацiї застарiлих капiтальних споруд.

 

Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (% річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

40.4

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

фiнансовий

2005-03-01

20.4

21

2008-03-01

Примітки: Довгостроковий кредит на закупiвлю сiльськогосподарської технiки

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

д/н

 

0

0

 

Примітки: д/н

 

За векселями (всього)

X

0

X

X

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

д/н

 

0

X

 

Примітки: д/н

Податкові зобов'язання

X

122.8

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

70.8

X

X

Усього зобов'язань

X

234

X

X

Примітки: д/н

Кредити банку

X

40.4

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

фiнансовий

2005-03-01

20

20

 

Примітки: д/н

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

д/н

 

0

0

 

Примітки: д/н

 

За векселями (всього)

X

0

X

X

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

д/н

 

0

X

 

Примітки: д/н

Податкові зобов'язання

X

122.8

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

70.8

X

X

Усього зобов'язань

X

234

X

X

Примітки: д/н

 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвське"
код за ЄДРПОУ 00412576
2006 рік, на кінець року


 

 

 

 

КОДИ

Підприємство

ВАТ "Летичiвське"

Дата

2007-04-23

за ЄДРПОУ

00412576

за КОАТУУ

6823055100

Територія

Хмельницька

за КФВ

10

Форма власності

Приватна власнiсть

за СПОДУ

08074

Орган державного управління

Мiнiстерство агропромислового комплексу України

за ЗКГНГ

21140

за КВЕД

01.13.0

Галузь

Вирощування плодiв, ягiд i винограду

Контрольна сума

 

Вид економічної діяльності

Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв

 

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

 

 

Адреса

31500 Хмельницька обл., Летичiвський р-н, смт.Летичiв, вул.Ворошилова 2

 


 

БAЛAНС

на 2006-12-31 р.

 

 

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

0

0

первісна вартість

011

   

накопичена амортизація

012

   

Незавершене будівництво

020

199.8

199.8

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

2075.7

1872.7

первісна вартість

031

4707

4552

знос

032

2631.3

2679.3

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

   

інші фінансові інвестиції

045

7.5

7.5

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

   

Відстрочені податкові активи

060

   

Інші необоротні активи

070

   

Усього за розділом I

080

2283

2080

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

36

32.6

тварини на вирощуванніта відгодівлі

110

291.3

276

незавершене виробництво

120

140.8

116.4

готова продукція

130

223.7

140.8

товари

140

   

Векселі одержані

150

   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

61.2

15

первісна вартість

161

61.2

15

резерв сумнівних боргів

162

   

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

151.4

100.5

за виданими авансами

180

   

з нарахованих доходів

190

   

із внутрішніх розрахунків

200

   

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

12.3

 

Поточні фінансові інвестиції

220

   

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

1.3

2.5

в іноземній валюті

240

   

Інші оборотні активи

250

   

Усього за розділом II

260

918

683.8

III. Витрати майбутніх періодів

270

   

Баланс

280

3201

2763.8

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

560.2

560.2

Пайовий капітал

310

   

Додатковий вкладений капітал

320

   

Інший додатковий капітал

330

2133.5

1993.1

Резервний капітал

340

   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

204.9

-23.5

Неоплачений капітал

360

   

Вилучений капітал

370

   

Усього за розділом I

380

2898.6

2529.8

Частка меншості

385

   

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

   

Інші забезпечення

410

   

Вписуваний рядок - сума страхових резервів

415

   

Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

   

Цільове фінансування

420

   

Усього за розділом II

430

0

0

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

36.6

20.4

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

   

Відстрочені податкові зобов'язання

460

   

Інші довгострокові зобов'язання

470

   

Усього за розділом III

480

36.6

20.4

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

50

20

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

   

Векселі видані

520

   

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

48.4

66

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

   

з бюджетом

550

114.5

122.8

з позабюджетних платежів

560

14.9

 

зі страхування

570

1

1.2

з оплати праці

580

9.3

2.1

з учасниками

590

   

із внутрішніх розрахунків

600

   

Інші поточні зобов'язання

610

27.7

1.5

Усього за розділом IV

620

265.8

213.6

V. Доходи майбутніх періодів

630

   

Баланс

640

3201

2763.8 

Примітки: д/в

 

Керівник:

Ткачук Микола Петрович

 

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Головний бухгалтер:

Тимчик Марiя Василiвна

 

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвське"
код за ЄДРПОУ 00412576
2006 рік, на кінець року


 

 

 

 

КОДИ

Підприємство

ВАТ "Летичiвське"

Дата

2007-04-23

за ЄДРПОУ

00412576

за КОАТУУ

6823055100

Територія

Хмельницька

за КФВ

 

Орган державного управління

Мiнiстерство агропромислового комплексу України

за СПОДУ

08074

за ЗКГНГ

21140

Галузь

Вирощування плодiв, ягiд i винограду

за КВЕД

01.13.0

Вид економічної діяльності

Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв

Контрольна сума

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

 

 


 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2006 р.

 

 

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

728.9

747.5

Податок на додану вартість

015

( 105.1 )

( 99.3 )

Акцизний збір

020

(  )

(  )

 

025

(  )

(  )

Інші вирахування з доходу

030

(  )

(  )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

623.8

648.2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 669.6 )

( 583.3 )

Валовий:

 

 

 

прибуток

050

 

64.9

збиток

055

( 45.8 )

(  )

Інші операційні доходи

060

33.8

126.5

Адміністративні витрати

070

( 84.1 )

( 81.4 )

Витрати на збут

080

(  )

(  )

Інші операційні витрати

090

( 113.8 )

( 47.2 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

прибуток

100

 

62.8

збиток

105

( 209.9 )

(  )

Доход від участі в капіталі

110

   

Інші фінансові доходи

120

   

Інші доходи

130

   

Фінансові витрати

140

( 18.5 )

( 18 )

Втрати від участі в капіталі

150

(  )

(  )

Інші витрати

160

(  )

( 9.7 )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

прибуток

170

 

35.1

збиток

175

( 228.4 )

(  )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

 

1

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

   

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

прибуток

190

 

34.1

збиток

195

( 228.4 )

(  )

Надзвичайні:

 

 

 

доходи

200

   

витрати

205

(  )

(  )

Податки з надзвичайного прибутку

210

   

Чистий:

 

 

 

прибуток

220

 

34.1

збиток

225

( 228.4 )

(  )

 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

553.8

475.2

Витрати на оплату праці

240

223.6

228.4

Відрахування на соціальні заходи

250

24.3

21.8

Амортизація

260

97.1

114.7

Інші операційні витрати

270

113.8

50.2

Разом

280

1012.6

890.3

 

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

2240800

2240800

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

2240800

2240800

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.102

0.015

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-0.102

0.015

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.001

0.001

 

Примітки: д/в

 

 

Керівник:

Ткачук Микола Петрович

 

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Головний бухгалтер:

Тимчик Марiя Василiвна

 

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвське"
код за ЄДРПОУ 00412576
2006 рік, на кінець року


 

 

 

 

КОДИ

Підприємство

ВАТ "Летичiвське"

Дата

2007-04-23

за ЄДРПОУ

00412576

за КОАТУУ

6823055100

Територія

Хмельницька

за КФВ

 

Орган державного управління

Мiнiстерство агропромислового комплексу України

за СПОДУ

08074

за ЗКГНГ

21140

Галузь

Вирощування плодiв, ягiд i винограду

за КВЕД

01.13.0

Вид економічної діяльності

Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв

Контрольна сума

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

 

 


 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2006 р.

 

 

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Над-ходження

Видаток

Над-ходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

0

228.4

35.1

0

Коригування на:

 

 

 

 

 

амортизацію необоротних активів

020

97.1

X

114.7

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

       

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

       

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

   

9.7

 

Витрати на сплату відсотків

060

18.5

X

18

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

 

112.8

177.5

 

Зменшення (збільшення):

 

 

 

 

 

оборотних активів

080

235.4

 

49.4

 

витрат майбутніх періодів

090

       

Збільшення (зменшення):

 

 

 

 

 

поточних зобов'язань

100

 

22.2

 

25.3

доходів майбутніх періодів

110

       

Грошові кошти від операційної діяльності

120

100.4

 

201.6

 

Сплачені:

 

 

 

 

 

відсотки

130

X

18.5

X

18

податки на прибуток

140

X

 

X

1

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

81.9

 

182.6

 

Рух коштів від надзвичайних подій

160

       

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

81.9

 

182.6

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

Реалізація:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

180

 

X

 

X

необоротних активів

190

 

X

 

X

майнових комплексів

200

       

Отримані:

 

 

 

 

 

відсотки

210

 

X

 

X

дивіденди

220

 

X

 

X

Інші надходження

230

 

X

 

X

Придбання:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

240

X

 

X

 

необоротних активів

250

X

 

X

 

майнових комплексів

260

X

 

X

 

Інші платежі

270

X

 

X

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

       

Рух коштів від надзвичайних подій

290

       

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

       

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

 

X

 

X

Отримані позики

320

150

X

149

X

Інші надходження

330

 

X

 

X

Погашення позик

340

X

196.2

X

62.4

Сплачені дивіденди

350

X

 

X

 

Інші платежі

360

X

34.5

X

273.7

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

 

80.7

 

187.1

Рух коштів від надзвичайних подій

380

       

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

 

80.7

 

187.1

Чистий рух коштів за звітний період

400

1.2

   

4.5

Залишок коштів на початок року

410

1.3

X

5.8

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

2.5

X

1.3

X

 

Примітки: Д/Н

 

 

Керівник:

Ткачук Микола Петрович

 

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Головний бухгалтер:

Тимчик Марiя Василiвна

 

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвське"
код за ЄДРПОУ 00412576
2006 рік, на кінець року


 

 

 

 

КОДИ

Підприємство

ВАТ "Летичiвське"

Дата

2007-04-23

за ЄДРПОУ

00412576

за КОАТУУ

6823055100

Територія

Хмельницька

за КФВ

 

Орган державного управління

Мiнiстерство агропромислового комплексу України

за СПОДУ

08074

за ЗКГНГ

21140

Галузь

Вирощування плодiв, ягiд i винограду

за КВЕД

01.13.0

Вид економічної діяльності

Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв

Контрольна сума

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

 

  

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2006 р.

 

 

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподі-
лений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок
на початок
року

010

560.2

   

2133.5

 

204.9

   

2898.6

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна 
облікової
політики

020

               

0

Виправлення
помилок

030

               

0

Інші зміни

040

               

0

Скоригований 
залишок на
початок року

050

560.2

0

0

2133.5

0

204.9

0

0

2898.6

Переоцінка 
активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка
основних 
засобів

060

               

0

Уцінка
основних
засобів

070

               

0

Дооцінка
незавершеного 
будівництва

080

               

0

Уцінка 
незавершеного
будівництва

090

               

0

Дооцінка 
нематеріальних 
активів

100

               

0

Уцінка 
нематеріальних 
активів

110

               

0

--

120

               

0


Чистий 
прибуток
(збиток)
за звітний 
період

130

         

-228.4

   

-228.4

Розподіл
прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати
власникам
(дивіденди)

140

               

0

Спрямування 
прибутку до 
статутного 
капіталу

150

               

0

Відрахування
до резервного
капіталу

160

               

0

--

170

               

0

Внески 
учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески 
до капіталу

180

               

0

Погашення
заборгованості 
з капіталу

190

               

0

 

200

               

0

Вилучення 
капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп
акцій 
(часток)

210

               

0

Перепродаж 
викуплених 
акцій (часток)

220

               

0

Анулювання
викуплених
акцій (часток)

230

               

0

Вилучення
частки 
в капіталі

240

               

0

Зменшення 
номінальної 
вартості 
акцій

250

               

0

Інші
зміни в
капіталі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання
невідшкодованих 
збитків

260

     

-140.4

       

-140.4

Безкоштовно 
отримані
активи

270

               

0

 

280

               

0

Разом 
змін в
капіталі

290

0

0

0

-140.4

0

-228.4

0

0

-368.8

Залишок
на кінець
року

300

560.2

0

0

1993.1

0

-23.5

0

0

2529.8


 

Примітки: д/в

 

 

Керівник:

Ткачук Микола Петрович

 

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Головний бухгалтер:

Тимчик Марiя Василiвна

 

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвське"
код за ЄДРПОУ 00412576
2006 рік, на кінець року


 

 

 

 

КОДИ

Підприємство

ВАТ "Летичiвське"

Дата

2007-04-23

за ЄДРПОУ

00412576

за КОАТУУ

6823055100

Територія

Хмельницька

за КФВ

 

Орган державного управління

Мiнiстерство агропромислового комплексу України

за СПОДУ

08074

за ЗКГНГ

21140

Галузь

Вирощування плодiв, ягiд i винограду

за КВЕД

01.13.0

Вид економічної діяльності

Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв

Контрольна сума

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

 

 


 

Примітки до річної фінансової звітності

за 2006 р.

 

 

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

 

І. Нематеріальні активи

 

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-
вано амор-
тизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

первісної (пере-
оціненої) вартості

зносу

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

первісної (пере-
оціненої) вартості

зносу

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

                     

0

0

Права користування майном

020

                     

0

0

Права на знаки для товарів і послуг

030

                     

0

0

Права на об'єкти промислової власності

040

                     

0

0

Авторські та суміжні з ними права

050

                     

0

0

Гудвіл

060

                     

0

0

Інші нематеріальні активи

070

                     

0

0

Разом

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

 

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

 

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

 

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

 


 

ІI. Основні засоби

 

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-
вано амор-
тизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

У тому числі

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

первісної (пере-
оціненої) вартості

зносу

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

первісної (пере-
оціненої) вартості

зносу

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

одержані за фінан-совою орендою

передані в опера-тивну оренду

первісна (пере-
оцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

                     

0

0

       

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

                     

0

0

       

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

3379.9

1950.7

         

57.5

     

3379.9

2008.2

       

Машини та обладнання

130

498.1

384.3

     

42.9

36.9

16.2

     

455.2

363.6

       

Транспортні засоби

140

121.1

81.9

     

28.5

12.2

3

     

92.6

72.7

       

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

                     

0

0

       

Робоча і продуктивна худоба

160

68.6

 

14.1

               

82.7

0

       

Багаторічні насадження

170

503.3

193.4

2.3

       

19.6

     

505.6

213

       

Інші основні засоби

180

136

21

     

100

 

0.8

     

36

21.8

       

Бібліотечні фонди

190

                     

0

0

       

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

                     

0

0

       

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

                     

0

0

       

Природні ресурси

220

                     

0

0

       

Інвентарна тара

230

                     

0

0

       

Предмети прокату

240

                     

0

0

       

Інші необоротні матеріальні активи

250

                     

0

0

       

Разом

260

4707

2631.3

16.4

0

0

171.4

49.1

97.1

0

0

0

4552

2679.3

0

0

0

0

 

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

 

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

 

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу

(264)

 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

 

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

 


 

ІІІ. Капітальні інвестиції

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

 

199.8

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

   

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

   

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

   

Формування основного стада

320

14.1

 

Інші

330

2.3

 

Разом

340

16.4

199.8


 

ІV. Фінансові інвестиції

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

 

 

 

 

  асоційовані підприємства

350

     

  дочірні підприємства

360

     

  спільну діяльність

370

     

Б. Інші Фінансові інвестиції в:

 

 

 

 

  частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

 

7.5

 

  акції

390

     

  облігації

400

     

інші

410

     

Разом

420

0

7.5

0

 

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

  за собівартістю

(421)

 

  за справедливою вартістю

(422)

 

  за амортизованою собівартістю

(423)

 

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

  за собівартістю

(424)

 

  за справедливою вартістю

(425)

7.5

  за амортизованою собівартістю

(426)

 


 

V. Доходи і витрати

 

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати

 

 

 

  Операційна оренда активів

440

   

  Операційна курсова різниця

450

   

  Реалізація інших оборотних активів

460

   

  Штрафи, пені, неустойки

470

 

17.1

  Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

 

18

Інші операційні доходи і витрати

490

33.8

78.7

  у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

 

  непродуктивні витрати і втрати

492

X

 

Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

 

 

 

  асоційовані підприємства

500

   

  дочірні підприємства

510

   

  спільну діяльність

520

   

В. Інші фінансові доходи і витрати

 

 

 

  Дивіденди

530

 

X

  Проценти

540

X

18.5

  Фінансова оренда активів

550

   

  Інші фінансові доходи і витрати

560

   

Г. Інші доходи і витрати

 

 

 

  Реалізація фінансових інвестицій

570

   

  Реалізація необоротних активів

580

   

  Реалізація майнових комплексів

590

   

  Неопераційна курсова різниця

600

   

  Безоплатно одержані активи

610

 

X

  Списання необоротних активів

620

X

 

  Інші доходи і витрати

630

   

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

 

%


 

VІ. Грошові кошти

 

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

 

Поточний рахунок банку

650

2.5

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

 

Грошові кошти в дорозі

670

 

Еквіваленти грошових коштів

680

 

Разом

690

2.5

 

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

 


 

VІІ. Забезпечення

 

Види забезпечень

Код рядка

Залишок забезпечення на початок року

Збільшення за звітний рік

Викорис-тано у звітному році

Сторно-вано невико-ристану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкоду-вання витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нарахо-вано (створено)

додаткові відраху-вання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

           

0

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

           

0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань

730

           

0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

           

0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

           

0

 

760

           

0

 

770

           

0

Резерв сумнівних боргів

775

           

0

Разом

780

0

0

0

0

0

0

0


 

VІIІ. Запаси

 

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації *

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

11.8

   

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

     

Паливо

820

0.2

   

Тара і тарні матеріали

830

5.8

   

Будівельні матеріали

840

     

Запасні частини

850

     

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

     

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

870

276

   

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

14.8

   

Незавершене виробництво

890

116.4

   

Готова продукція

900

140.8

   

Товари

910

     

Разом

920

565.8

0

0

 

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

 

  переданих у переробку

(922)

 

  оформлених в заставу

(923)

 

  переданих на комісію

(924)

 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

 


 

ІX. Дебіторська заборгованість

 

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками непогашення

до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

15

15

   

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

       

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

20.8

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952)

 


 

X. Нестачі і витрати від псування цінностей

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

 

Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

 


 

XI. Будівельні контракти

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

 

Заборгованість на кінець звітного року:

1120

 

  валова замовників

1130

 

  валова замовникам

1140

 

  з авансів отриманих

1150

 

Сума затриманих коштів на кінець року

1160

 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

 


 

XII. Податок на прибуток

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

 

Відстрочені податкові активи:

 

 

  на початок звітного року

1220

 

  на кінець звітного року

1225

 

Відстрочені податкові зобов'язання:

 

 

  на початок звітного року

1230

 

  на кінець звітного року

1235

 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

 

у тому числі:

 

 

  поточний податок на прибуток

1241

 

  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

 

  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1243

 

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

 

у тому числі:

 

 

  поточний податок на прибуток

1251

 

  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

 

  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1253

 


 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

97.1

Використано за рік - усього

1310

 

в тому числі на:

 

 

  будівництво об'єктів

1311

 

  придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

97.1

  з них машини та обладнання

1313

97.1

  придбання (створення) нематеріальних активів

1314

 

  погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

 

 

1316

 

 

1317

 


 

Керівник:

Ткачук Микола Петрович

 

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Головний бухгалтер:

Тимчик Марiя Василiвна

 

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвське"
код за ЄДРПОУ 00412576
2006 рік, на кінець року


 

Державна статистична звітність
Коди

форми документа за ДКУД

організації складача - ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ

території за СПАТО

галузі за ЗКГНГ

виду економічної діяльності за КВЕД

форми власності за КФВ

органі-заційно-правової форми господа-рювання за КОПФГ

міністерства відомства, МДО, концерну, асоціації за СПОДУ

вищестоящої організації - ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ

 

контрольна сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

00412576

6823055100

21140

01.13.0

10

 

08074

д/н

д/н

д/н

 

Міністерство (відомство), МДО, концерн, асоціація

Мiнiстерство агропромислового комплексу України

Організація

ВАТ "Летичiвське"

Адреса

31500 Хмельницька обл., Летичiвський р-н, смт.Летичiв, вул.Ворошилова 2

Форма власності

Приватна власнiсть

Вид діяльності

Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв

 

Форма N 2-Б термінова (квартальна, річна)

Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів

за січень-грудень 2006 року 

Розділ І. Випуск та розміщення емітентом цінних паперів

(тис. грн.)

 

Код рядка

Наявність на початок року

Випущено за звітний період

Всього наявних на початок року та випущених за звітний період

Розміщено на початок року

всього

в тому числі

юридичним особам

фізичним особам

інвесторам інших країн

A

Б

1

2

3

4

5

6

7

Всього

010

560

0

560

560

0

560

0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Акції

020

560

0

560

560

0

560

0

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

- прості

021

560

0

560

560

0

560

0

- привілейовані

022

   

0

0

     

Облігації

030

0

0

0

0

0

0

0

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

- республіканських позик

031

   

0

0

     

- підприємств

032

   

0

0

     

Казначейські зобов'язання

040

   

0

0

     

Ощадні сертифікати (депозитні)

050

   

0

0

     

Векселі

060

   

0

0

     

Інші цінні папери

070

   

0

0

     

Довідково: Статутний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

на початок року

080

560

X

X

X

X

X

X

на кінець звітного періоду

090

560

X

X

X

X

X

X


 

продовження таблиці

 

Код рядка

Вперше розміщено у звітному періоді

Розміщено в цілому

всього

в тому числі

всього

в тому числі

юридичним особам

фізичним особам

інвесторам інших країн

юридичним особам

фізичним особам

інвесторам інших країн

A

Б

8

9

10

11

12

13

14

15

Всього

010

0

0

0

0

560

0

560

0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акції

020

0

0

0

0

560

0

560

0

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- прості

021

0

     

560

0

560

0

- привілейовані

022

0

     

0

0

0

0

Облігації

030

0

0

0

0

0

0

0

0

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- республіканських позик

031

0

     

0

0

0

0

- підприємств

032

0

     

0

0

0

0

Казначейські зобов'язання

040

0

     

0

0

0

0

Ощадні сертифікати (депозитні)

050

0

     

0

0

0

0

Векселі

060

0

     

0

0

0

0

Інші цінні папери

070

0

     

0

0

0

0


 

Розділ ІІ. Обіг цінних паперів

(тис. грн.)

 

Код рядка

Розміщено на початок року

Всього наявних на початок року та випущених за звітний період

розміщено в цілому

викуплено за звітний період

повторно продано за звітний період

погашено за звітний період

залишок нерозміщених цінних паперів на кінець звітного періоду

дивіденди і проценти, виплачені у звітному періоді

всього

в т.ч. за особисті привати-заційні рахунки

всього

в т.ч. за особисті привати-заційні рахунки

A

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всього

100

560

560

0

0

0

0

0

0

0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акції

110

560

560

0

0

0

0

0

0

0

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- прості

111

560

560

0

       

0

 

- привілейовані

112

0

0

         

0

 

Облігації

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- республіканських позик

121

0

0

         

0

 

- підприємств

122

0

0

         

0

 

Казначейські зобов'язання

130

0

0

         

0

 

Ощадні сертифікати (депозитні)

140

0

0

         

0

 

Векселі

150

0

0

         

X

 

Інші цінні папери

160

0

0

         

0

 


 

продовження таблиці

 

Код рядка

Цінні папери інших емітентів

залишок на початок року

придбано за звітн. період

продано за звітний період

залишок на кінець звітного періоду

дивіденди, проценти, отримані у звітному періоді

     

всього

в т.ч. за особисті приватизаційні рахунки

     

A

Б

10

11

12

13

14

15

     

Всього

100

0

0

0

0

0

0

     

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

     

Акції

110

0

0

0

0

0

0

     

з них:

 

 

 

 

 

 

 

     

- прості

111

       

0

       

- привілейовані

112

       

0

       

Облігації

120

0

0

0

0

0

0

     

з них:

 

 

 

 

 

 

 

     

- республіканських позик

121

       

0

       

- підприємств

122

       

0

       

Казначейські зобов'язання

130

       

0

       

Ощадні сертифікати (депозитні)

140

       

0

       

Векселі

150

       

0

       

Інші цінні папери

160

       

0

       


 

Розділ ІІІ. Обсяги взаємного інвестування у вигляді цінних паперів

(тис. грн.)

 

Код рядка

Цінні папери резидента-емітента у нерезидентів

залишок у нерезидентів на початок року

придбано нерезидентами за звітний період

викуплено у нерезидентів резидентом-емітентом за звітний період

залишок у нерезидентів на кінець звітного періоду

дивіденди та проценти, виплачені нерезидентам у звітному періоді

A

Б

1

2

3

4

5

Всього

170

0

0

0

0

0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Акції

180

     

0

 

Облігації

190

     

0

 

Казначейські зобов'язання

200

     

0

 

Ощадні сертифікати (депозитні)

210

     

0

 

Векселі

220

     

0

 

Інші цінні папери

230

     

0

 

 

240

     

0

 


 

продовження таблиці

 

Код рядка

Цінні папери резидента-емітента у нерезидентів

залишок у резидента на початок року

придбано резидентом за звітний період

продано резидентом за звітний період

залишок у резидента на кінець звітного періоду

дивіденди та проценти, отримані від нерезидентів у звітному періоді

A

Б

6

7

8

9

10

Всього

170

0

0

0

0

0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Акції

180

     

0

 

Облігації

190

     

0

 

Казначейські зобов'язання

200

     

0

 

Ощадні сертифікати (депозитні)

210

     

0

 

Векселі

220

     

0

 

Інші цінні папери

230

     

0

 

 

240

     

0

 


 

Примітки:

д/в

 

Дата:

2007-04-23

Виконавець:

Тимчик Марiя Василiвна

 

 

Керівник:

Ткачук Микола Петрович

Головний бухгалтер:

Тимчик Марiя Василiвна

 

РОЗРАХУНОК

вартості чистих активів відкритими акціонерними товариствами

за станом на 2006 р.

 

Найменування статті

Код рядка

За даними балансу, на кінець звітного періоду

Розрахункові дані, на кінець звітного періоду

1

2

3

4

Нематеріальні активи: залишкова вартість

010

0

0

Незавершене будівництво

020

199.8

199.8

Основні засоби: залишкова вартість

030

1872.7

1872.7

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції

045

7.5

7.5

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Запаси: виробничі запаси

100

32.6

32.6

Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

276

276

Запаси: незавершене виробництво

120

116.4

116.4

Запаси: готова продукція

130

140.8

140.8

Запаси: товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість

160

15

15

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом

170

100.5

100.5

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

180

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів

190

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті

230

2.5

2.5

Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Витрати майбутніх періодів :

270

0

0

*

д/н

 

0

*

д/н

 

0

*

д/н

 

0

Активи, усього

 

2763.8

2763.8

Довгострокові кредити банків

440

20.4

20.4

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстроченні податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

Короткострокові кредити банків

500

20

20

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

66

66

Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів

540

0

0

Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом

550

122.8

122.8

Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів

560

0

0

Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування

570

1.2

1.2

Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати

580

2.1

2.1

Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками

590

0

0

Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

1.5

1.5

Усього за розділом ІІ

430

0

0

Доходи майбутніх періодів:

630

0

0

*

д/н

 

0

*

д/н

 

0

*

д/н

 

0

Зобов'язання, усього

 

234

234

Розрахункова вартість чистих активів

 

2529.8

2529.8

Статутний капітал

300

560.2

560.2

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал :

370

0

0

*

д/н

 

0

*

д/н

 

0

*

д/н

 

0

Скоригований статутний капітал

 

560.2

560.2

 

Примітки: Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 1969,6 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 1969,6 тис.грн.

Висновок: Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

 

 

Керівник:

Ткачук Микола Петрович

 

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Головний бухгалтер:

Тимчик Марiя Василiвна

 

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Загальні збори акціонерів

 

             

Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках?

 

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2004

1

0

2

2005

1

0

3

2006

1

0

             

Чи здійснювався контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах? (так/ні)

Так

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Незалежний реєстратор

 

x

Правління

 

x

Мандатна комісія, призначена правлінням

x

 

Інше (запишіть)

д/н

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)

 

x

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10%

 

x

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

x

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

x

Підняттям рук

 

x

Інше (запишіть)

д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

x

Додатковий випуск акцій

 

x

Унесення змін до статуту

 

x

Обрання або відкликання членів спостережної ради

 

x

Обрання або відкликання членів правління

 

x

Делегування додаткових повноважень спостережній раді

 

x

Інше (запишіть)

д/н

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

             
             

Чи створено у вашому товаристві спостережну раду? (так/ні)

Так

             

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років?

1

Який склад спостережної ради?

 

 

(осіб)

1

Кількість членів спостережної ради

3

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій

0

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

             

Чи зобов'язують внутрішні документи вашого товариства створювати комітети у складі спостережної ради? (так/ні)

Ні

Які саме комітети створено в складі спостережної ради?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

x

Аудиторський

 

x

З питань призначень і винагород

 

x

Інвестиційний

 

x

Інші (запишіть)

д/н

             

Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

x

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

x

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

x

Члени спостережної ради не отримують винагороди

x

 

Інші (запишіть)

д/н

Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?

 

 

Так

Ні

1

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

x

 

2

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

x

3

Особисті якості (чесність, відповідальність)

x

 

4

Відсутність конфлікту інтересів

x

 

5

Граничний вік

 

x

6

Відсутні будь-які вимоги

 

x

7

Інші (запишіть)

д/н

Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

x

 

Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

x

Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)

 

x

Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена

 

x

Інше (запишіть)

д/н

             

Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

             

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

3

             

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

1

Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління*?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання спостережної ради

Засідання правління

1

Члени правління / директор

     

2

Загальний відділ

     

3

Члени спостережної ради/голова спостережної ради

 

x

 

4

Юридичний відділ / юрист

     

5

Секретар правління

   

x

6

Секретар загальних зборів

     

7

Секретар спостережної ради

     

8

Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)

     

9

Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

     

10

Інше (запишіть)

     

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, спостережної ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань

 

Загальні збори акціонерів

Спостережна рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

x

     

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

x

     

Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету

x

     

Обрання та відкликання голови правління

x

     

Обрання та відкликання членів правління

x

     

Обрання та відкликання голови спостережної ради

x

     

Обрання та відкликання членів спостережної ради

x

     

Обрання голови та членів ревізійної комісії

x

     

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

     

x

Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради

     

x

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

     

x

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

x

     

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

x

     

Обрання зовнішнього аудитора

   

x

 

Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленість (конфлікт інтересів)

     

x

             

Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? (так/ні)

Так

             

Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах товариства? (так/ні)

Ні

Які документи існують у вашому товаристві?

 

 

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

x

 

2

Положення про спостережну раду

x

 

3

Положення про виконавчий орган (правління)

x

 

4

Положення про посадових осіб товариства

x

 

5

Положення про ревізійну комісію

x

 

6

Положення про акції товариства

x

 

7

Положення про порядок розподілу прибутку

x

 

8

Інше (запишіть)

д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформа-
ція розпов-
сюджується на загальних зборах

Публіку-
ється у пресі

Документи нада-
ються для ознайо-
млення безпосе-
редньо в АТ

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформа-
ція розмі-
щується на власній інтернет-
сторінці АТ

1

Фінансова звітність, результати діяльності

 

x

 

x

 

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу

     

x

 

3

Інформація про склад органів управління товариства

x

   

x

 

4

Статут та внутрішні документи

x

   

x

 

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

     

x

 

6

Розмір винагороди посадових осіб АТ

     

x

 
             

Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

 

x

2

Менше ніж раз на рік

 

x

3

Раз на рік

x

 

4

Частіше ніж раз на рік

 

x

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

x

Спостережна рада

 

x

Правління / директор

x

 

Інше (запишіть)

д/н

             

Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

Ні

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

x

Не задовольняли умови угоди з аудитором

 

x

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

x

Інше (запишіть)

д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

x

Спостережна рада

 

x

Відділ внутрішнього аудиту підприємства

 

x

Стороння компанія/сторонній консультант

 

x

Перевірки не проводились

 

x

Інше (запишіть)

д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власнї ініціативи

x

 

За дорученням загальних зборів

 

x

За дорученням спостережної ради

 

x

За зверненням правління

 

x

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів

 

x

Інше (запишіть)

д/н

             

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

Ні

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

 

             

Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

1

Випуск акцій

 

x

2

Випуск депозитарних розписок

 

x

3

Випуск облігацій

 

x

4

Кредити банків

x

 

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

x

 

6

Інше (запишіть)

д/н

Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Ні

Так, плануємо розпочати переговори

Ні

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Ні

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Так

Не визначились

Ні

             

Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

Ні

             

Чи має товариство рейтинг корпоративного управління? (так/ні)

Ні

             

У разі наявності в товариства рейтингу корпоративного управління вкажіть його значення:

д/н

             

дату присвоєння:

 
             

ким присвоєний рейтинг:

д/н

             

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

Ні

             

У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

 
             

яким органом управління прийнятий:

д/н

             

Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? (так/ні)

Ні

             

укажіть яким чином його оприлюднено: