ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕТИЧІВСЬКЕ"  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Регулярна інформація

Публічне акціонерне товариство "Летичівське" - 00412576

Регулярна інформація за 2010 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 30.04.2011
Дата останнього розміщення: 30.04.2011

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш

Зміст

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Інформація про державну реєстрацію емітента

Банки, що обслуговують емітента

Основні види діяльності

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Інформація про загальні збори акціонерів

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Інформація про випуски акцій емітента

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Опис бізнесу

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Інформація про зобов'язання емітента

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Інформація про стан корпоративного управління

Річна фінансова звітність

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Додаток згідно рішення ДКЦПФР від 30.11.10 р. № 1780

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Безпалько Iван Павлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2011

(дата)


 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2010 рік

 

Загальні відомості

Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Летичiвське"

Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00412576

Місцезнаходження емітента

Хмельницька Летичiвський р-н 31500 смт. Летичiв Ворошилова, 2

Міжміський код, телефон та факс емітента

(03857) 9-46-10 9-46-92

Електронна поштова адреса емітента

 

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2011

 

(дата)

 

Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цiннi Папери України

 

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності)

Додатково в мережi Iнтернет iнформацiя не розкривалась

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

-

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

-

є) інформація про органи управління емітента

-

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

-

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

-

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

-

г) інформація про похідні цінні папери

-

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

-

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

X

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

-

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

-

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

-

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

-

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

-

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

-

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

-

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

-

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

-

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

-

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

-

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

-

20. Основні відомості про ФОН

-

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

-

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

-

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

-

24. Правила ФОН

-

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)

-

30. Примітки

В складi рiчного звiту вiдсутнi: 1. г) Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi тому що лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi емiтент не одержував. 1. е) Iнформацiя про рейтингове агентство тому що емiтент не укладав договорiв з рейтинговими агентствами та не проводив рейтингову оцiнку. 1. є) Iнформацiя про органи управлiння емiтента тому що заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено. 7. Iнформацiя про дивiденди - тому що дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались та не сплачувались. 9.б) Iнформацiя про облiгацiї емiтента тому що емiтент не здiйснював випуск облiгацiй. 9.в) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом тому що iншi цiннi папери емiтентом не випускались. 9.г) Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущенi емiтентом тому що похiднi цiннi папери емiтентом не випускались 9. г ) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду тому що емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював викуп власних акцiй. 11. г) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - тому що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води та дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї емiтентом за звiтний перiод складає менше, нiж 5 млн. грн. 11. г) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - тому що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води та дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї емiтентом за звiтний перiод складає менше, нiж 5 млн. грн. 12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв тому що емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв. 15. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, 16. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття. 17. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття. 18.Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, 19.Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв тому що випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв емiтент не здiйснював. 20.-24 Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН тому що Сертифiкати ФОН емiтентом не випускались. 29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi тому що цiльовi облiгацiї емiтентом не випускались.

 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Летичiвське"

Скорочене найменування (за наявності)

ВАТ "Летичiвське"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Поштовий індекс

31500

Область, район

Летичiвський

Населений пункт

смт. Летичiв

Вулиця, будинок

Ворошилова, 2

 

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва

А00 734303

Дата державної реєстрації

20.07.1999

Орган, що видав свідоцтво

Райдержадмiнiстрацiя Летичiвського р-ну

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

560200

Сплачений статутний капітал (грн.)

560200

 

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Летичiвське ТВБВ 10022/047 ХОУ ВАТ "Ощадбанк"

МФО банку

315784

Поточний рахунок

26003301471418

 

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

МФО банку

0

Поточний рахунок

0

 

Основні види діяльності

01.13.0

Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв

01.21.0

Розведення великої рогатої худоби

51.31.0

Оптова торгiвля фруктами та овочами

 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

"Укрсадвинпром"

м. Київ, вул. Саксаганського, 1

Опис

д/н

 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

Держава Україна в особi Фонду державного майна України у Хмельницькiй областi

02898152

Україна Хмельницька . 29000 м. Хмельницький Соборна, 75

0

 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Савченко Сергiй Арсенiйович

АА 127165 26.01.1996 Ленiнським РВ УМВС у Вiнницькiй обл

46.805

 

Кулибаба Валерiй Михайлович

АЕ 602499 21.04.1997 Ленiнським РВ УМВС в Днiпропетровськiй обл

40.93

 

Фiзичнi особи - 80 чол.

 

12.265

 

Усього

100

 

 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 1, фонд оплати працi 17,5 тис. грн.

 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада

Член Спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кондратюк Василь Сергiйович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 309895 19.03.1997 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1951

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

34

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний iнженер ВАТ "Летичiвське"

Опис

На пiдставi рiшення зборiв акцiонерiв (протокол без номера вiд 26.07.2010р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження в межах статуту Товариства.

 

Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Савченко Сергiй Арсенiйович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 127165 26.01.1996 Ленiнським РВ ДМУ у Вiнницькiй областi

Рік народження**

1974

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

6

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада невiдома

Опис

На пiдставi рiшення зборiв акцiонерiв (протокол без номера вiд 26.07.2010р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження в межах статуту Товариства.

 

Посада

Директор

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Безпалько Iван Павлович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НВ 278255 24.09.2003 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1961

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

15

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

В.о. директора ПАТ "Летичiвське"

Опис

На пiдставi рiшення зборiв акцiонерiв (протокол без номера вiд 26.07.2010р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження в межах статуту Товариства.

 

Посада

Головний бухгалтер

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тимчик Марiя Василiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 194864 13.11.1996 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1964

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

19

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора агрофiрми "Летичiвська"

Опис

На пiдставi рiшення зборiв акцiонерiв (протокол без номера вiд 26.07.2010р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження в межах статуту Товариства.

 

Посада

Голова Спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кулибаба Валерiй Михайлович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 602499 21.04.1997 Ленiнським РВ УМВС в Днiпропетровськiй обл..

Рік народження**

1954

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

11

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада невiдома.

Опис

На пiдставi рiшення зборiв акцiонерiв (протокол без номера вiд 26.07.2010р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження в межах статуту Товариства.

 

Посада

Член Спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лоєвський Анатолiй Семенович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 657226 16.01.1999 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1955

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

10

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний агорном ВАТ "Летичiвське"

Опис

На пiдставi рiшення зборiв акцiонерiв (протокол без номера вiд 26.07.2010р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження в межах статуту Товариства.

 

Посада

Член Спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подзiгун Зоя Григорiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 330033 02.04.1997 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1964

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

7

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник головного бухгалтера ВАТ "Летичiвське"

Опис

На пiдставi рiшення зборiв акцiонерiв (протокол без номера вiд 26.07.2010р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження в межах статуту Товариства.

 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Директор

Безпалько Iван Павлович

НВ 278255 24.09.2003 Летичiвським РВ УМВС

 

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Тимчик Марiя Василiвна

НА 194864 13.11.1996 Летичiвським РВ УМВС

 

0

0

0

0

0

0

Голова Спостережної ради

Кулибаба Валерiй Михайлович

АЕ 602499 21.04.1997 Ленiнським РВ УМВС в Днiпропетровськiй обл..

31.01.2007

917160

40.930025

917160

0

0

0

Член Спостережної ради

Кондратюк Василь Сергiйович

НА 309895 19.03.1997 Летичiвським РВ УМВС

 

0

0

0

0

0

0

Член Спостережної ради

Лоєвський Анатолiй Семенович

НА 657226 16.01.1999 Летичiвським РВ УМВС

16.08.2007

50

0.002231

50

0

0

0

Член Спостережної ради

Подзiгун Зоя Григорiвна

НА 330033 02.04.1997 Летичiвським РВ УМВС

 

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Савченко Сергiй Арсенiйович

АА 127165 26.01.1996 Ленiнським РВ ДМУ у Вiнницькiй областi

02.03.2007

1048817

46.805471

1048817

0

0

0

Усього

1966027

87.737728

1966027

0

0

0

 

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Савченко Сергiй Арсентiйович

АА 127165 26.01.1996 Ленiнським РВ УМВС у Вiнницькiй обл.

25.09.1999

1048817

46.805471

1048817

0

0

0

Кулибаба Валерiй Михайлович

АЕ 602499 21.04.1997 Ленiнським РВ УМВС в Днiпропетровськiй обл.

31.01.2007

917160

40.930025

917160

0

0

0

Усього

1965977

87.735496

1965977

0

0

0

 

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

26.07.2010

Кворум зборів**

89.2

Опис

1. Звiт виконавчого органу Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2009 рiк. 2. Звiт Наглядової ради. 3. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2009 рiк. 5. Про змiни в складi органiв управлiння Товариства. 6. Про переведення випуску акцiй Товариства iз документарної в бездокументарну форму iснування. 7. Про затвердження нової редакцiї Статуту.

 

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

Україна м.Київ . 01001 м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

044-377-70-16

Факс

044-279-12-49

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю iменних цiнних паперiв

Опис

Здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю iменних цiнних паперiв

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "ЦЕНТР-IНВЕСТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21653380

Місцезнаходження

Україна Хмельницька . 29000 м. Хмельницький вул. Володимирська, 109

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 390863

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.01.2010

Міжміський код та телефон

0382 70-21-64

Факс

0382 70-21-64

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

Опис

Здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "АФ "Слаудi"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21309685

Місцезнаходження

Україна Вінницька . 21036 м. Вiнниця 40-рiччя Перемоги, 27

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

002419

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2006

Міжміський код та телефон

432 35-11-70

Факс

35-11-70

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

д/н

 

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

09.09.2010

54/22/1/10

Хмельницьке ТУ ДКЦПФР

UA4000092969

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0.25

2240800

560200

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Цiннi папери емiтента не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Додаткова емiсiя не здiйснювалася.

 

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

500

у тому числі: 
- сертифікатів акцій

500

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

438

у тому числі: 
- сертифікатів акцій

438

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді

0

у тому числі: 
- сертифікатів акцій

0

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

В 1947 роцi на базi вiйської частини, яку розформували, було створено державне пiдприємство Летичiвський "Держплодорозсадник". В 1969 роцi створено радгосп "Летичiвський", який мав у користуваннi 1384 га землi, з яких 1224 га - с/г угiддя. В 1993 роцi радгосп об'єднується з сусiднiм КСП "Надбужанське". В 1997 роцi агрофiрма роздiлилась знову на два сiльськогосподарьських пiдприємтва. Радгосп "Летичiвський" в 1997 роцi реорганiзована у ВАТ "Летичiвське".

   

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Вищим керiвним органом ПАТ "Летичiвське є Загальнi збори акцiонерiв. ПАТ "Летичiвське" складається з таких виробничих пiдроздiлiв: - машинно тракторний парк.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї не надходили. Реорганiзацiя не проводилась.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облiк господарських операцiй в товариствi здiйснювався по повнiй журнально-ордернiй формi рахiвництва за планом рахункiв по iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань, господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" затверджених наказом Мiнiстерства фiнансовi України вiд 30/11/1999 № 291 з окремими вiдхиленнями вiд вимог закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16/07/1999 №996-XIV та вимог П(С)БО.

Текст аудиторського висновку

Директору Публiчного акцiонерного товариства "Летичiвське" Безпалько I.П. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Летичiвське" станом на 31.12.2010р. 26.04.2011р. м. Вiнниця Перевiрку здiйснено незалежною аудиторською фiрмою "Слаудi", ТОВ, на пiдставi договору № 3 вiд 25.03.2011р. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi видане Аудиторською палатою України, №002419 вiд 30.03.2006р. та вiд 31.03.2011р. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ -23109685. Адреса: м. Вiнниця, вул. 40-рiччя Перемоги 27, (432) 35-11-70. Публiчне акцiонерне товариство "Летичiвське" зареєстроване Летичiвською районною адмiнiстрацiєю, рiшення № 00030 вiд 20.07.1999р. До Статуту вносились змiни 24.03.2005р., 26.05.2006р., реєстрацiя яких здiйснена Летичiвською районною державною адмiнiстрацiєю в установленому порядку. Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.06.2009р.) прийнято рiшення про приведення дiяльностi Вiдкритого акцiонерного товариства "Летичiвське" у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", зокрема, змiну його назви на Публiчне акцiонерне товариство "Летичiвське". Державна реєстрацiя нової редакцiї статуту Публiчного акцiонерного товариства "Летичiвське" . здiйснена 05.11.2009р. за № 16611050009000047. Iдентифiкацiйний код емiтента за ЄДРПОУ - 00412576. Мiсцезнаходження товариства: 31500 Хмiльницька обл., м. Летичiв, вул. Ворошилова, 2 тел. 9-46-10. Розрахунковий рахунок 26003301471418 в Ощадбанку, м. Летичiв, МФО 315784; Органiзацiйно-правова форма емiтента - Публiчне акцiонерне товариство. Форма власностi - приватна. Предметом дiяльностi за КВЕД є: 01.13.0 - вирощування фруктiв , ягiд; 01.11.0 - вирощування зернових та технiчних культур; 01.21.0 - розведення великої рогатої худоби; 51.90.0 - iншi види оптової торгiвлi; 52.11.0 - роздрiбна торгiвля. Публiчне акцiонерне товариство "Летичiвське" свою дiяльнiсть здiйснює у вiдповiдностi зi Статутом. На пiдставi ст.1 Закону України "Про державну пiдтримку малого пiдприємництва" вiд 19.10.2000р. №2063, Указу Президента "Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб`єктiв малого пiдприємництва" вiд 03.07.1998р. №727 зi змiнами та доповненнями Публiчне акцiонерне товариство "Летичiвське" (надалi - Товариство) для розкриття iнформацiї про фiнансовий стан та результати дiяльностi складає фiнансовий звiт суб`єкта малого пiдприємництва в складi балансу (ф. №1-м) та звiту про фiнансовi результати (ф. №2-м) у вiдповiдностi до П(С)БО-25 "Фiнансовий звiт суб`єкта малого пiдприємництва", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000р. №39. В перiод з 18.04.2011р. по 25.04.2011р. ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Товариства у складi балансу (ф. №1-м) станом на 31.12.2010р., звiту про фiнансовi результати (ф. №2-м) за рiк, що минув, на зазначену дату (якi додаються). Звiтним перiодом для складання фiнансової звiтностi є календарний рiк, наростаючим пiдсумком з початку року складається промiжна (квартальна) звiтнiсть з дотриманням принципiв обачностi, повноти висвiтлення, послiдовностi, автономностi, безперервностi, превалювання сутностi над формою, iсторичної (фактичної) собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат, iнших. Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до застосованої ним концептуальної основи складання фiнансової звiтностi, а саме: Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, розпорядження Товариства №1 вiд 31.12.2005р. "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку на пiдприємствi ". Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: - розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; - вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам господарювання Товариства. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо повного пакету фiнансових звiтiв за 2010 рiк на основi результатiв аудиторської перевiрки, для протиставлення її вiдповiдальностi управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї в цих фiнансових звiтах. Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту №700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення", №701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", №720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти". Цi стандарти зобов'язують нас планувати та здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi у тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та їх розкриттi у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, та включає оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної Товариством облiкової полiтики, конкретностi облiкових оцiнок управлiнського персоналу та загального представлення фiнансових звiтiв. Бухгалтерський облiк здiйснюється з використанням журнал-ордерiв та вiдомостей. Ми вибiрково перевiрили iнформацiю, наведену в цих регiстрах та рознесену в Головну книгу, за умови її iдентичностi первинним документам, а також окремi договори, окремi первиннi документи. Пiд час перевiрки також використанi наданi управлiнським апаратом: - Статут ПАТ "Летичiвське"; - наказ №1 вiд 01.10.2010р. "Про проведення iнвентаризацiї основних засобiв, запасiв, грошових коштiв станом на 01.11.2010р."; - наказ №2 вiд 15.11.2010 р." Про затвердження результатiв проведення iнвентаризацiї основних засобiв, запасiв, грошових коштiв станом на 01.11.2010р."; - податкова звiтнiсть за 2010 рiк. Одержана нами iнформацiя в основному пiдтверджує цифровий матерiал, покладений в основу фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний звiтний перiод. Пiд час аудиторської перевiрки були проаналiзованi використанi Товариством принципи ведення бухгалтерського облiку, розглянутi принципи оцiнки матерiальних статей балансу i звiтностi в цiлому, їх вiдповiднiсть до застосованої Товариством концептуальної основи її складання . Ми вважаємо, що отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторська думки: I. Фiнансова звiтнiсть за 2010р. складена з незначними вiдхиленнями вiд положень Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть ", Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, розпорядження Товариства №1 вiд 31.12.2005р. "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку на пiдприємствi ". Облiкова полiтика Товариства протягом 2010 року залишилася незмiнною. В розпорядженнi про облiкову полiтику не вiдображеннi змiни, якi вiдбулися в Нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку протягом 2006-2010р., що на нашу думку суттєво не вплинуло на повноту та достовiрнiсть фiнансових звiтiв Товариства за 2010 рiк. Iнформацiя, наведена у фiнансових звiтах Товариства за 2010 рiк, базується на даних бухгалтерського облiку, якi узагальненi у вiдповiдних регiстрах. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється у вiдповiдностi до Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 р. № 291, вiдповiдає методам, обраним в облiковiй полiтицi Товариства та Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку. Ми не спостерiгали за проведенням iнвентаризацiї основних засобiв, запасiв, грошових коштiв станом на 01.11.2010р. Iнвентаризацiйна комiсiя розбiжностей мiж даними бухгалтерського облiку i фактичною наявнiсть об`єктiв облiку не виявила, наказом №2 вiд 15.11.2010р. затвердженi результати iнвентаризацiї 1. Бухгалтерський облiк операцiй з надходження активiв здiйснюється за первiсною вартiстю iз дотриманням принципiв обачностi, переваги сутностi над формою. Класифiкацiя активiв в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО та обранiй облiковiй полiтицi. Нематерiальнi активи у Товариства вiдсутнi. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2010р. та вiдображена в балансi по рядку 031 згiдно даних бухгалтерського облiку у сумi 3235,3 тис. грн. Протягом звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась на 400,0 тис.грн. внаслiдок їх вибуття: продажу, списання транспортних засобiв, сiльськогосподарських машин. В бухгалтерському облiку та фiнансових звiтах операцiї з вибуття цих основних засобiв вiдображено у вiдповiдностi до наказiв Товариства, на пiдставi вiдповiдних актiв на списання (ф.№ ОЗ-3), угод на реалiзацiю. Товариство не надає в оренду та не використовує орендованi основнi засоби. Первiсна вартiсть довгострокових бiологiчних активiв (багаторiчнi плодовi насадження) станом на 31.12.2010р. становить 384,5 тис грн., вiдображена в балансi по рядку 036 у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 30. Капiтальнi iнвестицiї протягом 2010 року залишилися незмiнними, їх залишки вiдображенi по статтi балансу "Незавершене будiвництво" достовiрно у сумi фактично понесених Товариством витрат у минулих перiодах з будiвництва газопроводу та станом на 31.12.2010р. складають 199,8 тис. грн. Вiдповiдно до облiкової полiтики передбачено застосування Товариством прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї, за яким рiчна сума амортизацiї визначається виходячи iз строку корисного використання об`єктiв основних засобiв. Окремi основнi засоби на протязi 2010 року використовувалися Товариством для надання послуг стороннiм пiдприємствам, однак нарахування амортизацiї цих основних засобiв не здiйснювалось, що не узгоджується з П(С)БО 7. Рiшення про консервацiю основних засобiв у 2010 роцi Товариством не приймалось. Вiдповiдно до облiкової полiтики передбачено нарахування амортизацiї iнших матерiальних необоротних активiв в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% його вартостi. Протягом звiтного перiоду Товариство не придбавало такi активи. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi в балансi у сумi понесених витрат в попереднiх звiтних перiодах на придбання акцiй iнших господарських товариств на 7,5 тис.грн., вартiсть яких залишилася незмiнною протягом 2010 року. 2. Запаси вiдображенi в бухгалтерському облiку та звiтностi у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №9 "Запаси" за первiсною вартiстю. Ведення облiку витрат на виробництво та їх склад вiдповiдає вимогам П(С)БО №16 "Витрати". Облiк i розподiл загальновиробничих витрат здiйснюється вiдповiдно до наведеного Положення (стандарту) та обраної облiкової полiтики. Облiк вибуття виробничих запасiв здiйснюється за методом середньозваженої вартостi, готової продукцiї - за фактично понесеними витратами. У звiтному роцi Товариство виробництва готової продукцiї не було, вiдбулася реалiзацiя залишкiв готової продукцiї у сумi 4,3 тис.грн., виробленої в минулих звiтних перiодах. Залишки iнших запасiв (iнвентарна тара) станом на 31.12.2010р. вiдображенi в балансi на пiдставi даних бухгалтерського облiку достовiрно. В балансi класифiкацiя сум дебiторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) (рядок 160 ф..№1-м) вiдповiдає вимогам П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть". У фiнансовiй звiтностi первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за перiод, що перевiрявся, дорiвнює її чистiй реалiзацiйнiй вартостi та станом на 31.12.2010р. складає 13,6 тис. грн., яка є сумнiвною дебiторською заборгованiстю з огляду на склад та стан розрахункiв цих дебiторiв. Резерв сумнiвних боргiв Товариством не створено, що не узгоджується з П(С)БО №10. Активи балансу складаються з (тис. грн.) АКТИВ Код рядка на 01.01.2010р. на 31.12.2010р. I. Необоротнi активи 080 1467,5 1359,2 II. Оборотнi активи 260 80,4 41,9 III. Витрати майбутнiх перiодiв 270 - - IV. Необоротнi активи та групи вибуття 275 - - Разом 1547,9 1401,1 3. Облiк та оцiнка зобов'язань Товариства здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №11 "Зобов'язання" та обраної облiкової полiтики. Данi синтетичного облiку зобов'язань вiдображенi в фiнансовiй звiтностi без суттєвих вiдхилень. Забезпечення для вiдшкодування наступних операцiйних виплат (на виплату вiдпусток, матерiального заохочення працiвникiв) Товариством протягом 2010р. не створено в супереч П(С)Б0 №11 зi змiнами, внесеними наказом Мiнфiну № 353 вiд 05.03.2008р. Чисельнiсть працiвникiв станом на 31.12.2010р. складає один чоловiк. Поточнi зобов'язання Товариства вiдображенi в балансi за сумою погашення. На кiнець звiтного перiоду поточнi зобов'язання суттєво зменшились у порiвняннi з початком звiтного перiоду та на 31.12.2010р. складають 83,5 тис. грн. (рядок 620 ф.№1-м), у тому числi: Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 21,1 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом 53,3 тис. грн. - зi страхування 6,5 тис. грн. - з оплати працi 2,6 тис. грн. . Зобов'язання Товариства складаються з: (тис. грн.) ПАСИВ Код рядка на 01.01.2010 р. на 31.12.2010р. II. Забезпеч. наступних платежiв 430 - - III .Довгостроковi зобов'язання 480 - - IV. Поточнi зобов'язання 620 136,6 83,5 V. Доходи майбутнiх перiодiв 630 - Разом 136,6 83,5 Товариство не здiйснює управлiння активами, у тому числi недержавних пенсiйних фондiв. 4. Бухгалтерський облiк власного капiталу Товариством здiйснюється у вiдповiдностi до П(С)БО, Статуту, розпорядження про облiкову полiтику, рiшень загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Статутний капiтал заявлений у розмiрi 560200 грн. (П`ятсот шiстдесят тисяч двiстi грн. 00 коп.), розподiлений на 2240800 шт. простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Статутний капiтал повнiстю сплачений у сумi 560200 грн. Розмiр статутного капiталу вiдповiдає законодавству на час створення Товариства. Всi акцiї розмiщенi. Акцiонерами товариства є 82 фiзичнi особи, частка яких у статутному фондi складає 100%, з них двi особи, якi володiють часткою у статутному фондi понад 10 %. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало випуск цiнних паперiв. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена вiдповiдно до рiшення ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р., вiдповiдає розмiру власного капiталу та становить на кiнець звiтного перiоду 1317,6 тис. грн. Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу станом на 31.12.2010р.на 757,4 тис. грн., що узгоджується з положенням ст.155 ЦК України. Iнший додатковий капiтал згiдно даних бухгалтерського облiку та балансу станом на 31.12.2010р. становить 1707,2 тис. грн. Його величина протягом 2010р. зменшилась на 108,4 тис. грн. в'язку з вибуттям (списанням) основних засобiв, що узгоджується з п. 21 П(С)БО №7. Товариством не створено резервний капiтал, що суперечить Закону України "Про господарськi товариства" вiд 19.09.1991р. №1576-ХII, зi змiнами i доповненнями. 5. Дiяльнiсть Товариства у 2010 роцi є прибутковою. З урахуванням результатiв дiяльностi за попереднi перiоди непокритий збиток складає 949,8 тис. грн. (рядок 350 ф. №1-м) та визначений вiдповiдно до вимог П(С)БО №16 "Витрати", П(С)БО №15 "Дохiд", розпорядження про облiкову полiтику. Фiнансовий результат господарських операцiй у фiнансовiй звiтностi вiдображений у момент їх здiйснення (поточний звiтний перiод). Протягом звiтного перiоду дивiденди не нараховувалися, кошти на їх виплату не спрямовувалися. Склад доходiв та витрат визначено та класифiковано з окремими вiдхиленнями вiд положень П(С)БО, розпорядження про облiкову полiтику, що, на нашу думку, суттєво не вплинуло на фiнансовий результат дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Доходом визнається збiльшення економiчних вигод у виглядi надходження активiв або зменшення зобов'язань, якi призводять до зростання власного капiталу. Витратами визнається зменшення економiчних вигод у виглядi вибуття активiв або збiльшення зобов'язань, якi призводять до зменшення власного капiталу (за винятком зменшення капiталу за рахунок його вилучення або розподiлу власниками). Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї визначається Товариством шляхом вирахування з доходу вiд реалiзацiї продукцiї вiдповiдних податкiв, зборiв тощо. Склад адмiнiстративних витрат визначено у вiдповiдностi з П(С)БО № 16 " Витрати" та обраної облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2010 рiк складена в повному обсязi i вiдповiдає даним синтетичного облiку з незначними вiдхиленнями, якi суттєво не впливають на достовiрнiсть фiнансової звiтностi, данi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному. II. Прибуток Товариства за 2010 рiк становить 14,7 тис. грн.(рядок 190 ф. №2-м). З урахуванням результатiв дiяльностi за попереднi роки непокритий збиток на 31.12.2010р. складає 949,8 тис. грн. Протягом 2010 року Товариство не здiйснювало основну дiяльнiсть (вирощування сiльськогосподарської продукцiї), надавало послуги та здiйснило продаж залишкiв готової продукцiї, виробленої у попередньому звiтному перiодi, основних засобiв. Фiнансовий стан Товариства на 31.12.2010р. характеризується наступними показниками: ПОКАЗНИКИ Фактичне значення Орiєнтоване позитивне значення попереднiй рiк поточний рiк 1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,05 0,07 0,25-0,5 2.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 0,59 0,50 1,0-2,0 3.Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,91 0,94 0,25-0,5 4.Коефiцiєнт фiнансування 0,10 0,06 0,5-1,0 Виходячи з вищезазначених показникiв платоспроможностi та фiнансової стiйкостi є пiдстави стверджувати, що фiнансовий стан Товариства на 31.12.2010р. характеризується низькою платоспроможнiстю. На кiнець звiтного року Товариство немає достатньо ресурсiв, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань, про що свiдчить коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 0,50. У порiвняннi з вiдповiдним перiодом минулого року (0,59) платоспроможнiсть Товариства дещо знизилася. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,94 (проти нормативу 0,25-0,50) на кiнець звiтного перiоду так само як й на початок цього перiоду є великим, свiдчить про значну частку власних коштiв в джерелах фiнансування. Залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв на кiнець звiтного року залишається незначною. Про це свiдчить коефiцiєнт фiнансування, який на кiнець року складає 0,06 при нормативному значеннi цього показника 0,5-1,0. Проти минулого звiтного перiоду залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв дещо зменшилась (на 31.12.2009р. коефiцiєнт фiнансування становить 0,10). Станом на 31.12.2010р. показник чистого оборотного капiталу Товариства має вiд'ємне значення (-33,4 тис.грн), що свiдчить про неспроможнiсть Товариства сплачувати поточнi зобов`язання, розширювати в подальшому свою дiяльнiсть. Товариство не має достатньо коштiв для негайного погашення значної частини заборгованостi по поточних зобов'язаннях, про що свiдчить коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,07 (проти нормативу 0,25-0,5). Станом на 31.12.2010р. зобов`язання Товариства за борговими та iпотечними цiнними паперами вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду вiдбувалися визначенi частиною першою ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" подiї, а саме, виконуючий обов'язки директора Товариства затверджений загальними зборами акцiонерiв директором Товариства. З А Г А Л Ь Н И Й В И С Н О В О К Концептуальною основою складання фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Летичiвське" є: Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть ", Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть за 2010 рiк в цiлому складена у вiдповiдностi з вимогами законодавства, використаною Публiчним акцiонерним товариством "Летичiвське" концептуальною основою для її пiдготовки та складання. Аудитор не спостерiгав за проведенням рiчної iнвентаризацiї активiв Публiчного акцiонерного товариства "Летичiвське", оскiльки час її проведення передував датi призначення нас аудиторами Товариства. Внаслiдок цього можливi несуттєвi вiдхилення в показниках фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Летичiвське". За винятком впливу на фiнансову звiтнiсть також питань пов'язаних з не створенням резервного капiталу, не нарахуванням амортизацiї основних засобiв, ми вважаємо, що фiнансова звiтнiсть подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Летичiвське" станом на 31.12.2010р., його фiнансовi результати за рiк, що минув, на зазначену дату. Про що складено цей умовно-позитивний аудиторський висновок. Директор Аудиторської фiрми "Слаудi" Л.С. Петрушинська Сертифiкат 002438 26.04.2010р. Два екземпляри одержано: ______________________ Директору Публiчного акцiонерного товариства "Летичiвське" Безпалько I.П. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Летичiвське" станом на 31.12.2010р. 26.04.2011р. м. Вiнниця Перевiрку здiйснено незалежною аудиторською фiрмою "Слаудi", ТОВ, на пiдставi договору № 3 вiд 25.03.2011р. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi видане Аудиторською палатою України, №002419 вiд 30.03.2006р. та вiд 31.03.2011р. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ -23109685. Адреса: м. Вiнниця, вул. 40-рiччя Перемоги 27, (432) 35-11-70. Публiчне акцiонерне товариство "Летичiвське" зареєстроване Летичiвською районною адмiнiстрацiєю, рiшення № 00030 вiд 20.07.1999р. До Статуту вносились змiни 24.03.2005р., 26.05.2006р., реєстрацiя яких здiйснена Летичiвською районною державною адмiнiстрацiєю в установленому порядку. Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.06.2009р.) прийнято рiшення про приведення дiяльностi Вiдкритого акцiонерного товариства "Летичiвське" у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", зокрема, змiну його назви на Публiчне акцiонерне товариство "Летичiвське". Державна реєстрацiя нової редакцiї статуту Публiчного акцiонерного товариства "Летичiвське" . здiйснена 05.11.2009р. за № 16611050009000047. Iдентифiкацiйний код емiтента за ЄДРПОУ - 00412576. Мiсцезнаходження товариства: 31500 Хмiльницька обл., м. Летичiв, вул. Ворошилова, 2 тел. 9-46-10. Розрахунковий рахунок 26003301471418 в Ощадбанку, м. Летичiв, МФО 315784; Органiзацiйно-правова форма емiтента - Публiчне акцiонерне товариство. Форма власностi - приватна. Предметом дiяльностi за КВЕД є: 01.13.0 - вирощування фруктiв , ягiд; 01.11.0 - вирощування зернових та технiчних культур; 01.21.0 - розведення великої рогатої худоби; 51.90.0 - iншi види оптової торгiвлi; 52.11.0 - роздрiбна торгiвля. Публiчне акцiонерне товариство "Летичiвське" свою дiяльнiсть здiйснює у вiдповiдностi зi Статутом. На пiдставi ст.1 Закону України "Про державну пiдтримку малого пiдприємництва" вiд 19.10.2000р. №2063, Указу Президента "Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб`єктiв малого пiдприємництва" вiд 03.07.1998р. №727 зi змiнами та доповненнями Публiчне акцiонерне товариство "Летичiвське" (надалi - Товариство) для розкриття iнформацiї про фiнансовий стан та результати дiяльностi складає фiнансовий звiт суб`єкта малого пiдприємництва в складi балансу (ф. №1-м) та звiту про фiнансовi результати (ф. №2-м) у вiдповiдностi до П(С)БО-25 "Фiнансовий звiт суб`єкта малого пiдприємництва", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000р. №39. В перiод з 18.04.2011р. по 25.04.2011р. ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Товариства у складi балансу (ф. №1-м) станом на 31.12.2010р., звiту про фiнансовi результати (ф. №2-м) за рiк, що минув, на зазначену дату (якi додаються). Звiтним перiодом для складання фiнансової звiтностi є календарний рiк, наростаючим пiдсумком з початку року складається промiжна (квартальна) звiтнiсть з дотриманням принципiв обачностi, повноти висвiтлення, послiдовностi, автономностi, безперервностi, превалювання сутностi над формою, iсторичної (фактичної) собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат, iнших. Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до застосованої ним концептуальної основи складання фiнансової звiтностi, а саме: Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, розпорядження Товариства №1 вiд 31.12.2005р. "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку на пiдприємствi ". Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: - розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; - вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам господарювання Товариства. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо повного пакету фiнансових звiтiв за 2010 рiк на основi результатiв аудиторської перевiрки, для протиставлення її вiдповiдальностi управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї в цих фiнансових звiтах. Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту №700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення", №701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", №720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти". Цi стандарти зобов'язують нас планувати та здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi у тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та їх розкриттi у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, та включає оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної Товариством облiкової полiтики, конкретностi облiкових оцiнок управлiнського персоналу та загального представлення фiнансових звiтiв. Бухгалтерський облiк здiйснюється з використанням журнал-ордерiв та вiдомостей. Ми вибiрково перевiрили iнформацiю, наведену в цих регiстрах та рознесену в Головну книгу, за умови її iдентичностi первинним документам, а також окремi договори, окремi первиннi документи. Пiд час перевiрки також використанi наданi управлiнським апаратом: - Статут ПАТ "Летичiвське"; - наказ №1 вiд 01.10.2010р. "Про проведення iнвентаризацiї основних засобiв, запасiв, грошових коштiв станом на 01.11.2010р."; - наказ №2 вiд 15.11.2010 р." Про затвердження результатiв проведення iнвентаризацiї основних засобiв, запасiв, грошових коштiв станом на 01.11.2010р."; - податкова звiтнiсть за 2010 рiк. Одержана нами iнформацiя в основному пiдтверджує цифровий матерiал, покладений в основу фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний звiтний перiод. Пiд час аудиторської перевiрки були проаналiзованi використанi Товариством принципи ведення бухгалтерського облiку, розглянутi принципи оцiнки матерiальних статей балансу i звiтностi в цiлому, їх вiдповiднiсть до застосованої Товариством концептуальної основи її складання . Ми вважаємо, що отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторська думки: I. Фiнансова звiтнiсть за 2010р. складена з незначними вiдхиленнями вiд положень Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть ", Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, розпорядження Товариства №1 вiд 31.12.2005р. "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку на пiдприємствi ". Облiкова полiтика Товариства протягом 2010 року залишилася незмiнною. В розпорядженнi про облiкову полiтику не вiдображеннi змiни, якi вiдбулися в Нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку протягом 2006-2010р., що на нашу думку суттєво не вплинуло на повноту та достовiрнiсть фiнансових звiтiв Товариства за 2010 рiк. Iнформацiя, наведена у фiнансових звiтах Товариства за 2010 рiк, базується на даних бухгалтерського облiку, якi узагальненi у вiдповiдних регiстрах. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється у вiдповiдностi до Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 р. № 291, вiдповiдає методам, обраним в облiковiй полiтицi Товариства та Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку. Ми не спостерiгали за проведенням iнвентаризацiї основних засобiв, запасiв, грошових коштiв станом на 01.11.2010р. Iнвентаризацiйна комiсiя розбiжностей мiж даними бухгалтерського облiку i фактичною наявнiсть об`єктiв облiку не виявила, наказом №2 вiд 15.11.2010р. затвердженi результати iнвентаризацiї 1. Бухгалтерський облiк операцiй з надходження активiв здiйснюється за первiсною вартiстю iз дотриманням принципiв обачностi, переваги сутностi над формою. Класифiкацiя активiв в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО та обранiй облiковiй полiтицi. Нематерiальнi активи у Товариства вiдсутнi. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2010р. та вiдображена в балансi по рядку 031 згiдно даних бухгалтерського облiку у сумi 3235,3 тис. грн. Протягом звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась на 400,0 тис.грн. внаслiдок їх вибуття: продажу, списання транспортних засобiв, сiльськогосподарських машин. В бухгалтерському облiку та фiнансових звiтах операцiї з вибуття цих основних засобiв вiдображено у вiдповiдностi до наказiв Товариства, на пiдставi вiдповiдних актiв на списання (ф.№ ОЗ-3), угод на реалiзацiю. Товариство не надає в оренду та не використовує орендованi основнi засоби. Первiсна вартiсть довгострокових бiологiчних активiв (багаторiчнi плодовi насадження) станом на 31.12.2010р. становить 384,5 тис грн., вiдображена в балансi по рядку 036 у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 30. Капiтальнi iнвестицiї протягом 2010 року залишилися незмiнними, їх залишки вiдображенi по статтi балансу "Незавершене будiвництво" достовiрно у сумi фактично понесених Товариством витрат у минулих перiодах з будiвництва газопроводу та станом на 31.12.2010р. складають 199,8 тис. грн. Вiдповiдно до облiкової полiтики передбачено застосування Товариством прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї, за яким рiчна сума амортизацiї визначається виходячи iз строку корисного використання об`єктiв основних засобiв. Окремi основнi засоби на протязi 2010 року використовувалися Товариством для надання послуг стороннiм пiдприємствам, однак нарахування амортизацiї цих основних засобiв не здiйснювалось, що не узгоджується з П(С)БО 7. Рiшення про консервацiю основних засобiв у 2010 роцi Товариством не приймалось. Вiдповiдно до облiкової полiтики передбачено нарахування амортизацiї iнших матерiальних необоротних активiв в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% його вартостi. Протягом звiтного перiоду Товариство не придбавало такi активи. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi в балансi у сумi понесених витрат в попереднiх звiтних перiодах на придбання акцiй iнших господарських товариств на 7,5 тис.грн., вартiсть яких залишилася незмiнною протягом 2010 року. 2. Запаси вiдображенi в бухгалтерському облiку та звiтностi у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №9 "Запаси" за первiсною вартiстю. Ведення облiку витрат на виробництво та їх склад вiдповiдає вимогам П(С)БО №16 "Витрати". Облiк i розподiл загальновиробничих витрат здiйснюється вiдповiдно до наведеного Положення (стандарту) та обраної облiкової полiтики. Облiк вибуття виробничих запасiв здiйснюється за методом середньозваженої вартостi, готової продукцiї - за фактично понесеними витратами. У звiтному роцi Товариство виробництва готової продукцiї не було, вiдбулася реалiзацiя залишкiв готової продукцiї у сумi 4,3 тис.грн., виробленої в минулих звiтних перiодах. Залишки iнших запасiв (iнвентарна тара) станом на 31.12.2010р. вiдображенi в балансi на пiдставi даних бухгалтерського облiку достовiрно. В балансi класифiкацiя сум дебiторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) (рядок 160 ф..№1-м) вiдповiдає вимогам П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть". У фiнансовiй звiтностi первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за перiод, що перевiрявся, дорiвнює її чистiй реалiзацiйнiй вартостi та станом на 31.12.2010р. складає 13,6 тис. грн., яка є сумнiвною дебiторською заборгованiстю з огляду на склад та стан розрахункiв цих дебiторiв. Резерв сумнiвних боргiв Товариством не створено, що не узгоджується з П(С)БО №10. Активи балансу складаються з (тис. грн.) АКТИВ Код рядка на 01.01.2010р. на 31.12.2010р. I. Необоротнi активи 080 1467,5 1359,2 II. Оборотнi активи 260 80,4 41,9 III. Витрати майбутнiх перiодiв 270 - - IV. Необоротнi активи та групи вибуття 275 - - Разом 1547,9 1401,1 3. Облiк та оцiнка зобов'язань Товариства здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №11 "Зобов'язання" та обраної облiкової полiтики. Данi синтетичного облiку зобов'язань вiдображенi в фiнансовiй звiтностi без суттєвих вiдхилень. Забезпечення для вiдшкодування наступних операцiйних виплат (на виплату вiдпусток, матерiального заохочення працiвникiв) Товариством протягом 2010р. не створено в супереч П(С)Б0 №11 зi змiнами, внесеними наказом Мiнфiну № 353 вiд 05.03.2008р. Чисельнiсть працiвникiв станом на 31.12.2010р. складає один чоловiк. Поточнi зобов'язання Товариства вiдображенi в балансi за сумою погашення. На кiнець звiтного перiоду поточнi зобов'язання суттєво зменшились у порiвняннi з початком звiтного перiоду та на 31.12.2010р. складають 83,5 тис. грн. (рядок 620 ф.№1-м), у тому числi: Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 21,1 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом 53,3 тис. грн. - зi страхування 6,5 тис. грн. - з оплати працi 2,6 тис. грн. . Зобов'язання Товариства складаються з: (тис. грн.) ПАСИВ Код рядка на 01.01.2010 р. на 31.12.2010р. II. Забезпеч. наступних платежiв 430 - - III .Довгостроковi зобов'язання 480 - - IV. Поточнi зобов'язання 620 136,6 83,5 V. Доходи майбутнiх перiодiв 630 - Разом 136,6 83,5 Товариство не здiйснює управлiння активами, у тому числi недержавних пенсiйних фондiв. 4. Бухгалтерський облiк власного капiталу Товариством здiйснюється у вiдповiдностi до П(С)БО, Статуту, розпорядження про облiкову полiтику, рiшень загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Статутний капiтал заявлений у розмiрi 560200 грн. (П`ятсот шiстдесят тисяч двiстi грн. 00 коп.), розподiлений на 2240800 шт. простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Статутний капiтал повнiстю сплачений у сумi 560200 грн. Розмiр статутного капiталу вiдповiдає законодавству на час створення Товариства. Всi акцiї розмiщенi. Акцiонерами товариства є 82 фiзичнi особи, частка яких у статутному фондi складає 100%, з них двi особи, якi володiють часткою у статутному фондi понад 10 %. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало випуск цiнних паперiв. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена вiдповiдно до рiшення ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р., вiдповiдає розмiру власного капiталу та становить на кiнець звiтного перiоду 1317,6 тис. грн. Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу станом на 31.12.2010р.на 757,4 тис. грн., що узгоджується з положенням ст.155 ЦК України. Iнший додатковий капiтал згiдно даних бухгалтерського облiку та балансу станом на 31.12.2010р. становить 1707,2 тис. грн. Його величина протягом 2010р. зменшилась на 108,4 тис. грн. в'язку з вибуттям (списанням) основних засобiв, що узгоджується з п. 21 П(С)БО №7. Товариством не створено резервний капiтал, що суперечить Закону України "Про господарськi товариства" вiд 19.09.1991р. №1576-ХII, зi змiнами i доповненнями. 5. Дiяльнiсть Товариства у 2010 роцi є прибутковою. З урахуванням результатiв дiяльностi за попереднi перiоди непокритий збиток складає 949,8 тис. грн. (рядок 350 ф. №1-м) та визначений вiдповiдно до вимог П(С)БО №16 "Витрати", П(С)БО №15 "Дохiд", розпорядження про облiкову полiтику. Фiнансовий результат господарських операцiй у фiнансовiй звiтностi вiдображений у момент їх здiйснення (поточний звiтний перiод). Протягом звiтного перiоду дивiденди не нараховувалися, кошти на їх виплату не спрямовувалися. Склад доходiв та витрат визначено та класифiковано з окремими вiдхиленнями вiд положень П(С)БО, розпорядження про облiкову полiтику, що, на нашу думку, суттєво не вплинуло на фiнансовий результат дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Доходом визнається збiльшення економiчних вигод у виглядi надходження активiв або зменшення зобов'язань, якi призводять до зростання власного капiталу. Витратами визнається зменшення економiчних вигод у виглядi вибуття активiв або збiльшення зобов'язань, якi призводять до зменшення власного капiталу (за винятком зменшення капiталу за рахунок його вилучення або розподiлу власниками). Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї визначається Товариством шляхом вирахування з доходу вiд реалiзацiї продукцiї вiдповiдних податкiв, зборiв тощо. Склад адмiнiстративних витрат визначено у вiдповiдностi з П(С)БО № 16 " Витрати" та обраної облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2010 рiк складена в повному обсязi i вiдповiдає даним синтетичного облiку з незначними вiдхиленнями, якi суттєво не впливають на достовiрнiсть фiнансової звiтностi, данi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному. II. Прибуток Товариства за 2010 рiк становить 14,7 тис. грн.(рядок 190 ф. №2-м). З урахуванням результатiв дiяльностi за попереднi роки непокритий збиток на 31.12.2010р. складає 949,8 тис. грн. Протягом 2010 року Товариство не здiйснювало основну дiяльнiсть (вирощування сiльськогосподарської продукцiї), надавало послуги та здiйснило продаж залишкiв готової продукцiї, виробленої у попередньому звiтному перiодi, основних засобiв. Фiнансовий стан Товариства на 31.12.2010р. характеризується наступними показниками: ПОКАЗНИКИ Фактичне значення Орiєнтоване позитивне значення попереднiй рiк поточний рiк 1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,05 0,07 0,25-0,5 2.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 0,59 0,50 1,0-2,0 3.Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,91 0,94 0,25-0,5 4.Коефiцiєнт фiнансування 0,10 0,06 0,5-1,0 Виходячи з вищезазначених показникiв платоспроможностi та фiнансової стiйкостi є пiдстави стверджувати, що фiнансовий стан Товариства на 31.12.2010р. характеризується низькою платоспроможнiстю. На кiнець звiтного року Товариство немає достатньо ресурсiв, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань, про що свiдчить коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 0,50. У порiвняннi з вiдповiдним перiодом минулого року (0,59) платоспроможнiсть Товариства дещо знизилася. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,94 (проти нормативу 0,25-0,50) на кiнець звiтного перiоду так само як й на початок цього перiоду є великим, свiдчить про значну частку власних коштiв в джерелах фiнансування. Залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв на кiнець звiтного року залишається незначною. Про це свiдчить коефiцiєнт фiнансування, який на кiнець року складає 0,06 при нормативному значеннi цього показника 0,5-1,0. Проти минулого звiтного перiоду залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв дещо зменшилась (на 31.12.2009р. коефiцiєнт фiнансування становить 0,10). Станом на 31.12.2010р. показник чистого оборотного капiталу Товариства має вiд'ємне значення (-33,4 тис.грн), що свiдчить про неспроможнiсть Товариства сплачувати поточнi зобов`язання, розширювати в подальшому свою дiяльнiсть. Товариство не має достатньо коштiв для негайного погашення значної частини заборгованостi по поточних зобов'язаннях, про що свiдчить коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,07 (проти нормативу 0,25-0,5). Станом на 31.12.2010р. зобов`язання Товариства за борговими та iпотечними цiнними паперами вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду вiдбувалися визначенi частиною першою ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" подiї, а саме, виконуючий обов'язки директора Товариства затверджений загальними зборами акцiонерiв директором Товариства. З А Г А Л Ь Н И Й В И С Н О В О К Концептуальною основою складання фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Летичiвське" є: Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть ", Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть за 2010 рiк в цiлому складена у вiдповiдностi з вимогами законодавства, використаною Публiчним акцiонерним товариством "Летичiвське" концептуальною основою для її пiдготовки та складання. Аудитор не спостерiгав за проведенням рiчної iнвентаризацiї активiв Публiчного акцiонерного товариства "Летичiвське", оскiльки час її проведення передував датi призначення нас аудиторами Товариства. Внаслiдок цього можливi несуттєвi вiдхилення в показниках фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Летичiвське". За винятком впливу на фiнансову звiтнiсть також питань пов'язаних з не створенням резервного капiталу, не нарахуванням амортизацiї основних засобiв, ми вважаємо, що фiнансова звiтнiсть подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Летичiвське" станом на 31.12.2010р., його фiнансовi результати за рiк, що минув, на зазначену дату. Про що складено цей умовно-позитивний аудиторський висновок. Директор Аудиторської фiрми "Слаудi" Л.С. Петрушинська Сертифiкат 002438 26.04.2010р. Два екземпляри одержано: ______________________

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

д/н

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

д/в

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

д/в

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Одна iз природних проблем - це веснянi заморозки, якi особливо пошкодили урожай саду. Друга проблема - невiдповiднiсть цiн на матерiально-технiчнi ресурси i цiн на сiльськогосподарську продукцiю. Є проблеми з монополiстоми при постачаннi електроенергiї, який диктуює свої безумовнi варiанти постачання, тарифи, штрафи тощо. Визначення якостi зданої продукцiї в бiльшостi залежить вiд одержувача продукцiї, особливо вимогливий до якостi молока ЗАТ "Деражнянський молокозавод". Основну проблему вбачаємо в нестабiльностi законiв i коньюнктури ринку. Цi двi складовi значно впливають на невiдповiднiсть цiн на матерiально-технiчнi ресурси i цiн на с/г продукцiю. На урожай продукцiї значно вплинули природнi умови (засуха в травнi-червнi, а в перiод збирання врожаю дощi). Є проблема з ринками реалiзацiї зерна. Проблема якостi поставлених ремонтних матерiалiв значно випливає на ефективнiсть роботи механiзмiв. Якiсть продукцiї с/г пiдприємства визначає також переробник, що обмежує права виробника.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За звiтний перiод штрафи на Товариство не накладались, компенсацiї за порушення законодавства не виплачувались.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

д/н

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Товариство не має укладених, але не виконаних договорiв, тому iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

д/н

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент, вiдсутнi.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1095

986

0

0

1095

986

будівлі та споруди

1037

982

0

0

1037

982

машини та обладнання

51

3

0

0

51

3

транспортні засоби

7

1

0

0

7

1

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

11

11

0

0

11

11

будівлі та споруди

11

11

0

0

11

11

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1106

997

0

0

1106

997

Опис

Ступiнь зносу ОЗ 69,17 %

 

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

1317.6

1411.3

Статутний капітал (тис. грн.)

560.2

560.2

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

560.2

560.2

Опис

Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 757,4 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 757,4 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

 

Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

53.3

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

30.2

X

X

Усього зобов'язань

X

83.5

X

X

Опис:

д/н

 

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

24.06.2010

25.06.2010

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

26.07.2010

02.08.2010

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2008

1

0

2

2009

1

0

3

2010

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

   

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

3

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

1

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

д/н

Інші (запишіть)

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть):

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

   

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

2

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

4

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

5

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

6

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

7

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

8

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

10

Інше(запишіть):

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

   

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

2

Положення про наглядову раду

X

 

3

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

5

Положення про ревізійну комісію

X

 

6

Положення про акції акціонерного товариства

X

 

7

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

8

Інше (запишіть):

д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

   

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Так

Ні

Так

Ні

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

3

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Ні

Ні

Так

Ні

4

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Ні

Так

Ні

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

   

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

 

X

2

Менше ніж раз на рік

 

X

3

Раз на рік

X

 

4

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

   

Так

Ні

1

Випуск акцій

 

X

2

Випуск депозитарних розписок

 

X

3

Випуск облігацій

 

X

4

Кредити банків

X

 

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

6

Інше (запишіть): 

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

У зв'язку з переведенням випуску акцiй iз документарної форми iснування у бездокументарну

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві: д/н

 

Річна фінансова звітність

 

Коди

   

Дата

30.04.2011

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Летичiвське"

за ЄДРПОУ

00412576

Територія

31500 смт. Летичiв Ворошилова, 2

за КОАТУУ

6823055100

Організаційно-правова форма господарювання

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Орган державного управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА

за СПОДУ

6024

Вид економічної діяльності

Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів

за КВЕД

01.13.0

Середня кількість працівників (чол.)

1

Контрольна сума

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

Адреса:

31500 смт. Летичiв Ворошилова, 2


 

Баланс на 31.12.2010

Форма № 1-м

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

199.8

199.8

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

1105.6

997.3

- первісна вартість

031

3635.3

3235.3

- знос

032

( 2529.7 )

( 2238 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

154.6

154.6

- первісна вартість

036

384.5

384.5

- накопичена амортизація

037

( 229.9 )

( 229.9 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

7.5

7.5

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

1467.5

1359.2

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

22.4

22.4

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

4.3

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

31.9

13.6

- первісна вартість

161

31.9

13.6

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

15.6

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

6.2

5.9

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

80.4

41.9

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

1547.9

1401.1

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

560.2

560.2

Додатковий вкладений капітал

320

1815.6

1707.2

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-964.5

-949.8

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

1411.3

1317.6

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

89.3

21.1

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

37.3

53.3

- зі страхування

570

1.2

6.5

- з оплати праці

580

2.9

2.6

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

5.9

0

Усього за розділом IV

620

136.6

83.5

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

1547.9

1401.1


 

Примітки

д/н

Керівник

Безпалько Iван Павлович

Головний бухгалтер

Тимчик Маря Василiвна 

Звіт про фінансові результати за 2010 рік

Форма № 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

27.8

257.8

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 4.6 )

( 41.7 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

23.2

216.1

Інші операційні доходи

040

0

0

Інші звичайні доходи

050

148.1

6.1

Надзвичайні доходи

060

0

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

070

171.3

222.2

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080

0

0

Матеріальні затрати

090

( 4.3 )

( 8.7 )

Витрати на оплату праці

100

( 17.5 )

( 90.8 )

Відрахування на соціальні заходи

110

( 6.3 )

( 27.2 )

Амортизація

120

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

130

( 128.5 )

( 422 )

у тому числі:

131

( 0 )

( 0 )

 

140

( 0 )

( 0 )

Інші звичайні витрати

150

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні витрати

160

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток

170

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 - 80 + 160 + 170)

180

( 156.6 )

( 548.7 )

Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)

190

14.7

-326.5

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0


 

Примітки

д/н

Керівник

Безпалько Iван Павлович

Головний бухгалтер

Тимчик Маря Василiвна

 

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Звiт про фiнансовий стан ПАТ "Летичiвське" за рiк, що закiнчився 31.12.2010 року / Statement of financial position тис.грн / KUAH Активи /Assets 31/12/08 ..31/12/09 31/12/10 Непоточнi активи /Non-current assets Основнi засоби/Property, plant, and equipment .1113 .. 1106 997 Гудвiл/Goodwill . ..0 .0 ..0 Нематерiальнi активи/Intangible assets .. 0 0 ..0 Iнвестицiї, облiкованi iз застосуванням методу участi в капiталi/ Investments accounted for using the equity method ... 8 .8 ..8 Непоточнi активи, утримуванi для продажу/ Non-current assets held for sale . 200 200 .. 200 Непоточнi бiологiчнi активи/ Non-current biological assets. .155 .155 ..155 Всього непоточнi активи/ Total non-current assets ...1476 ..1469 ...1360 Поточнi активи/ Current assets Запаси/ Inventories 311 26 ...22 Поточнi бiологiчнi активи/ Current biological assets. 12 ..0 0 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть/ Trade and other receivalents .....29 ..48 .14 Iншi поточнi активи/ Others current assets ..41 .0 ..0 Грошовi кошти та їхнi еквiваленти/ Cash and cash equivalents . .9 ..6 . ..6 Всього поточнi активи/ Total current assets .... 422 ..80 .. 42 Всього активiв/ Total assets ....1898 . . 1549 . 1402 Власний капiтал та зобов'язання/ Equity and liabilities 31/12/08 31/12/09 31/12/10 Акцiонерний капiтал / Equity 560 ..560 ..560 Емiсiйний дохiд/Share premium .0 ..0 ..0 Резерв переоцiнки/ Revaluation provision 1823 ...1816 .. 1707 Нерозподiлений прибуток/ Retained earnings ..-638 .-965 . .-950 Всього власний капiтал/ Total equity 1745 ..1411 ..1317 Довгостроковi зобов'язання/ Long-term liabilities Довгостроковi запозичення/ Long-term loans .. ..0 0 ..0 Вiдстроченi податковi зобов'язання/Deferred tax liabilities ...0 0 ..0 Довгостроковi резерви/ Long-term provisios .0 .0 ..0 Всього довгостроковi зобов'язання/ Total long-term liabilities .0.. ..0 ...0 Короткостроковi зобов'язання/ Short-term liabilities Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть/ Trade and other payable 112 ..101 .. 32 Короткостроковi запозичення / Short-term loans .. 0 0 ..0 Поточна частина довгострокових запозичень/ Current part of long-term loans .0 .0 ..0 Податки до сплати/Current tax payable .41 ...37 53 Короткостроковi резерви / Short-term provisions .0 .0 0 Всього короткостроковi зобов'язання/ Total short-term liabilities .153 138 ..85 Всього зобов'язань / Total liabilities .. .153 138 ..85 Всього власний капiтал та зобов'язання/ Total equity and liabilities 1898 .. 1549 .1402 Звiт про сукупний дохiд ПАТ "Летичiвське" за 2010р. / Statement of comprehensive income for 2010 year тис.грн / KUAH .2010 .2009 Дохiд вiд продажу/ Revenue ..23 .. .216 Собiвартiсть / Cost .. 4 .. .9 Валовий прибуток/ Gross profit . . . . ..19 ...207 Iншi доходи /Other income . . . 148 .6 Витрати на збут/ Distribution costs . 0 0 Адмiнiстративнi затрати/ Administrative expenses . 24 .118 Iншi витрати/ Other expenses . . . .. .128 .422 Прибуток до оподаткування/Profit before tax . .. ..15 .-327 Податок на прибуток/ Tax . . . ..0 ....0 Прибуток за перiод вiд дiяльностi, що продовжується / Profit for the period from continued operations . . . 15 .-327 Прибуток за рiк/ Profit for the year . 15 .-327 Iнший сукупний дохiд/ Other comprehensive income . 0 . .0 Збiльшення вартостi власностi/Increased value of property 0 .0 Всього сукупний дохiд за рiк/ Total comprehensive income for the year . 15 . .-327 Середньозважена кiлькiсть акцiй/ Averege number of ordinary shares . . ..2240800 .2240800 Прибуток на акцiю/ Earning per share . . .0,00669 .-0,14593 Базова /Base . . . . .0,00669 . -0, 14593 Понижена/ Abase . . . . 0,00669 . -0, 14593 Звiт про змiни у власному капiталi ПАТ "Летичiвське" за 2010р / Statement of changes in equity . . . . . . . тис.грн / KUAH . . Акцiонерний Емiсiйний ......Резерв Нерозподiлений . Всього . . капiтал / Equity дохiд/Share ..переоцiнки .. прибуток/ . Total . . . . premium ../ Revaluation . Retained . . . . . provision . earnings Залишок на початок перiоду/Balance at beginning of period .560 0 1816 -965 . ..1411 Змiни в облiковiй полiтицi та помилки/ Changes in accounting policies and mistakes ..0 0 .. ...0 .. 0 . ..0 Скоригований залишок / Adjusted balance 560 . 0 . 1816 -965 . ..1411 Сукупний дохiд за рiк / Сomprehensive incom for the year ..0 ..0 0 .. 15 15 Дивiденди/ Dividends ..0 0 .0 .. 0 ..0 Перенесення на нерозподiлений прибуток/ Transfer to retained earnings ..0 0 -108 .. 0 .-108 Емiсiя акцiй /Issue of shares ..0 0 .0 .. 0 ..0 Залишок на кiнець перiоду/ Balance at end of period .. 560 .. 0 1708 .. -950 ..1318 Звiт про рух грошових коштiв за перiод з 01.01.2010 по 31.12.10/ Statement of cash flows тис.грн / KUAH . . . . . . 2010 Потоки грошових коштiв вiд операцiйної дяльностi/ Cash flows from operating activities Надходження вiд покупцiв/ Revenues from customers . . . 72 Виплати постачальникам та працiвникам/ Payments to suppliers and employees . . . . ..72 Грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi /Cash flows from operating activities . .0 Вiдсотки сплаченi/ Percentage paid . . . . .0 Сплачений податок / Tax paid . . . . .0 Чистi грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi/ Net cash from operating activities . ..0 Потоки грошових коштiв вiд iнвестицiйної дяльностi/ Cash flows from investing activities Продаж основних засобiв/ Sale property, plant, and equipment . . .0 Придбання основних засобiв / Purchase property, plant, and equipment . . ..0 Проценти отриманi / Percentage received . . . . 0 Чистi грошовi кошти вiд iнвестицiйної дiяльностi / Net cash from investing activities . 0 Потоки грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi/ Cash flows from financial activities Погашення зобов'язань з фiнансової оренди /Repayment of finance lease liabilities . .0 Надходження вiд емiсiї акцiй / Revenues from share issue . . . ..0 Дивiденди отриманi /Dividends received . . . . 0 Сплаченi дивiденди / Dividends paid . . . . ..0 Чистi грошовi кошти вiд фiнансової дiяльностi/ Net cash from financing activities . .0 Чисте збiльшення грошових коштiв та еквiвалентiв грошових коштiв/ Net increase in cash and cash equivalents . . . . 0 Грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв на початок перiоду / Cash and cash equivalents at beginning of period . . . .0 Грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв на кiнець перiоду / Cash and cash equivalents at end of period . . . . 0

 

Додаток згідно рішення ДКЦПФР від 30.11.10 р. № 1780

Цей емітент не подавав звітності за МСФО