ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕТИЧІВСЬКЕ"  
 
 
Сторінки розділу
 


Публічне акціонерне товариство "Летичівське" - 00412576

Регулярна інформація за 2007 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 26.04.2008
Дата останнього розміщення: 26.04.2008

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш

Зміст

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Інформація про державну реєстрацію емітента

Банки, що обслуговують емітента

Основні види діяльності

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Інформація про загальні збори акціонерів

Інформація про дивіденди

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Інформація про випуски акцій емітента

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Опис бізнесу

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Інформація про зобов'язання емітента

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Інформація про стан корпоративного управління

Річна фінансова звітність

Додаток згідно рішення ДКЦПФР від 30.11.10 р. № 1780

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Ткачук Микола Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.04.2008

(дата)


 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2007 рік

 

Загальні відомості

Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвське"

Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00412576

Місцезнаходження емітента

Хмельницька Летичiвський р-н 31500 смт. Летичiв вул. Ворошилова 2

Міжміський код, телефон та факс емітента

03857 94610 94692

Електронна поштова адреса емітента

 

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 
 

(дата)

 

Річна інформація опублікована у

 

 

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності)

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

-

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

-

є) інформація про органи управління емітента

-

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

-

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

-

г) інформація про похідні цінні папери

-

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

-

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

X

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

-

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

-

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

-

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

-

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

-

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

-

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

-

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

-

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

-

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

-

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

-

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

-

20. Основні відомості про ФОН

-

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

-

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

-

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

-

24. Правила ФОН

-

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

-

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)

-

30. Примітки

д/в

 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвське"

Скорочене найменування (за наявності)

ВАТ "Летичiвське"

Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

Поштовий індекс

31500

Область, район

Летичiвський

Населений пункт

смт. Летичiв

Вулиця, будинок

вул. Ворошилова 2

 

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва

63

Дата державної реєстрації

31.10.1997

Орган, що видав свідоцтво

Райдержадмiнiстрацiя Летичiвського р-ну

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

560200

Сплачений статутний капітал (грн.)

560200

 

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Летичiвська фiлiя ВАТ "Ощадбанк"

МФО банку

375122

Поточний рахунок

26003301079

 

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

МФО банку

д/в

Поточний рахунок

д/в

 

Основні види діяльності

01.13.0

Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв

01.21.0

Розведення великої рогатої худоби

51.31.0

Оптова торгiвля фруктами та овочами

 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

"Укрсадвiнпром"

м.Київ, вул.Саксаганського 1

Опис

д/в

 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

Держава Україна в особi Фонду державного майна України у Хмельницькiй областi

02898152

Україна Хмельницька . 29000 м. Хмельницький вул. Соборна,75

0

 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Савченко Сергiй Арсенiйович

АА 127165 26.01.1996 Ленiнським РВ УМВС у Вiнницькiй областi

46.81

 

Кулибаба Валерiй Михайлович

АЕ 602499 21.04.1997 Ленiнським РВ УМВС в. Днiпроперовськiй областi

40.93

 

Фiзичнi особи - 60 чол.

д/в д/в 01.01.2001 д/в

12.26

 

Усього

100

 

_______________

* Не обов'язково для заповнення.

 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 37, Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 6, Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0, Фонд оплати працi - 196,2 тис. грн.

 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Полякова Тетяна Петрiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в 01.01.2001 д/в

Рік народження**

1957

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

11

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

iнженер ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Голова Спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Майський Вiктор Адольфович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 658248 17.07.1999 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1955

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

26

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

агроном ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Член Спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кондратюк Василь Сергiйович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в 01.01.2001 д/в

Рік народження**

1951

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

31

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний iнженер ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Член Спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лоєвський Анатолiй Семенович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в 01.01.2001 д/в

Рік народження**

1955

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

7

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний агроном ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Член Спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подзiгун Зоя Григорiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

дв д/в 01.01.2001 дв

Рік народження**

1964

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

4

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заст.гол.бухгалтера ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Голова правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ткачук Микола Петрович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 657835 18.05.1999 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1955

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

7

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора агрофiрми "Летичiвська"

Опис

д/в

 

Посада

Член правлiння, Головний бухгалтер

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тимчик Марiя Василiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в 01.01.2001 д/в

Рік народження**

1964

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

16

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора агрофiрми "Летичiвська"

Опис

д/в

 

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юхимчук Володимир Григорович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 803123 20.09.2000 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1957

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

26

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора агрофiрми "Летичiвська"

Опис

д/в

 

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iванишин Василь Васильович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в 01.01.2001 д/в

Рік народження**

1948

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

26

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Максимчук Андрiй Олексiйович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в 01.01.2001 д/в

Рік народження**

1952

Освіта**

Середня

Стаж керівної роботи (років)**

20

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Завiдуючий РММ ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Безпалько Iван Павлович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в 01.01.2001 д/в

Рік народження**

1961

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

24

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний зоотехник ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бачинська Галина Олексiївна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в 01.01.2001 д/в

Рік народження**

1956

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

11

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

пом. бригадира ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бондар Григорiй Олександрович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в 01.01.2001 д/в

Рік народження**

1949

Освіта**

Середня

Стаж керівної роботи (років)**

5

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Шофер ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Баранович Вiра Павлiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в 01.01.2001 д/в

Рік народження**

1941

Освіта**

Середня

Стаж керівної роботи (років)**

5

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

робiтниця ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сiманов Анатолiй Пилипович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в 01.01.2001 д/в

Рік народження**

1946

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

34

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер ВАТ "Летичiвське"

Опис

Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.


 

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова правлiння

Ткачук Микола Петрович

НА 657835 18.05.1999 Летичiвським РВ УМВС

25.06.1999

23669

1.0563

23669

0

0

0

Член правлiння

Юхимчук Володимир Григорович

НА 803123 20.09.2000 Летичiвським РВ УМВС

25.06.1999

11236

0.5014

11236

0

0

0

Голова Спостережної ради

Майський Вiктор Адольфович

НА 658248 17.07.1999 Летичiвським РВ УМВС

25.06.1999

8412

0.3754

8412

0

0

0

Усього

43317

1.9331

43317

0

0

0

 

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Савченко Сергiй Арсенiйович

АА 127165 26.01.1996 Ленiнським РВ УМВС у Вiнницькiй областi

25.09.1999

1048817

46.8055

1048817

0

0

0

Кулибаба Валерiй Михайлович

АЕ 602499 21.04.1997 Ленiнським РВ УМВС в. Днiпроперовськiй областi

31.01.2007

917160

40.93

917160

0

0

0

Усього

1965977

87.7355

1965977

0

0

0

 

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

16.03.2007

Кворум зборів**

63.9

Опис

1. Звiт Голови правлiння про пiдсумки роботи за 2006 рiк i завдання господарства на 2007рiк. 2. Звiт ревiзiйної комiсiї. 3. Звiт спостережної ради. 4. Розгляд заяв.

 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

       

Дата виплати дивідендів

       

Опис

д/в

 

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ЗАТ "Реєстр-Центр"

Організаційно-правова форма

Закрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23834647

Місцезнаходження

Україна Хмельницька д/н 29000 м.Хмельницький вул.Володимирська 109

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АА 177041

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

04.07.2005

Міжміський код та телефон

(0382) 702063

Факс

702064

Вид діяльності

Ведення реєстрiв цiнних паперiв

Опис

д/в

 

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20.10.1998

191/22/1/98

Хмельницьке територiальне управлiння ДКЦПФР

UA2201441001

 

Документарна Іменні

0.25

2240800

560200

100

Опис

д/в

 

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

500

у тому числі: 
- сертифікатів акцій

500

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

373

у тому числі: 
- сертифікатів акцій

373

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді

 

у тому числі: 
- сертифікатів акцій

 

- сертифікатів облігацій

 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

В 1947 роцi на базi вiйської частини, яку розформували, було створено державне пiдприємство Летичiвський "Держплодорозсадник". В 1969 роцi створено радгосп "Летичiвський", який мав у користуваннi 1384 га землi, з яких 1224 га - с/г угiддя. В 1993 роцi радгосп об'єднується з сусiднiм КСП "Надбужанське". В 1997 роцi агрофiрма роздiлилась знову на два сiльськогосподарьських пiдприємтва. Радгосп "Летичiвський" в 1997 роцi реорганiзована у ВАТ "Летичiвське".

   

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Вищим керiвним органом ВАТ "Летичiвське є Загальнi збори акцiонерiв. ВАТ "Летичiвське" складається з таких авиробничих пiдроздiлiв: - машинно тракторний парк; - пасiка; - ферма ВРХ.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Реорганiзацiя не проводилась

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облiк господарських операцiй в товариствi здiйснювався по повнiй журнально-ордернiй формi рахiвництва за планом рахункiв по iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань, господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" затверджених наказом Мiнiстерства фiнансвi України вiд 30/11/1999 № 291 з окремими вiдхиленнями вiд вимог закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16/07/1999 №996-XIV та вимог П(яя

Текст аудиторського висновку

ДОВIДКА про фiнансовий стан Вiдкритого акцiонерного товариства "Летичiвське" за 2007 рiк Джерелом для аналiзу фiнансового стану є: > баланс (ф.1); > звiт про фiнансовi результати (ф.2). > звiт про рух грошових коштiв (ф.З); > звiт про власний капiтал (ф.4); > примiтки до фiнансової рiчної звiтностi (ф.5); > iнша iнформацiя Данi балансу Товариства станом на 31.12.2007 р. характеризуються наступними показниками: (тис. грн.) АКТИВ код рядка на 01.01.2007 р. на 31.12.2007 р. I. Необоротнi активи 080 2080,0 1736,0 II. Оборотнi активи 260 683,8 625,7 III. Витрати майбутнiх перiодiв 270 - - Разом 2763,8 2361,7 ПАСИВ I. Власний капiтал 380 2529,8 2217,5 II. Забезпечення наступних витрат 430 - - III .Довгостроковi зобов'язання 480 20,4 4,1 IV. Поточнi зобов'язання 620 213,6 140,1 V. Доходи майбутнiх перiодiв 630 - - Разом 2763,8 2361,7 ПОКАЗНИКИ Фактичне значення Орiєнтоване позитивне значення Попереднiй рiк поточний рiк Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,011 0,04 0,25-0,5 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 3,201 4,46 1,0-2,0 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,915 0,94 0,25-0,5 Коефiцiєнт фiнансування 0,092 0,07 0,5-1,0 За 2007р. Товариством отримано збиток 164,0 тис. грн., тодi як в минулому роцi було одержано збиток у сумi 228,4 тис грн. (рядок 225 ф. №2). З урахуванням результатiв дiяльностi за попереднi роки, збиток на 31.12.2007р. складає 187,5 тис. грн. (рядок 350 ф. №1). Фiнансовий стан Товариства на 31.12.2007р. характеризується наступними показниками: Виходячи з вищезазначених показникiв платоспроможностi та фiнансової стiйкостi є пiдстави стверджувати, що фiнансовий стан Товариства на 31.12.2007р. характеризується стабiльнiстю. На кiнець звiтного року Товариство має достатньо ресурсiв, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань, про що свiдчить коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 4,46 (проти значення попереднього року 3,201). Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,94 (проти нормативу 0,25 - 0,50) свiдчить про значну частку власних коштiв в джерелах фiнансування та визначає фiнансовий стан Товариства в цiлому як стiйкий. Залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв на кiнець звiтного року залишається незначною. Про це свiдчить коефiцiєнт фiнансування, який на кiнець року складає 0,07 при нормативному значеннi цього показника 0,5-1,0. Проти минулого звiтного перiоду залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв зменшилась (на 31.12.2006р. Коефiцiєнт фiнансування 0,092). Разом з тим Товариство не має достатньо коштiв для негайного погашення значної частини заборгованостi по поточних зобов'язаннях, про що свiдчить коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,04 (проти нормативу 0,25-0,5). Чистий оборотний капiтал Товариства, який на кiнець звiтного перiоду становить 485,2 тис. грн., зрiс у порiвняннi зi станом на 31.12.2006р. (15,4 тис. грн.). Його наявнiсть та величина свiдчать про спроможнiсть Товариства сплачувати поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть. Протягом 2007 року Товариство не здiйснювало операцiй з цiнними паперами, станом на 31.12.2007р. зобов'язання за борговими та iпотечними цiнними паперами вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду в Товариствi не вiдбувалися будь - якi дiї, визначенi частиною першою ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". На нашу думку вiдсутнi пiдстави для змiни вартостi цiнних паперiв ВАТ Летичiвське". Директор аудиторської фiрми "Слаудi" Л.С. Петрушинська Сертифiкат 002438 29.03.2008р.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

В 2007 роцi ВАТ "Летичiвське" виробило валової продукцiї на суму 443 тис. грн., що становить 48 до плану i 76 до минулого року. Зниження виробництва вiдбулось за рахунок недобору урожаю плодiв, урожаю зерна, зменшенням виробництва молока, м"яса. Спад виробництва посадматерiалу з 2007 року господарство припиняє. Зерно фактично все реалiзується працiвникам господарства i комерцiйним структурам. Виручка вiд реалiзацiї зерна використовувалась на погашення заборгованостi по оплатi працi i для придбання матерiально-технiчних ресурсiв. Велика рогата худсба в основному реалiзовувалась на Барський мясокомбiнат, а молоко на Деражнянський маслозавод. За молоко розрахунки проводились регулярно. Цiни на продукцiю сiльського господарства в основному залежать вiд коньюнктури ринку. З великою амплiтудою коливаються цiни на зерно 2002 - 34 грн. за 1 ц, 2003 - 78грн., 2004рiк - 52грн., 2005рiк - 47грн., 2006 - 56 грн., 2007 - 82 грн. Плоди яблук вiдповiдно по роках 35грн., 20грн., 30грн. 34грн., 48 грн. Цiна за 1 ц молока в 2007 роцi 135 грн. Реалiзацiйна цiна 1 ц живої ваги ВРХ проданої на м'ясо становить 439,22 грн, що бiльше нiж в 2006 роцi на 13%. Собiвартiсть тваринницької продукцiї ще лишається високою, що не дає змоги отримати прибуток в цiй галузi. В 2007 роцi вiд реалiзацiї продукцiї тваринництва господарство отримало 152 тис. грн. збитку, вiд реалiзацiї продукцiї рослинництва - 120 тис. грн. прибутку. Отже в цiлому вiд реалiзацiї господарстово отримало 120 тис збитку, тому що реалiзацiйнi цiни на молоко, м'ясо, плоди, саджанцi залишаються низькими i не повнiстю компенсують затрати на їх виробництво при отриманнi технологiї виробництва. Продукцiя товариства реалiзується на територiї України в основному в Хмельницькiй, Тернопiльський, Вiнницький областях.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

д/в

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

д/в

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Одна iз природних проблем - це веснянi заморозки, якi особливо пошкодили урожай саду. Друга проблема - невiдповiднiсть цiн на матерiально-технiчнi ресурси i цiн на сiльськогосподарську продукцiю. Є проблеми з монополiстоми при постачаннi електроенергiї, який диктуює свої безумовнi варiанти постачання, тарифи, штрафи тощо. Визначення якостi зданої продукцiї в бiльшостi залежить вiд одержувача продукцiї, особливо вимогливий до якостi молока ЗАТ "Деражнянський молокозавод". Основну проблему вбачаємо в нестабiльностi законiв i коньюнктури ринку. Цi двi складовi значно впливають на невiдповiднiсть цiн на матерiально-технiчнi ресурси i цiн на с/г продукцiю. На урожай продукцiї значно вплинули природнi умови (засуха в травнi-червнi, а в перiод збирання врожаю дощi). Є проблема з ринками реалiзацiї зерна, плодiв, саджанцiв плодових. Проблема якостi поставлених ремонтних матерiалiв значно випливає на ефективнiсть роботи механiзмiв. Якiсть продукцiї с/г пiдприємства визначає також переробник, що обмежує права виробника.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Факти виплати штрафiв вiдсутнi.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Господарство працює на принципi госпрозрахунку, залучаючи власнi i кредитнi кошти. Крiм того, 30,3 тис.грн. вiдшкодовано з держбюджету на посiви ярих i озимих зернових культур, 3,4 тис. грн. - компенсацiї сплачених процентiв банку. Акцiонерне товариство забезпечено робочою силою i має можливiсть виконання роботи згiдно технологiчного процесу. Середньоспискова чисельнiсть у 2007 роцi становила 43 чоловiки. Фактично прийняло участь у роботi 33 чоловiк. Коефiцiєнт використання робочої сили - 0.77.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Всi договора за 2007 рiк перед кредиторами господарство виконало.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

ВАТ "Летичiвське" в 2007 роцi планує збiльшити об"єм виробництва продукцiї. зерна - 700 тон плодiв - 300 тон м"яса ВРХ - 8 тон молока - 110 тон Планується зменшити дебiторську заборгованiсть на 50 тис. грн., кредиторську на 50 тис. грн. Вiд реалiзацiї продукцiї отримати 608 тис. грн. грошових надходжень i чистого прибутку 30 тис. грн. Рентабельнiсть виробництва довести до 4,9.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiдження не проводяться

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судовi справи вiдсутнi

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

д/в

 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1858.5

1233.1

0

0

1858.5

1233.1

будівлі та споруди

1371.7

1147.2

0

0

1371.7

1147.2

машини та обладнання

91.6

67.4

0

0

91.6

67.4

транспортні засоби

19.9

18.5

0

0

19.9

18.5

інші

375.3

0

0

0

375.3

0

2. Невиробничого призначення:

14.2

12.3

0

0

14.2

12.3

будівлі та споруди

14.2

12.3

0

0

14.2

12.3

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1872.7

1245.4

0

0

1872.7

1245.4

Опис

Знос основних фондыв становить 66,9%

 

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

2217.5

2529.8

Статутний капітал (тис. грн.)

560.2

560.2

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

560.2

560.2

Опис

Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 1657,3 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 1657,3 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

 

Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

4.1

X

X

у тому числі:

 

фiнансовий

01.03.2005

4.1

21

01.03.2008

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

 

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

56.9

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

83.2

X

X

Усього зобов'язань

X

144.2

X

X

Опис:

 

 

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

17.08.2007

20.08.2007

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

24.07.2007

24.07.2007

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

17.07.2007

18.07.2007

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

22.06.2007

25.06.2007

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

25.05.2007

29.05.2007

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

Інформація про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2005

1

0

2

2006

1

0

3

2007

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

 

X

Акціонери

 

X

Реєстратор

X

 

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

   

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

3

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

1

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

 

Інші (запишіть)

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть):

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

   

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

2

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

4

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

5

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

6

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

7

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

8

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

10

Інше(запишіть):

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

   

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

2

Положення про наглядову раду

X

 

3

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

5

Положення про ревізійну комісію

X

 

6

Положення про акції акціонерного товариства

X

 

7

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

8

Інше (запишіть):

 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

   

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Так

Ні

Так

Ні

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

3

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Ні

Ні

Так

Ні

4

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Ні

Так

Ні

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

   

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

 

X

2

Менше ніж раз на рік

 

X

3

Раз на рік

X

 

4

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

   

Так

Ні

1

Випуск акцій

 

X

2

Випуск депозитарних розписок

 

X

3

Випуск облігацій

 

X

4

Кредити банків

X

 

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

 

6

Інше (запишіть): 

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві:

 

Річна фінансова звітність

 

Коди

   

Дата

23.04.2008

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвське"

за ЄДРПОУ

00412576

Територія

Хмельницька Летичiвський 31500 смт. Летичiв вул. Ворошилова 2

за КОАТУУ

6823055100

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

0

Орган державного управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА

за СПОДУ

6024

Вид економічної діяльності

Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів

за КВЕД

01.13.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

 

Адреса:

Хмельницька Летичiвський 31500 смт. Летичiв вул. Ворошилова 2

 

Баланс станом на 2007 рік

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

0

0

- первісна вартість

011

0

0

- накопичена амортизація

012

( 0 )

( 0 )

Незавершене будівництво

020

199.8

199.8

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

1872.7

1245.4

- первісна вартість

031

4552

3769.7

- знос

032

( 2679.3 )

( 2524.3 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

283.3

- первісна вартість

036

0

511.3

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 228 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

7.5

7.5

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

   

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

   

Знос інвестиційної нерухомості

057

( )

( )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

   

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

   

Усього за розділом I

080

 

 

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

32.6

22.6

Поточні біологічні активи

110

276

151.4

Незавершене виробництво

120

116.4

200.9

Готова продукція

130

140.8

150.5

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

15

4.9

- первісна вартість

161

15

4.9

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

100.5

65.8

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

23.6

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

2.5

6

- у т.ч. в касі

231

   

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

 

 

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

   

Баланс

280

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

560.2

560.2

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

1993.1

1844.8

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-23.5

-187.5

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

   

Усього за розділом I

380

2529.8

2217.5

Частка меншості

385

   

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

20.4

4.1

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

20.4

4.1

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

20

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

66

26.1

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

122.8

56.9

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

1.2

2.2

- з оплати праці

580

2.1

7.9

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

   

Інші поточні зобов'язання

610

1.5

47

Усього за розділом IV

620

213.6

140.1

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

 

 

 

Примітки

д/в

Керівник

Ткачук Микола Петрович

Головний бухгалтер

Тимчик Марiя Василiвна


 

Звіт про фінансові результати за рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

551.9

728.9

Податок на додану вартість

015

80.5

105.1

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

471.4

623.8

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 591 )

( 669.6 )

Валовий прибуток:

- прибуток

050

0

0

- збиток

055

( 119.6 )

( 45.8 )

Інші операційні доходи

060

0

33.8

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

   

Адміністративні витрати

070

( 99.5 )

( 84.1 )

Витрати на збут

080

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

090

( 129.1 )

( 113.8 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( )

( )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( 348.2 )

( 209.9 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0.9

0

Інші доходи

130

185.8

0

Фінансові витрати

140

( 2.5 )

( 18.5 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

   

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 164 )

( 228.4 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

   

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( )

( )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 0 )

( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( 164 )

( 228.4 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

   

Чистий:

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( 164 )

( 228.4 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

   

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

604.4

553.8

Витрати на оплату праці

240

194.7

223.6

Відрахування на соціальні заходи

250

31.7

24.3

Амортизація

260

196.2

97.1

Інші операційни витрати

270

129.1

113.8

Разом

280

1156.1

1012.6

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

2240800

2240800

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

2240800

2240800

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.073

0.102

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.073

0.102

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.073

0.102

 

Примітки

д/в

Керівник

Ткачук Микола Петрович

Головний бухгалтер

Тимчик Марiя Василiвна


 

Звіт про рух грошових коштів за рік

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

0

164

0

228.4

Коригування на:

- амортизацію необоротних активів

020

196.2

X

97.1

X

- збільшення (зменшення) забезпечень

030

0

0

0

0

- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

0

0

0

0

- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

0

186.7

0

0

Витрати на сплату відсотків

060

2.5

X

18.5

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

0

152

0

112.8

Зменшення (збільшення):

- оборотних активів

080

61.6

0

235.4

0

- витрат майбутніх періодів

090

0

0

0

0

Збільшення (зменшення):

- поточних зобов’язань

100

0

54.2

0

22.2

- доходів майбутніх періодів

110

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

120

0

144.6

100.4

0

Сплачені:

- відсотки

130

X

2.5

X

18.5

- податки на прибуток

140

X

0

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

 

0

 

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

0

147.1

81.9

0

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

X

0

X

- необоротних активів

190

0

X

0

X

- майнових комплексів

200

97.7

0

0

0

Отримані:

- відсотки

210

0

X

0

X

- дивіденди

220

0

X

0

X

Інші надходження

230

0

X

0

X

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

X

0

X

0

- необоротних активів

250

X

0

X

0

- майнових комплексів

260

X

0

X

0

Інші платежі

270

X

0

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

97.7

0

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

97.7

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

X

0

X

Отримані позики

320

0

X

150

X

Інші надходження

330

52.9

X

0

X

Погашення позик

340

X

0

X

196.2

Сплачені дивіденди

350

X

0

X

0

Інші платежі

360

X

0

X

34.5

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

52.9

0

0

80.7

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

52.9

0

0

80.7

Чистий рух коштів за звітній період

400

3.5

0

1.2

0

Залишок коштів на початок року

410

2.5

X

1.3

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

6

X

2.5

X

 

Примітки

д/в

Керівник

Ткачук Микола Петрович

Головний бухгалтер

 


 

Звіт про власний капітал за рік

 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

560.2

0

0

1993.1

0

-23.5

0

0

2529.8

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

560.2

0

0

1993.1

0

-23.5

0

0

2529.8

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

 

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

-164

0

0

-164

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

280

0

0

0

-148.3

0

0

0

0

-148.3

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

-148.3

0

-164

0

0

-312.3

Залишок на кінець року

300

560.2

0

0

1844.8

0

-187.5

0

0

2217.5

 

Примітки

д/в

Керівник

Ткачук Микола Петрович

Головний бухгалтер

Тимчик Марiя Василiвна


 

Примітки до річної фінансової звітності за рік

I. Нематеріальні активи

 

Середня кількість працівників (чол.):

37

 

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на комерційні позначення

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на об'єкти промислової властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторське право та суміжні з ним права

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші нематеріальні активи

070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Гудвіл

090

                         

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0

 

II. Основні засоби

 

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвестиційна нерухомість

105

                                 

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

3379.9

2008.2

0

0

0

164.5

80.3

140.3

0

0

0

3215.4

2068.2

0

0

0

0

Машини та обладнання

130

455.2

363.6

0

0

0

29.5

28.4

23.1

0

0

0

425.7

358.3

0

0

0

0

Транспортні засоби

140

92.6

72.7

0

0

0

0

0

1.4

0

0

0

92.6

74.1

0

0

0

0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Тварини

160

82.7

0

0

0

0

588.3

211.1

0

0

0

0

-505.6

-211.1

0

0

0

0

Багаторічні насадження

170

505.6

213

0

0

0

0

0

0

0

0

0

505.6

213

0

0

0

0

Інші основні засоби

180

36

21.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

21.8

0

0

0

0

Бібліотечні фонди

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні матеріальні активи

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

260

4552

2679.3

0

0

0

782.3

319.8

164.8

0

0

0

3769.7

2524.3

0

0

0

0

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1)

 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1)

 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

 

 

III. Капітальні інвестиції

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

0

199.8

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

0

0

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

0

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

0

0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

25.6

0

Інші

330

0

0

Разом

340

25.6

199.8

 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

 

 

IV. Фінансові інвестиції

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

7.5

0

акції

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

7.5

0

 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(421)

0

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(424)

0

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0

 

V. Доходи і витрати

 

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440

0

0

Операційна курсова різниця

450

0

0

Реалізація інших оборотних активів

460

0

0

Штрафи, пені, неустойки

470

0

0

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення

480

0

0

Інші операційні доходи і витрати

490

0

129.1

у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

0

непродуктивні витрати і втрати

492

X

0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500

0

0

дочірні підприємства

510

0

0

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530

0

X

Проценти

540

X

2.5

Фінансова оренда активів

550

0.9

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

0

0

Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0

Доходи від об'єднання підприємств

580

0

0

Результат оцінки корисності

590

0

0

Неопераційна курсова різниця

600

0

0

Безоплатно одержані активи

610

0

X

Списання необоротних активів

620

X

0

Інші доходи і витрати

630

185.8

0

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

0 %

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

 

 

VI. Грошові кошти

 

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

0.3

Поточний рахунок у банку

650

5.5

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

0.2

Грошові кошти в дорозі

670

0

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

6

 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0

 

VII. Забезпечення і резерви

 

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Використано у звітному році

Сторновано використану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відрахування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0

 

760

0

0

0

0

0

0

0

 

770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів

775

0

0

0

0

0

0

0

Разом

780

0

0

0

0

0

0

0

 

VIII. Запаси

 

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

16.6

0

0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

0

0

0

Паливо

820

0.2

0

0

Тара і тарні матеріали

830

5.8

0

0

Будівельні матеріали

840

0

0

0

Запасні частини

850

0

0

0

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

0

0

0

Поточні біологічні активи

870

151.4

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

0

0

0

Незавершене виробництво

890

200.9

0

0

Готова продукція

900

150.5

0

0

Товари

910

0

0

0

Разом

920

525.4

0

0

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

0

переданих у переробку

(922)

0

оформлених в заставу

(923)

0

переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

 

 

IX. Дебіторська заборгованість

 

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками не погашення

до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

4.9

4.9

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

23.6

23.6

0

0

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

0

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

0

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0

 

XI. Будівельні контракти

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

0

Заборгованість на кінець звітного року:

- валова замовників

1120

0

- валова замовникам

1130

0

- з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

0

 

XII. Податок на прибуток

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

0

Відстрочені податкові активи:

 

- на початок звітного року

1220

0

- на кінець звітного року

1225

0

Відстрочені податкові зобов’язання:

 

- на початок звітного року

1230

0

- на кінець звітного року

1235

0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

0

у тому числі:

 

- поточний податок на прибуток

1241

0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

0

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

0

у тому числі:

 

- поточний податок на прибуток

1251

0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

0

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

164.8

Використано за рік - усього

1310

196.2

в тому числі на:

 

- будівництво об’єктів

1311

0

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

196.2

- з них машини та обладнання

1313

0

- придбання (створення) нематеріальних активів

1314

0

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

0

 

1316

0

 

1317

0


 

XIV. Біологічні активи

 

Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності

Вигоди від відновлення корисності

Залишок на кінець року

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Зміни вартості за рік

Вибуло за рік

Залишок на кінець року

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:

1410

                           

 

Додаток згідно рішення ДКЦПФР від 30.11.10 р. № 1780

Цей емітент не подавав звітності за МСФО