ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕТИЧІВСЬКЕ"  
 
 
Сторінки розділу
 


Регулярна інформація

Публічне акціонерне товариство "Летичівське" - 00412576

Регулярна інформація за 2008 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 23.04.2009
Дата останнього розміщення: 23.04.2009

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш

Переглянути

Зміст

Переглянути

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Переглянути

Інформація про державну реєстрацію емітента

Переглянути

Банки, що обслуговують емітента

Переглянути

Основні види діяльності

Переглянути

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Переглянути

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Переглянути

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Переглянути

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Переглянути

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Переглянути

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Переглянути

Інформація про дивіденди

Переглянути

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Переглянути

Інформація про випуски акцій емітента

Переглянути

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Переглянути

Опис бізнесу

Переглянути

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Переглянути

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Переглянути

Інформація про зобов'язання емітента

Переглянути

Інформація про стан корпоративного управління

Переглянути

Річна фінансова звітність

Переглянути

Додаток згідно рішення ДКЦПФР від 30.11.10 р. № 1780

Переглянути

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Ткачук Микола Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.04.2009

(дата)


 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2008 рік

 

Загальні відомості

Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвське"

Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00412576

Місцезнаходження емітента

Хмельницька Летичiвський р-н 31500 смт. Летичiв вул. Ворошилова 2

Міжміський код, телефон та факс емітента

03857 94610 94692

Електронна поштова адреса емітента

 

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 
 

(дата)

 

Річна інформація опублікована у

Бюлетень Цiннi Папери України

 

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності)

вiдсутня

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

-

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

-

є) інформація про органи управління емітента

-

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

-

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

-

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

-

г) інформація про похідні цінні папери

-

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

-

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

X

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

-

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

-

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

-

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

-

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

-

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

-

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

-

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

-

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

-

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

-

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

-

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

-

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

-

20. Основні відомості про ФОН

-

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

-

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

-

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

-

24. Правила ФОН

-

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

-

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

-

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)

-

30. Примітки

В складi рiчного звiту вiдсутнi: - Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi  тому що лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi емiтент не одержував. - Iнформацiя про рейтингове агентство - тому що емiтент не укладав договорiв з рейтинговими агентствами та не проводив рейтингову оцiнку. - Iнформацiя про органи управлiння емiтента - тому що заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено. - Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв - тому що в звiтному перiодi збори не проводились. - Iнформацiя про облiгацiї емiтента - тому що емiтент не здiйснював випуск облiгацiй. - Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що iншi цiннi папери емiтентом не випускались. - Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - тому що емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював викуп власних акцiй. - Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - тому що протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - тому що емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв. - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - тому що випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв емiтент не здiйснював. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - тому що Сертифiкати ФОН емiтентом не випускались. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi - тому що цiльовi облiгацiї емiтентом не випускались.

 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвське"

Скорочене найменування (за наявності)

ВАТ "Летичiвське"

Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

Поштовий індекс

31500

Область, район

Летичiвський

Населений пункт

смт. Летичiв

Вулиця, будинок

вул. Ворошилова 2

 

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва

63

Дата державної реєстрації

31.10.1997

Орган, що видав свідоцтво

Райдержадмiнiстрацiя Летичiвського р-ну

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

560200

Сплачений статутний капітал (грн.)

560200

 

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Летичiвська фiлiя ВАТ "Ощадбанк"

МФО банку

375122

Поточний рахунок

26003301079

 

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

МФО банку

д/в

Поточний рахунок

д/в

 

Основні види діяльності

01.13.0

Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв

01.21.0

Розведення великої рогатої худоби

51.31.0

Оптова торгiвля фруктами та овочами

 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

"Укрсадвiнпром"

м.Київ, вул.Саксаганського 1

Опис

д/в

 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

Держава Україна в особi Фонду державного майна України у Хмельницькiй областi

02898152

Україна Хмельницька . 29000 м. Хмельницький вул. Соборна,75

0

 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Савченко Сергiй Арсенiйович

АА 127165 26.01.1996 Ленiнським РВ УМВС у Вiнницькiй областi

46.81

 

Кулибаба Валерiй Михайлович

АЕ 602499 21.04.1997 Ленiнським РВ УМВС в. Днiпроперовськiй областi

40.93

 

Фiзичнi особи - 60 чол.

д/в д/в 01.01.2001 д/в

12.26

 

Усього

100

 

 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 20, Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 1, Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0, Фонд оплати працi - 223,0 тис. грн.

 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада

Голова правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ткачук Микола Петрович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 657835 18.05.1999 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1955

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

8

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора агрофiрми "Летичiвська"

Опис

д/в

 

Посада

Член правлiння, Головний бухгалтер

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тимчик Марiя Василiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 194864 13.11.1996 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1964

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

17

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора агрофiрми "Летичiвська"

Опис

д/в

 

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юхимчук Володимир Григорович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 803123 20.09.2000 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1957

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

27

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора агрофiрми "Летичiвська"

Опис

д/в

 

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iванишин Василь Васильович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 380813 16.07.1997 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1948

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

27

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Максимчук Андрiй Олексiйович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 486352 20.05.1998 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1952

Освіта**

Середня

Стаж керівної роботи (років)**

21

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Завiдуючий РММ ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Безпалько Iван Павлович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НВ 278255 24.09.2003 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1961

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

25

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний зоотехник ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бачинська Галина Олексiївна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НВ 021018 25.05.2002 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1956

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

12

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

пом. бригадира ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бондар Григорiй Олександрович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 462745 11.02.1998 Летичiвський РВ УМВС

Рік народження**

1950

Освіта**

Середня

Стаж керівної роботи (років)**

6

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Шофер ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Баранович Вiра Павлiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НВ 021935 11.07.2002 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1941

Освіта**

Середня

Стаж керівної роботи (років)**

6

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

робiтниця ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Полякова Тетяна Петрiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НВ 195639 28.06.1997 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1957

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

12

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

iнженер ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Голова Спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Майський Вiктор Адольфович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 658248 17.07.1999 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1955

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

27

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

агроном ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Член Спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кондратюк Василь Сергiйович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 309895 19.03.1997 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1951

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

32

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний iнженер ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Член Спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лоєвський Анатолiй Семенович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 657226 16.01.1999 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1955

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

8

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний агроном ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Член Спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подзiгун Зоя Григорiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 330033 02.04.1997 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1964

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

5

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заст.гол.бухгалтера ВАТ "Летичiвське"

Опис

д/в

 

Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сiмонов Анатолiй Пилипович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 364952 08.07.1997 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1945

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

35

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер ВАТ "Летичiвське"

Опис

Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.


 

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова правлiння

Ткачук Микола Петрович

НА 657835 18.05.1999 Летичiвським РВ УМВС

25.06.1999

23669

1.056275

23669

0

0

0

Член правлiння

Юхимчук Володимир Григорович

НА 803123 20.09.2000 Летичiвським РВ УМВС

25.06.1999

11236

0.501428

11236

0

0

0

Голова Спостережної ради

Майський Вiктор Адольфович

НА 658248 17.07.1999 Летичiвським РВ УМВС

25.06.1999

8412

0.375402

8412

0

0

0

Усього

43317

1.933104

43317

0

0

0

 

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Савченко Сергiй Арсенiйович

АА 127165 26.01.1996 Ленiнським РВ УМВС у Вiнницькiй областi

25.09.1999

1048817

46.805471

1048817

0

0

0

Кулибаба Валерiй Михайлович

АЕ 602499 21.04.1997 Ленiнським РВ УМВС в. Днiпроперовськiй областi

31.01.2007

917160

40.930025

917160

0

0

0

Усього

1965977

87.735496

1965977

0

0

0

 

Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

       

Дата виплати дивідендів

       

Опис

Дивiденди Товариством не нараховувались та не сплачувались.

 

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ЗАТ "Реєстр-Центр"

Організаційно-правова форма

Закрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23834647

Місцезнаходження

Україна Хмельницька д/н 29000 м.Хмельницький вул.Володимирська 109

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АА 177041

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

04.07.2005

Міжміський код та телефон

(0382) 702063

Факс

702064

Вид діяльності

Ведення реєстрiв цiнних паперiв

Опис

д/в

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "АФ "Слаудi"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23109685

Місцезнаходження

Україна Вінницька д/н 21036 м.Вiнниця вул. 40-рiччя Перемоги, 27

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АБ 002419

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2006

Міжміський код та телефон

(0432) 351170

Факс

351180

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

д/в

 

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20.10.1998

191/22/1/98

Хмельницьке територiальне управлiння ДКЦПФР

UA2201441001

 

Документарна Іменні

0.25

2240800

560200

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Цiннi папери емiтента не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Додаткова емiсiя не здiйснювалася.

 

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

500

у тому числі: 
- сертифікатів акцій

500

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

438

у тому числі: 
- сертифікатів акцій

438

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді

 

у тому числі: 
- сертифікатів акцій

 

- сертифікатів облігацій

 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

В 1947 роцi на базi вiйської частини, яку розформували, було створено державне пiдприємство Летичiвський "Держплодорозсадник". В 1969 роцi створено радгосп "Летичiвський", який мав у користуваннi 1384 га землi, з яких 1224 га - с/г угiддя. В 1993 роцi радгосп об'єднується з сусiднiм КСП "Надбужанське". В 1997 роцi агрофiрма роздiлилась знову на два сiльськогосподарьських пiдприємтва. Радгосп "Летичiвський" в 1997 роцi реорганiзована у ВАТ "Летичiвське".

   

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Вищим керiвним органом ВАТ "Летичiвське є Загальнi збори акцiонерiв. ВАТ "Летичiвське" складається з таких виробничих пiдроздiлiв: - машинно тракторний парк.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Реорганiзацiя не проводилась

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облiк господарських операцiй в товариствi здiйснювався по повнiй журнально-ордернiй формi рахiвництва за планом рахункiв по iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань, господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" затверджених наказом Мiнiстерства фiнансовi України вiд 30/11/1999 № 291 з окремими вiдхиленнями вiд вимог закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16/07/1999 №996-XIV та вимог П(С)БО.

Текст аудиторського висновку

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про фiнансову звiтнiсть Вiдкритого акцiонерного товариства "Летичiвське" станом на 31.12.2008р. 25.03.2009р. м. Вiнниця Перевiрку здiйснено незалежною аудиторською фiрмою Слаудi, ТОВ, на пiдставi договору № 26 вiд 16.03.2009р. Свiдоцтво про внесення до Реєстру субєктiв аудиторської дiяльностi видане Аудиторською палатою України, №002419 вiд 30.03.2006р. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ -23109685. Адреса: м. Вiнниця, вул. 40-рiччя Перемоги 27, 35-11-80, 35-11-70. Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвске зареєстроване Летичiвською районною адмiнiстрацiєю, рiшення № 00030 вiд 20.07.1999р. До Статуту вносились змiни 24.03.2005р., 26.05.2006р., реєстрацiя яких здiйснена Летичiвською районною державною адмiнiстрацiєю в установленому порядку. Iдентифiкацiйний код емiтента за ЄДРПОУ  00412576. Мiсцезнаходження товариства: 31500 Хмiльницька обл., м. Летичiв, вул. Ворошилова, 2 тел. 9-46-10. Розрахунковий рахунок 26003301079 вiдкритий в Ощадбанку, м. Летичiв, МФО 315784; Органiзацiйно-правова форма емiтента - вiдкрите акцiонерне товариство. Форма власностi  приватна. Предметом дiяльностi за КВЕД є: 1.13.0- вирощування фруктiв , ягiд; 1.11.0- вирощування зернових та технiчних культур; 1.21.0- розведення великої рогатої худоби; 51.70.0- iншi види оптової торгiвлi; 52.11.0 - роздрiбна торгiвля. Товариство свою дiяльнiсть здiйснює у вiдповiдностi зi Статутом. Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ВАТ Летичiвське (надалi - Товариство) балансу (форма №1) станом на 31.12.2008р., звiту про фiнансовi результати (форма №2), звiту про рух грошових коштiв (форма № 3), звiту про власний капiтал (форма № 4), примiток до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5) з додатком Iнформацiя за сегментами (якi додаються) за рiк, що минув, на зазначену дату. Звiтним перiодом для складання фiнансової звiтностi є календарний рiк, наростаючим пiдсумком з початку року складається промiжна (квартальна) звiтнiсть з дотриманням принципiв обачностi, повноти висвiтлення, послiдовностi, автономностi, безперервностi, превалювання сутностi над формою, iсторичної (фактичної) собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат, iнших. Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi та дотримання застосованої концептуальної основи її складання. Концептуальною основою складання фiнансової звiтностi Товариства є: Закон України Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть, Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, Iнструкцiя про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобовязань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. №291, розпорядження Товариства №1 вiд 31.12.2005р. Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку. В 2008р. в облiковiй полiтицi Товариства не вiдбулися змiни, якi передбаченi в наказах Мiнiстерства фiнансiв України вiд 05.03.2008р. №353, вiд 14.10.2008р. №1238 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: - розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; - вибiр та застосування облiкових оцiнок, принципiв та методiв бухгалтерського облiку, якi вiдповiдають обставинам господарювання Товариства. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансових звiтiв на основi результатiв аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту №700 Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення, №701 Модифiкацiя висновку незалежного аудитора, №720 Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти з урахуванням вимог ДКЦПФР (рiшення вiд 19.12.2006р. №1528, рiшення вiд 31.01.2008р. №69). Цi стандарти зобов`язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi у тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та їх розкриття у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора та включає оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих Товариством принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також загального подання фiнансових звiтiв та вiдповiднiсть цих звiтiв застосованiй Товариством концептуальнiй основi їх складання. Бухгалтерський облiк здiйснюється з використанням журнал-ордерiв та вiдомостей. Ми вибiрково перевiрили iнформацiю, наведену у вiдомостях, журнал-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях i рознесену в Головнiй книзi, за умови її iдентичностi первинним документам, а також окремi договори, окремi первиннi документи, що наданi управлiнським персоналом. Одержана нами iнформацiя в основному пiдтверджує цифровий матерiал, покладений в основу фiнансової звiтностi Товариства за 2008р. Пiд час аудиторської перевiрки були проаналiзованi використанi Товариством бухгалтерськi принципи облiку, розглянутi принципи оцiнки матерiальних статей балансу i звiтнiсть в цiлому. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Товариства за 2008р. в цiлому складена у вiдповiдностi до застосованої ВАТ Летичiвське концептуальної основи ведення бухгалтерського облiку та складання цiєї звiтностi на пiдставi прийнятого чинним законодавством України порядку її складання. За винятком впливу на цю звiтнiсть питань, про якi йдеться у наведених нижче параграфах, ми вважаємо, що фiнансова звiтнiсть подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ВАТ Летичiвське станом на 31.12.2008р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув, на зазначену дату. I. На пiдставi розпорядження №3 вiд 20.09.2008р. Товариством проведена iнвентаризацiя запасiв, грошових коштiв, розрахункiв, основних засобiв станом на 01.10.2008р. Згiдно даних iнвентаризацiйних описiв залишкiв основних засобiв, виробничих запасiв, товарiв, зобов`язань вiдхилень не виявлено. Наказом №4 вiд 20.10.2008р. затвердженi результати iнвентаризацiї. Ми не спостерiгали за проведенням iнвентаризацiї наявних активiв та зобов`язань станом на 01.10.2008р., оскiльки ця дата передувала призначенню нас аудиторами Товариства. Через характер облiкових записiв Товариства ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть активiв та зобов`язань за допомогою iнших процедур, внаслiдок чого можливi вiдхилення в показниках фiнансової звiтностi, що, на нашу думку, не матимуть суттєвого впливу на цi показники. Бухгалтерський облiк операцiй з надходження активiв здiйснюється за первiсною вартiстю iз дотриманням принципiв обачностi, переваги сутностi над формою. Класифiкацiя активiв вiдповiдає вимогам П(С)БО. Бухгалтерський облiк необоротних активiв, їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi за 2008р. здiйснено у вiдповiдностi до вимог П(О)БО. 1. Нематерiальнi активи у Товариства вiдсутнi. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2008р. згiдно даних бухгалтерського облiку становить 3710 тис. грн. та вiдображена в балансi по рядку 031. Первiсна вартiсть довгострокових бiологiчних активiв станом на 31.12.2008р. становить 385 тис грн., вiдображена в балансi по рядку 036 у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 30 Капiтальнi iнвестицiї протягам 2008р. залишилися незмiнними, їх залишки вiдображенi по статтi балансу Незавершене будiвництво достовiрно у сумi фактично понесених Товариством витрат у минулих перiодах по будiвництву газопроводу та станом на 31.12.2008р. складають 200 тис. грн. На протязi звiтного перiоду вiдбулося вибуття основних засобiв  списання транспортних засобiв первiсною вартiстю 59 тис. грн., маточно-черенкового саду вартiстю 43 тис. грн., реалiзовано довгостроковi бiологiчнi активи первiсною вартiстю 83 тис. грн. (конi, продуктивна худоба). В бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi операцiї з вибуття цих основних засобiв вiдображено у вiдповiдностi з розпорядженнями, на пiдставi актiв на списання (ф.№ ОЗ-3), угод на реалiзацiю. Вiдповiдно до облiкової полiтики Товариство застосовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, за яким рiчна сума амортизацiї визначена виходячи iз строку корисного використання об`єктiв основних засобiв, що вiдображено в розпорядженнi про облiкову полiтику. Нарахована сума амортизацiї, залишкова вартiсть основних засобiв та довгострокових бiологiчних активiв станом на 31.12.2008р. вiдображенi в балансi достовiрно Товариство не орендує основнi засоби.. На пiдставi договорiв Товариство надавало в оренду бiологiчнi активи  багаторiчнi насадження (сади). У вiдповiдностi з розпорядженням про облiкову полiтику до складу iнших матерiальних необоротних активiв Товариство вiдносить активи вартiстю до 1000 грн. за одиницю та термiном експлуатацiї понад 1 рiк., якi вiдображенi в балансi вiдповiдно по рядку 031 та 032. Амортизацiя цих активiв нараховується в першому мiсяцi використання обєкта в розмiрi 100% його вартостi. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що виникли в попереднiх звiтних перiодах, залишилися незмiнними на протязi 2008р. та складають на 31.12.2008 р. 8 тис. грн. (акцiї iнших господарських товариств). 2. Запаси вiдображенi в бухгалтерському облiку та звiтностi у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №9 Запаси за первiсною вартiстю. Ведення облiку витрат на виробництво та їх склад вiдповiдає вимогам П(С)БО №16 Витрати. Облiк i розподiл загальновиробничих витрат здiйснюється вiдповiдно до наведеного Положення (стандарту) та обраної облiкової полiтики. Облiк вибуття виробничих запасiв, товарiв здiйснюється за методом середньозваженої вартостi, готової продукцiї  за фактично понесеними витратами. Залишки цих запасiв станом на 31.12.2008р. вiдображенi в балансi на пiдставi даних бухгалтерського облiку достовiрно. В балансi класифiкацiя сум дебiторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) (рядок 160 ф..№1) вiдповiдає вимогам П(С)БО №10 Дебiторська заборгованiсть. У фiнансовiй звiтностi первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за перiод, що перевiрявся, дорiвнює її чистiй реалiзацiйнiй вартостi та станом на 31.12.2008р. складає 29 тис. грн. Ця заборгованiсть проти минулого звiтного перiоду зросла у звiтному роцi на 24 тис. грн. У складi дебiторської заборгованостi не облiковуються суми простроченої дебiторської заборгованостi. З огляду на стан розрахункiв покупцiв, вiдсутнiсть сумнiвної дебiторської заборгованостi резерв сумнiвних боргiв Товариством не створено, що узгоджується з П(С)БО №10. Активи балансу складаються з (тис. грн.) АКТИВ Код рядка на 01.01.2008р. на 31.12.2008р. I. Необоротнi активи 080 1736 1476 II. Оборотнi активи 260 626 421 III. Витрати майбутнiх перiодiв 270 - - IV. Необоротнi активи та групи вибуття 275 - - Разом 2362 1897 3. Облiк та оцiнка зобовязань Товариства здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №11 Зобовязання та обраної облiкової полiтики. Данi синтетичного облiку зобовязань вiдображенi в фiнансовiй звiтностi без суттєвих вiдхилень. Забезпечення для вiдшкодування наступних операцiйних виплат (на виплату вiдпусток, матерiального заохочення працiвникiв) Товариством протягом 2008р. не створено в супереч П(С)Б0 №11 зi змiнами, внесеними наказом Мiнфiну №353 вiд 05.03.2008р. Поточнi зобовязання Товариства вiдображенi в балансi за сумою погашення. На кiнець звiтного перiоду поточнi зобовязання дещо збiльшились у порiвняннi з початком звiтного перiоду та на 31.12.2008р. складають 152 тис. грн. (рядок 620 ф.№1), у тому числi: - Поточнi зобовязання за розрахунками: - з одержаних авансiв 89 тис. грн. - з бюджетом 41 тис. грн. - зi страхування 3 тис. грн. - з оплати працi 9 тис. грн. - Iншi поточнi зобов`язання 10 тис. грн. Зобовязання Товариства складаються з: (тис. грн.) ПАСИВ Код рядка на 01.01.2008 р. на 31.12.2008р. II. Забезпеч. наступних платежiв 430 - - III .Довгостроковi зобовязання 480 - - IV. Поточнi зобовязання 620 140 152 V. Доходи майбутнiх перiодiв 630 - - Разом 140 152 Товариство не здiйснює управлiння активами, у тому числi недержавних пенсiйних фондiв. 4. Бухгалтерський облiк власного капiталу Товариством здiйснюється у вiдповiдностi до П(С)БО, Статуту, розпорядження про облiкову полiтику, рiшень загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Статутний капiтал заявлений у розмiрi 560200 грн. (П`ятсот шiстдесят тисяч двiстi грн. 00 коп.), розподiлений на 2240800 шт. простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Статутний капiтал повнiстю сплачений у сумi 560200 грн. Розмiр статутного капiталу вiдповiдає законодавству на час створення Товариства. Всi акцiї розмiщенi. Акцiонерами товариства є 82 фiзичнi особи, частка яких у статутному фондi складає 100%, з них двi особи, якi володiють часткою у статутному фондi понад 10 %. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало випуск цiнних паперiв. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена вiдповiдно до рiшення ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р., вiдповiдає розмiру власного капiталу та становить на кiнець звiтного перiоду 1745 тис. грн. Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу на 1185 тис. грн., що узгоджується з положенням ст.155 ЦК України. Iнший додатковий капiтал згiдно даних бухгалтерського облiку та балансу станом на 31.12.2008р. становить 1823 тис. грн. Його величина протягом 2008р. зменшилась на 22 тис. грн. вязку з вибуттям (списанням) основних засобiв, що узгоджується з п. 21 П(С)БО №7. Товариством не створено резервний капiтал, що суперечить Закону України Про господарськi товариства вiд 19.09.1991р. №1576-ХII, зi змiнами i доповненнями. 5. Дiяльнiсть Товариства у 2008 роцi є збиткова. За результатами дiяльностi у звiтному перiодi збиток складає 451 тис. грн. та визначений вiдповiдно до вимог П(С)БО №16 Витрати, П(С)БО №15 Дохiд, розпорядження про облiкову полiтику. Фiнансовий результат господарських операцiй у фiнансовiй звiтностi вiдображений у момент їх здiйснення (поточний звiтний перiод). Протягом звiтного перiоду дивiденди не нараховувалися, кошти на їх виплату не спрямовувалися. Склад доходiв та витрат визначено та класифiковано без суттєвих вiдхилень вiд положень П(С)БО, розпорядження про облiкову полiтику. Доходом визнається збiльшення економiчних вигод у виглядi надходження активiв або зменшення зобовязань, якi призводять до зростання власного капiталу. Витратами визнається зменшення економiчних вигод у виглядi вибуття активiв або збiльшення зобовязань, якi призводять до зменшення власного капiталу (за винятком зменшення капiталу за рахунок його вилучення або розподiлу власниками). Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, послуг визначається Товариством шляхом вирахування з доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, послуг вiдповiдних податкiв, зборiв, знижок тощо. Собiвартiсть реалiзованих товарiв, готової продукцiї, послуг визначається Товариством у вiдповiдностi з П(С)БО№16 Витрати та обраної облiкової полiтики. Склад адмiнiстративних витрат визначено у вiдповiдностi з П(С)БО № 16  Витрати та обраної облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2008р. складена в повному обсязi i вiдповiдає даним синтетичного облiку з незначними вiдхиленнями, якi суттєво не впливають на достовiрнiсть фiнансової звiтностi, данi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному. II. Збиток Товариства за 2008р. складає 451 тис. грн.( рядок 220 ф. №2). З урахуванням результатiв дiяльностi за попереднi роки непокритий збиток на 31.12.2008р. складає 638 тис. грн. (рядок 350 ф. №1) Фiнансовий стан Товариства на 31.12.2008р. характеризується наступними показниками: ПОКАЗНИКИ Фактичне значення Орiєнтоване позитивне значення попереднiй рiк поточний рiк 1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,04 0,06 0,25-0,5 2.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 4,46 2,78 1,0-2,0 3.Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,94 0,92 0,25-0,5 4.Коефiцiєнт фiнансування 0,07 0,09 0,5-1,0 Виходячи з вищезазначених показникiв платоспроможностi та фiнансової стiйкостi є пiдстави стверджувати, що фiнансовий стан Товариства на 31.12.2008р. характеризується стабiльнiстю. На кiнець звiтного року Товариство має достатньо ресурсiв, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобовязань, про що свiдчить коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 2,78. У порiвняннi з вiдповiдним перiодом минулого року платоспроможнiсть Товариства дещо знизилася, проте залишається досить високою. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,92 (проти нормативу 0,25-0,50) на кiнець звiтного перiоду так само як й на початок цього перiоду є великим, свiдчить про значну частку власних коштiв в джерелах фiнансування та визначає фiнансовий стан Товариства в цiлому як стiйкий. Залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв на кiнець звiтного року залишається незначною. Про це свiдчить коефiцiєнт фiнансування, який на кiнець року складає 0,09 при нормативному значеннi цього показника 0,5-1,0. Проти минулого звiтного перiоду залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв дещо збiльшилась (на 31.12.2007р. коефiцiєнт фiнансування становить 0,07). Коефiцiєнт оборотностi активiв за 2008р. високий, становить 0,32 та проти минулого звiтного перiоду зрiс на 0,22. Станом на 31.12.2008р. чистий оборотний капiтал Товариства становить 269 тис. грн., зменшився проти минулого перiоду на 217 тис. грн., проте його наявнiсть та величина свiдчить про спроможнiсть Товариства сплачувати поточнi зобов`язання та розширювати в подальшому свою дiяльнiсть. Разом з тим Товариство не має достатньо коштiв для негайного погашення значної частини заборгованостi по поточних зобовязаннях, про що свiдчить коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,06 (проти нормативу 0,25-0,5). Станом на 31.12.2008р. зобов`язання Товариства за борговими та iпотечними цiнними паперами вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду не вiдбувалися визначенi частиною першою ст.41 Закону України Про цiннi папери та фондовий ринок подiї, якi можуть привести до змiни вартостi акцiй Товариства. Про що складено цей аудиторський висновок. Директор Аудиторської фiрми Слаудi Л.С. Петрушинська Сертифiкат 002438 25.03.2009р.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Зерно фактично все реалiзується працiвникам господарства i комерцiйним структурам. Виручка вiд реалiзацiї зерна використовувалась на погашення заборгованостi по оплатi працi i для придбання матерiально-технiчних ресурсiв. Велика рогата худсба в основному реалiзовувалась комерцiйним структурам, а молоко на Деражнянський маслозавод. За молоко розрахунки проводились регулярно. Цiни на продукцiю сiльського господарства в основному залежать вiд коньюнктури ринку. З великою амплiтудою коливаються цiни на зерно 2002 - 34 грн. за 1 ц, 2003 - 78грн., 2004рiк - 52грн., 2005рiк - 47грн., 2006 - 56 грн., 2007 - 82 грн., 2008 - 79 грн. Цiна за 1 ц молока в 2008 роцi 139 грн. Реалiзацiйна цiна 1 ц живої ваги ВРХ проданої на м'ясо становить 641,55 грн, що бiльше нiж в 2007 роцi на 14,6%. Собiвартiсть тваринницької продукцiї ще лишається високою, що не дає змоги отримати прибуток в цiй галузi. В 2008 роцi вiд реалiзацiї продукцiї тваринництва господарство отримало 127 тис. грн. збитку, вiд реалiзацiї продукцiї рослинництва - 20,4 тис. грн. прибутку. Отже в цiлому вiд реалiзацiї господарстово отримало 115 тис збитку, тому що реалiзацiйнi цiни на молоко, м'ясо, плоди, саджанцi залишаються низькими i не повнiстю компенсують затрати на їх виробництво при отриманнi технологiї виробництва. Продукцiя товариства реалiзується на територiї України в основному в Хмельницькiй, Тернопiльський, Вiнницький областях. Згiдно рiшення правлiння, галузь тваринництва в господарствi лiквiдована.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

д/в

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

д/в

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Одна iз природних проблем - це веснянi заморозки, якi особливо пошкодили урожай саду. Друга проблема - невiдповiднiсть цiн на матерiально-технiчнi ресурси i цiн на сiльськогосподарську продукцiю. Є проблеми з монополiстоми при постачаннi електроенергiї, який диктуює свої безумовнi варiанти постачання, тарифи, штрафи тощо. Визначення якостi зданої продукцiї в бiльшостi залежить вiд одержувача продукцiї, особливо вимогливий до якостi молока ЗАТ "Деражнянський молокозавод". Основну проблему вбачаємо в нестабiльностi законiв i коньюнктури ринку. Цi двi складовi значно впливають на невiдповiднiсть цiн на матерiально-технiчнi ресурси i цiн на с/г продукцiю. На урожай продукцiї значно вплинули природнi умови (засуха в травнi-червнi, а в перiод збирання врожаю дощi). Є проблема з ринками реалiзацiї зерна. Проблема якостi поставлених ремонтних матерiалiв значно випливає на ефективнiсть роботи механiзмiв. Якiсть продукцiї с/г пiдприємства визначає також переробник, що обмежує права виробника.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Факти виплати штрафiв вiдсутнi.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Акцiонерне товариство забезпечено робочою силою i має можливiсть виконання роботи згiдно технологiчного процесу. Середньоспискова чисельнiсть у 2008 роцi становила 20 чоловiки. Фактично прийняло участь у роботi 19 чоловiк. Коефiцiєнт використання робочої сили - 0.95.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Всi договора за 2008 перд кредиторами виконано

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

д/в

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiдження не проводяться

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судовi справи вiдсутнi

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

д/в

 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1233

1102

0

0

1233

1102

будівлі та споруди

1147

1037

0

0

1147

1037

машини та обладнання

68

54

0

0

68

54

транспортні засоби

18

11

0

0

18

11

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

12

11

0

0

12

11

будівлі та споруди

12

11

0

0

12

11

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1245

1113

0

0

1245

1113

Опис

Знос основних фондыв становить 70%

 

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

1745

2218

Статутний капітал (тис. грн.)

560

560

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

560

560

Опис

Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 1185 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 1185 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

 

Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

 

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

89

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

63

X

X

Усього зобов'язань

X

152

X

X

Опис:

 

 

Інформація про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2006

1

0

2

2007

1

0

3

2008

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

 

X

Акціонери

 

X

Реєстратор

X

 

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

   

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

3

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

1

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

 

Інші (запишіть)

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть):

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

   

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

2

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

4

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

5

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

6

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

7

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

8

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

10

Інше(запишіть):

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

   

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

2

Положення про наглядову раду

X

 

3

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

5

Положення про ревізійну комісію

X

 

6

Положення про акції акціонерного товариства

X

 

7

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

8

Інше (запишіть):

 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

   

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Так

Ні

Так

Ні

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

3

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Ні

Ні

Так

Ні

4

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Ні

Так

Ні

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

   

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

 

X

2

Менше ніж раз на рік

 

X

3

Раз на рік

X

 

4

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

   

Так

Ні

1

Випуск акцій

 

X

2

Випуск депозитарних розписок

 

X

3

Випуск облігацій

 

X

4

Кредити банків

X

 

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

 

6

Інше (запишіть): 

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві:

 

Річна фінансова звітність

 

Коди

   

Дата

21.04.2009

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Летичiвське"

за ЄДРПОУ

00412576

Територія

Хмельницька Летичiвський 31500 смт. Летичiв вул. Ворошилова 2

за КОАТУУ

6823055100

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

0

Орган державного управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА

за СПОДУ

6024

Вид економічної діяльності

Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів

за КВЕД

01.13.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

 

Адреса:

Хмельницька Летичiвський 31500 смт. Летичiв вул. Ворошилова 2


 

Баланс станом на 2008 рік

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

0

0

- первісна вартість

011

0

0

- накопичена амортизація

012

( 0 )

( 0 )

Незавершене будівництво

020

200

200

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

1245

1113

- первісна вартість

031

3769

3710

- знос

032

( 2524 )

( 2597 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

283

155

- первісна вартість

036

511

385

- накопичена амортизація

037

( 228 )

( 230 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

8

8

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

 

 

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

22

32

Поточні біологічні активи

110

151

12

Незавершене виробництво

120

201

0

Готова продукція

130

151

298

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

5

29

- первісна вартість

161

5

29

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

66

0

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

24

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

6

9

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

41

Усього за розділом II

260

 

 

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

560

560

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

1845

1823

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-187

-638

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

2218

1745

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

4

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

4

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

26

0

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

0

89

- з бюджетом

550

57

41

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

2

3

- з оплати праці

580

8

9

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

47

10

Усього за розділом IV

620

140

152

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

 

 

 

Примітки

д/в

Керівник

Ткачук Микола Петрович

Головний бухгалтер

Тимчик Марiя Василiвна 

Звіт про фінансові результати за рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

808

552

Податок на додану вартість

015

127

81

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

681

471

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 796 )

( 591 )

Валовий прибуток:

- прибуток

050

0

0

- збиток

055

( 115 )

( 120 )

Інші операційні доходи

060

21

0

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 220 )

( 100 )

Витрати на збут

080

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

090

( 148 )

( 129 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( 462 )

( 349 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

1

Інші доходи

130

11

186

Фінансові витрати

140

( 0 )

( 3 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 451 )

( 165 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 0 )

( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( 451 )

( 165 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( 451 )

( 165 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0


 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

654

604

Витрати на оплату праці

240

223

195

Відрахування на соціальні заходи

250

51

32

Амортизація

260

156

196

Інші операційни витрати

270

148

129

Разом

280

1232

1156


 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

2240800

2240800

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

2240800

2240800

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.20127

-0.07319

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-0.20127

-0.07319

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

 

Примітки

д/в

Керівник

Ткачук Микола Петрович

Головний бухгалтер

Тимчик Марiя Василiвна 

Звіт про рух грошових коштів за рік

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

0

451

0

165

Коригування на:

- амортизацію необоротних активів

020

156

X

196

X

- збільшення (зменшення) забезпечень

030

0

0

0

0

- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

0

0

0

0

- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

0

11

0

187

Витрати на сплату відсотків

060

0

X

3

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

0

306

0

153

Зменшення (збільшення):

- оборотних активів

080

200

0

61

0

- витрат майбутніх періодів

090

0

0

0

0

Збільшення (зменшення):

- поточних зобов’язань

100

12

0

0

54

- доходів майбутніх періодів

110

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

120

0

94

0

146

Сплачені:

- відсотки

130

X

0

X

2

- податки на прибуток

140

X

0

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

 

0

 

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

0

94

0

148

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

X

0

X

- необоротних активів

190

0

X

0

X

- майнових комплексів

200

0

0

98

0

Отримані:

- відсотки

210

0

X

0

X

- дивіденди

220

0

X

0

X

Інші надходження

230

101

X

0

X

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

X

0

X

0

- необоротних активів

250

X

0

X

0

- майнових комплексів

260

X

0

X

0

Інші платежі

270

X

0

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

101

0

98

0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

101

0

98

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

X

0

X

Отримані позики

320

0

X

0

X

Інші надходження

330

0

X

54

X

Погашення позик

340

X

4

X

0

Сплачені дивіденди

350

X

0

X

0

Інші платежі

360

X

0

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

4

54

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

4

54

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

3

0

4

0

Залишок коштів на початок року

410

6

X

2

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

9

X

6

X

 

Примітки

д/в

Керівник

Ткачук Микола Петрович

Головний бухгалтер

  

Звіт про власний капітал за рік

 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

560

0

0

1845

0

-187

0

0

2218

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

560

0

0

1845

0

-187

0

0

2218

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

 

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

-451

0

0

-451

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

280

0

0

0

-22

0

0

0

0

-22

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

-22

0

-451

0

0

-473

Залишок на кінець року

300

560

0

0

1823

0

-638

0

0

1745

 

Примітки

д/в

Керівник

Ткачук Микола Петрович

Головний бухгалтер

Тимчик Марiя Василiвна 

Примітки до річної фінансової звітності за рік

I. Нематеріальні активи

 

Середня кількість працівників (чол.):

20

 

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на комерційні позначення

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на об'єкти промислової властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторське право та суміжні з ним права

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші нематеріальні активи

070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Гудвіл

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0


 

II. Основні засоби

 

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвестиційна нерухомість

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

3215

2068

0

0

0

0

0

110

0

0

0

3215

2178

0

0

0

0

Машини та обладнання

130

426

358

0

0

0

59

59

14

0

0

0

367

313

0

0

0

0

Транспортні засоби

140

92

74

0

0

0

0

0

7

0

0

0

92

81

0

0

0

0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Тварини

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні насадження

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші основні засоби

180

36

24

0

0

0

0

0

1

0

0

0

36

25

0

0

0

0

Бібліотечні фонди

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні матеріальні активи

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

260

3769

2524

0

0

0

59

59

132

0

0

0

3710

2597

0

0

0

0

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1)

0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0


 

III. Капітальні інвестиції

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

0

0

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

0

0

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

0

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

0

0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

0

0

 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0


 

IV. Фінансові інвестиції

 

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

8

0

акції

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

8

0

 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(421)

8

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(424)

0

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0


 

V. Доходи і витрати

 

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440

0

0

Операційна курсова різниця

450

0

0

Реалізація інших оборотних активів

460

0

0

Штрафи, пені, неустойки

470

0

0

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення

480

0

0

Інші операційні доходи і витрати

490

21

148

у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

0

непродуктивні витрати і втрати

492

X

0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500

0

0

дочірні підприємства

510

0

0

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530

0

X

Проценти

540

X

0

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

0

0

Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0

Доходи від об'єднання підприємств

580

0

0

Результат оцінки корисності

590

0

0

Неопераційна курсова різниця

600

0

0

Безоплатно одержані активи

610

0

X

Списання необоротних активів

620

X

0

Інші доходи і витрати

630

11

0

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

0 %

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

0


 

VI. Грошові кошти

 

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

0

Поточний рахунок у банку

650

9

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

0

Грошові кошти в дорозі

670

0

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

9

 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0


 

VII. Забезпечення і резерви

 

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Використано у звітному році

Сторновано використану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відрахування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0

 

760

0

0

0

0

0

0

0

 

770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів

775

0

0

0

0

0

0

0

Разом

780

0

0

0

0

0

0

0


 

VIII. Запаси

 

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

10

0

0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

0

0

0

Паливо

820

10

0

0

Тара і тарні матеріали

830

12

0

0

Будівельні матеріали

840

0

0

0

Запасні частини

850

0

0

0

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

0

0

0

Поточні біологічні активи

870

12

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

0

0

0

Незавершене виробництво

890

0

0

0

Готова продукція

900

298

0

0

Товари

910

0

0

0

Разом

920

342

0

0

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

0

переданих у переробку

(922)

0

оформлених в заставу

(923)

0

переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0


 

IX. Дебіторська заборгованість

 

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками не погашення

до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

29

29

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

0

0

0

0

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

0

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

0


 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0


 

XI. Будівельні контракти

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

0

Заборгованість на кінець звітного року:

- валова замовників

1120

0

- валова замовникам

1130

0

- з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

0


 

XII. Податок на прибуток

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

0

Відстрочені податкові активи:

 

- на початок звітного року

1220

0

- на кінець звітного року

1225

0

Відстрочені податкові зобов’язання:

 

- на початок звітного року

1230

0

- на кінець звітного року

1235

0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

0

у тому числі:

 

- поточний податок на прибуток

1241

0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

0

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

0

у тому числі:

 

- поточний податок на прибуток

1251

0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

0


 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

132

Використано за рік - усього

1310

0

в тому числі на:

 

- будівництво об’єктів

1311

0

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

0

- з них машини та обладнання

1313

0

- придбання (створення) нематеріальних активів

1314

0

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

0

 

1316

0

 

1317

0 

XIV. Біологічні активи

 

Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності

Вигоди від відновлення корисності

Залишок на кінець року

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Зміни вартості за рік

Вибуло за рік

Залишок на кінець року

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:

1410

511

228

0

126

22

24

0

0

385

230

0

0

0

0

0

робоча худоба

1411

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продуктивна худоба

1412

82

0

0

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

багаторічні насадження

1413

428

228

0

43

22

24

0

0

385

230

0

0

0

0

0

 

1414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

інші довгострокові біологічні активи

1415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:

1420

151

X

0

139

X

X

0

0

12

X

0

0

0

0

0

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421

151

X

0

139

X

X

0

0

12

X

0

0

0

0

0

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1422

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

 

1423

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

інші поточні біологічні активи

1424

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

Разом

1430

662

228

0

265

22

24

0

0

397

230

0

0

0

0

0

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

0


 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

 

Найменування показника

Код рядка

Вартість первісного визнання

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання

Уцінка

Виручка від реалізації

Собівартість реалізації

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

дохід

витрати

реалізації

первісного визнання та реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:

1500

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

зернові і зернобобові

1510

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з них: пшениця

1511

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

соя

1512

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

соняшник

1513

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

ріпак

1514

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

цукрові буряки (фабричні)

1515

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

картопля

1516

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

плоди (зерняткові, кісточкові)

1517

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

інша продукція рослинництва

1518

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

додаткові біологічні активи рослинництва

1519

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:

1520

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

приріст живої маси - усього

1530

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з нього: великої рогатої худоби

1531

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

свиней

1532

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

 

молоко

1533

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

вовна

1534

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

яйця

1535

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

інша продукція тваринництва

1536

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

додаткові біологічні активи тваринництва

1537

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

продукція рибництва

1538

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

 

1539

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом

1540

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

 

Керівник

Ткачук Микола Петрович

Головний бухгалтер

Тимчик Марiя Василiвна

 

Додаток згідно рішення ДКЦПФР від 30.11.10 р. № 1780

Цей емітент не подавав звітності за МСФО