ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕТИЧІВСЬКЕ"  
 
 
Сторінки розділу
 


Регулярна інформація

Публічне акціонерне товариство "Летичівське" - 00412576

Регулярна інформація за 2011 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 30.04.2012
Дата останнього розміщення: 30.04.2012

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш

Зміст

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Інформація про державну реєстрацію емітента

Банки, що обслуговують емітента

Основні види діяльності

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Інформація про випуски акцій емітента

Опис бізнесу

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Інформація про зобов'язання емітента

Інформація про стан корпоративного управління

Звіт про корпоративне управління

Річна фінансова звітність

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Додаток згідно рішення ДКЦПФР від 30.11.10 р. № 1780

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Безпалько Iван Павлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2012

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 

Загальні відомості

Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Летичiвське"

Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00412576

Місцезнаходження емітента

Хмельницька Летичiвський р-н 31500 смт. Летичiв Ворошилова, 2

Міжміський код, телефон та факс емітента

(03857) 9-46-10 9-46-92

Електронна поштова адреса емітента

 

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2012

(дата)

 

Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цiннi Папери України

 

30.04.2012

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності)

letichivske.km.ua

в мережі Інтернет

30.04.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

-

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

-

є) інформація про органи управління емітента

-

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

-

7. Інформація про дивіденди

-

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

-

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

-

г) інформація про похідні цінні папери

-

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

-

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

-

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

-

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

-

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

-

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

-

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

-

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

-

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

-

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

-

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

-

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

-

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

-

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

-

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

-

20. Основні відомості про ФОН

-

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

-

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

-

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

-

24. Правила ФОН

-

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)

-

30. Примітки

В складi рiчного звiту вiдсутнi: 1. г) Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi тому що лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi емiтент не одержував. 1. е) Iнформацiя про рейтингове агентство тому що емiтент не укладав договорiв з рейтинговими агентствами та не проводив рейтингову оцiнку. 1. є) Iнформацiя про органи управлiння емiтента тому що заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено. 7. Iнформацiя про дивiденди - тому що дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались та не сплачувались. 9.б) Iнформацiя про облiгацiї емiтента тому що емiтент не здiйснював випуск облiгацiй. 9.в) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом тому що iншi цiннi папери емiтентом не випускались. 9.г) Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущенi емiтентом тому що похiднi цiннi папери емiтентом не випускались 9. г ) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду тому що емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював викуп власних акцiй. 9. д) Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - тому що цiннi папери переведено у бездокументарну форму iснування. 10. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв - тому що збори в 2011 роцi скликались, але не вiдбулись через вiдсутнiсть кворуму. не проводились11. г) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - тому що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води та дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї емiтентом за звiтний перiод складає менше, нiж 5 млн. грн. 11. г) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - тому що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води та дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї емiтентом за звiтний перiод складає менше, нiж 5 млн. грн. 12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв тому що емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв. 15. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, 16. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття. 17. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття. 18.Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, 19.Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв тому що випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв емiтент не здiйснював. 20.-24 Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН тому що Сертифiкати ФОН емiтентом не випускались. 29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi тому що цiльовi облiгацiї емiтентом не випускались.

 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Летичiвське"

Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Летичiвське"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Поштовий індекс

31500

Область, район

Летичiвський

Населений пункт

смт. Летичiв

Вулиця, будинок

Ворошилова, 2

 

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва

А00 734303

Дата державної реєстрації

20.07.1999

Орган, що видав свідоцтво

Райдержадмiнiстрацiя Летичiвського р-ну

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

560200

Сплачений статутний капітал (грн.)

560200

 

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Летичiвське ТВБВ 10022/047 ХОУ ВАТ "Ощадбанк"

МФО банку

315784

Поточний рахунок

26003301471418

 

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

МФО банку

0

Поточний рахунок

0

 

Основні види діяльності

01.13.0

Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв

01.21.0

Розведення великої рогатої худоби

51.31.0

Оптова торгiвля фруктами та овочами

 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

"Укрсадвинпром"

м. Київ, вул. Саксаганського, 1

Опис

д/н

 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

Держава Україна в особi Фонду державного майна України у Хмельницькiй областi

02898152

Україна Хмельницька . 29000 м. Хмельницький Соборна, 75

0

 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Савченко Сергiй Арсенiйович

АА 127165 26.01.1996 Ленiнським РВ УМВС у Вiнницькiй обл

46.805

 

Кулибаба Валерiй Михайлович

АЕ 602499 21.04.1997 Ленiнським РВ УМВС в Днiпропетровськiй обл

40.93

 

Фiзичнi особи - 80 чол.

 

12.265

 

Усього

100

 

 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 1, фонд оплати працi 12,0 тис. грн.

 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада

Член Спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кондратюк Василь Сергiйович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 309895 19.03.1997 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1951

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

35

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний iнженер ВАТ "Летичiвське"

Опис

Змiн у складi посадових осiб в 2011 рокi не вiдбувалось. Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Посада

Директор

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Безпалько Iван Павлович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НВ 278255 24.09.2003 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1961

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

16

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

В.о. директора ПАТ "Летичiвське"

Опис

Змiн у складi посадових осiб в 2011 рокi не вiдбувалось. Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Посада

Головний бухгалтер

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тимчик Марiя Василiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 194864 13.11.1996 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1964

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

19

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора агрофiрми "Летичiвська"

Опис

Змiн у складi посадових осiб в 2011 рокi не вiдбувалось. Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Посада

Голова Спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кулибаба Валерiй Михайлович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 602499 21.04.1997 Ленiнським РВ УМВС в Днiпропетровськiй обл..

Рік народження**

1954

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

12

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада невiдома.

Опис

Змiн у складi посадових осiб в 2011 рокi не вiдбувалось. Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Посада

Член Спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лоєвський Анатолiй Семенович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 657226 16.01.1999 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1955

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

11

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний агорном ВАТ "Летичiвське"

Опис

Змiн у складi посадових осiб в 2011 рокi не вiдбувалось. Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Посада

Член Спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подзiгун Зоя Григорiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 330033 02.04.1997 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1964

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

8

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник головного бухгалтера ВАТ "Летичiвське"

Опис

Змiн у складi посадових осiб в 2011 рокi не вiдбувалось. Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Савченко Сергiй Арсенiйович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 127165 26.01.1996 Ленiнським РВ ДМУ у Вiнницькiй областi

Рік народження**

1974

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

7

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада невiдома

Опис

Змiн у складi посадових осiб в 2011 рокi не вiдбувалось. Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Директор

Безпалько Iван Павлович

НВ 278255 24.09.2003 Летичiвським РВ УМВС

 

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Тимчик Марiя Василiвна

НА 194864 13.11.1996 Летичiвським РВ УМВС

 

0

0

0

0

0

0

Голова Спостережної ради

Кулибаба Валерiй Михайлович

АЕ 602499 21.04.1997 Ленiнським РВ УМВС в Днiпропетровськiй обл..

31.01.2007

917160

40.930025

917160

0

0

0

Член Спостережної ради

Кондратюк Василь Сергiйович

НА 309895 19.03.1997 Летичiвським РВ УМВС

 

0

0

0

0

0

0

Член Спостережної ради

Лоєвський Анатолiй Семенович

НА 657226 16.01.1999 Летичiвським РВ УМВС

16.08.2007

50

0.002231

50

0

0

0

Член Спостережної ради

Подзiгун Зоя Григорiвна

НА 330033 02.04.1997 Летичiвським РВ УМВС

 

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Савченко Сергiй Арсенiйович

АА 127165 26.01.1996 Ленiнським РВ ДМУ у Вiнницькiй областi

02.03.2007

1048817

46.805471

1048817

0

0

0

Усього

1966027

87.737728

1966027

0

0

0

 

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Савченко Сергiй Арсентiйович

АА 127165 26.01.1996 Ленiнським РВ УМВС у Вiнницькiй обл.

25.09.1999

1048817

46.805471

1048817

0

0

0

Кулибаба Валерiй Михайлович

АЕ 602499 21.04.1997 Ленiнським РВ УМВС в Днiпропетровськiй обл.

31.01.2007

917160

40.930025

917160

0

0

0

Усього

1965977

87.735496

1965977

0

0

0

 

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне пiдприємство "Альфа-Аудит"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

36580853

Місцезнаходження

Україна Хмельницька . 29000 м. Вiнниця м.Хмельницький

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 4302

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.09.2009

Міжміський код та телефон

0382-71-54-54

Факс

0382-71-54-54

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Здiйснює пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi емiтента за 2011 рiк на пiдставi договору №2/2-12 вiд 6 лютого 2012 р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "ЦЕНТР-IНВЕСТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21653380

Місцезнаходження

Україна Хмельницька . 29000 м. Хмельницький вул. Володимирська, 109

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 390863

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.01.2010

Міжміський код та телефон

0382 70-21-64

Факс

0382 70-21-64

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

Опис

В зберiгача ТОВ "Фондова компанiя "ЦЕНТР-IНВЕСТ" вiдкритi рахунки акцiонерам товариства в процесi дематерiалiзацiї випуску цiнних паперiв товариства.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

Україна м.Київ . 01001 м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

044-377-70-16

Факс

044-279-12-49

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю iменних цiнних паперiв

Опис

В депозитарiї ПАТ "НДУ" депоновано глобальний сертифiкат випуску цiнних паперiв емiтента

 

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

09.09.2010

54/22/1/10

Хмельницьке ТУ ДКЦПФР

UA4000092969

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0.25

2240800

560200

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Цiннi папери емiтента не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Додаткова емiсiя не здiйснювалася.

 

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

В 1947 роцi на базi вiйської частини, яку розформували, було створено державне пiдприємство Летичiвський "Держплодорозсадник". В 1969 роцi створено радгосп "Летичiвський", який мав у користуваннi 1384 га землi, з яких 1224 га - с/г угiддя. В 1993 роцi радгосп об'єднується з сусiднiм КСП "Надбужанське". В 1997 роцi агрофiрма роздiлилась знову на два сiльськогосподарьських пiдприємтва. Радгосп "Летичiвський" в 1997 роцi реорганiзована у ВАТ "Летичiвське".

   

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Вищим керiвним органом ПАТ "Летичiвське є Загальнi збори акцiонерiв. ПАТ "Летичiвське" складається з таких виробничих пiдроздiлiв: - машинно тракторний парк.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї не надходили. Реорганiзацiя не проводилась.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облiк господарських операцiй в товариствi здiйснювався по повнiй журнально-ордернiй формi рахiвництва за планом рахункiв по iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань, господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" затверджених наказом Мiнiстерства фiнансовi України вiд 30/11/1999 № 291 з окремими вiдхиленнями вiд вимог закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16/07/1999 №996-XIV та вимог П(С)БО.

Текст аудиторського висновку

Приватне пiдприємство Альфа-Аудит Р/р 2600436138 в Фiлiї ПАТ Кредитпромбанк , м. Вiнниця, МФО 302623, ЄДРПОУ 36580853, м. Хмельницький, вул. Свободи, 6а, (тел/факс) (0382) 71-54-54, (097) 990-83-09 10 лютого 2012 р. №2/2 Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства Летичiвське станом на 31 грудня 2011 р. Адресат: власники цiнних паперiв, керiвництво емiтента Основнi вiдомостi про емiтента: Публiчне акцiонерне товариство Летичiвське є правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства Летичiвське , заснованого на пiдставi наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по хмельницькiй обл. вiд 24 жовтня 1997 р. №787 шляхом перетворення агрофiрми Летичiвська вiдповiдно до закону України Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi . .Пiдприємство зареєстроване 20.07.1999 р. Летичiвською районною державною адмiнiстрацiєю Хмельницької областi за №16611050009000047. Код ЄДРПОУ 00412576. Нова редакцiя статуту товариства затверджена протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.07.2010 р. ПАТ Летичiвське розташоване в смт. Летичiв , вул. Ворошилова, 2. Власником пiдприємства, що мають 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй є: 1. Фiзична особа резидент №1 40,93%; 2. Фiзична особа резидент №2 46,80%; Предметом дiяльностi товариства є: виробництво продукцiї садiвництва, рослинництва, тваринництва; закупiвля сiльськогосподарської сировини; надання послуг фiзичним i юридичним особам; оптова та роздрiбна торгiвля. Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду iншого надання впевненостi та супутнiх вимог, зокрема МСА 700 Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi , 705 Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора , 706 Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора , та вимог ДКЦПФР до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Повний комплект фiнансової звiтностi товариства охоплює такi звiти: баланс станом на 31.12.2011 р. за формою 1-м; звiт про фiнансовi результати за 2011 р. за формою 2-м. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Також аудитор несе вiдповiдальнiсть за отримання достатньої впевненостi у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки. Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi. Також зроблено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї облiку та складання звiтностi. Розмiр суттєвостi визначався вiдносно виявлених в ходi аудиту вiдхилень, згiдно з професiйним судженням аудитора вiдповiдно до вимог МСА 320 Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту . 1. Стан бухгалтерського облiку на пiдприємствi Бухгалтерський облiк в акцiонерному товариствi ведеться у вiдповiдностi до прийнятих нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку та згiдно з вимогами Закону України Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi №996-ХIУ вiд 16.07.1999 р. Первиннi документи з облiку фiнансово-господарської дiяльностi складенi на типових формах затверджених Мiнiстерством статистики України. Господарськi операцiї в первинних документах вiдображаються у вiдповiдностi до нормативних актiв про документи та документообiг в бухгалтерському облiку, затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України. Вiдповiдальнiсть за початковi залишки у Балансi пiдприємства, на якому проводиться аудиторська перевiрка, покладається на управлiнський персонал ПАТ Летичiвське . Фiнансова звiтнiсть складається своєчасно. Перевiркою встановлено незмiннiсть ведення бухгалтерського облiку згiдно з методами встановленими П(С)БО. 2. Аудит активiв, власного капiталу та зобов язань товариства Необоротнi активи ПАТ Летичiвське складаються з капiтальних iнвестицiй, основних засобiв, довгострокових бiологiчних активiв та довгострокових фiнансових iнвестицiй. Сума незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2011 р. складає 199,8 тис. грн. Облiк основних засобiв товариства ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 Основнi засоби , затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. №92. Сума основних засобiв станом на 31.12.2011 р. складає 3735,3 тис. грн. Сума нарахованого зносу складає 2738 тис. грн. (73,30%). Залишкова вартiсть основних засобiв складає 997,3 тис. грн. Облiк довгострокових бiологiчних активiв ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 30 Бiологiчнi активи , затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.11.2005 р. №790. Сума довгострокових бiологiчних активiв станом на 31.12.2011 р. складає 384,5 тис. грн. Сума накопичувальної амортизацiї складає 229,9 тис. грн. (59,79%). Залишкова вартiсть довгострокових бiологiчних активiв складає 154,6 тис. грн. Облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 Фiнансовi iнвестицiї , затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000 р. №91. Сума довгострокових фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.2011 р. складає 7,5 тис. грн. Облiк запасiв ПАТ Летичiвське ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 Запаси , затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 р. №246. Станом на 31.12.2011 р. у складi запасiв товариства облiковуються сировина та матерiали в сумi 22,4 тич. грн. Облiк дебiторської заборгованостi товариства ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 Дебiторська заборгованiсть , затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8.10.1999 р. №237. Сума поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2011 р. складає 3,5 тис. грн., що облiковується на рахунку 685 Розрахунки з iншими кредиторами i помилково вiдображена у рядку Балансу Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги а не у рядку Iнша поточна дебiторська заборгованiсть . Перевiркою встановлено, що ведення касових операцiй ПАТ Летичiвське здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi , затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 р. №637. Облiк касових операцiй ведеться на пiдставi первинних документiв по касi. Операцiї по розрахунковому рахунку здiйснюються з вимогами Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi , затвердженою Постановою правлiння НБУ вiд 21.01.2004 р. №22. Перевiркою встановлено, що статутний капiтал вiдповiдає установчим документам та даним фiнансового облiку. Розмiр та структура власного капiталу наведенi в табл. 1. Таблиця 1 Рахунок На 31.12.2011 р., тис. грн. Номер Назва 40 Статутний капiтал 560,2 42 Додатковий капiтал 1707,2 44 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -1045,2 Разом 1222,2 Розмiр заявленого статутного капiталу товариства становить 560,2 тис. грн. Станом на 31.12.2011 р. статутний капiтал сформовано повнiстю. Статутний капiтал товариства складається iз 2240800 штук iменних простих акцiй вартiстю 0,25 грн. кожна. У 2011 р. змiн у складi статутного капiталу не вiдбувалось Аналiтичний облiк по рахунку 40 Статутний капiтал ведеться вiдповiдно до Iнструкцiї про застосування плану рахункiв фiнансового облiку активiв, капiталу, зобов язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй , затвердженої наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. №291. Облiк зобов язань, їх оцiнка та визнання вiдповiдають вимогам П(С)БО №11 Зобов язання , затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. №20. Поточнi зобов язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Погашення зобов язання здiйснюється шляхом сплати кредиторовi грошових коштiв або надання послуг в рахунок одержаного авансу вiд покупця. Величина поточних зобов язання товариства станом на 31.12.2011 р. складає 162,9 тис. грн. i включає заборгованiсть перед бюджетом 53,2 тис. грн.; зi страхування 0,4 тис. грн., з оплати працi 0,9 тис. грн., iншi поточнi зобов язання 108, 4тис. грн. Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг здiйснюється пiдприємством в залежностi вiд видiв нарахованих доходiв на окремих субрахунках рахунку 70 Доходи вiд реалiзацiї згiдно з П(С)БО 15 Дохiд , затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 р. №290. Вiдображення доходiв у фiнансовому облiку здiйснюється на пiдставi первинних документiв передбачених статтею 9 Закону України Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi . За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, вiдображенi в оборотних вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв пiдприємства за 2011 р. вiдповiдають первинним документам. Чистi доходи пiдприємства у 2011 р. склали 8,6 тис. грн. Iнших видiв доходiв товариство протягом 2011 р. не отримувало. Облiк витрат вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 Витрати , затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 р. №318, зi змiнами та доповненнями. Облiк витрат пiдприємства здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: актiв виконаних робiт, рахункiв-фактур, накладних, iнших первинних документiв. Регiстрами облiку витрат пiдприємства є журнали-ордери, вiдомостi облiку по окремих субрахунках витрат. Витрати пiдприємства у 2011 р. складаються iз собiвартостi (24,5 тис. грн.) та iнших операцiйних витрат (79,3 тис. грн.). У 2011 р. пiдприємство отримало 95,4 тис. грн. збитку. 3. Аналiз платоспроможностi та фiнансової стабiльностi ПАТ Летичiвське станом на 31.12.2011 р. На пiдставi отриманих облiкових даних фiнансовий стан ПАТ Летичiвське характеризується такими показниками. Таблиця 2 Показник 31.12. 2011 р. Граничне значення показника 1. Аналiз лiквiдностi пiдприємства 1.1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0 0,25-0,5 1.2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,02 0,6-0,8 1.3. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 0,16 1,0-2,0 1.4. Чистий оборотний капiтал, тис. грн. -137,00 >0, збiльшення 2. Аналiз платоспроможностi пiдприємства 2.1. Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) 0,88 0,25-0,5 2.2. Коефiцiєнт фiнансування 0,13 <1, зменшення 3. Аналiз дiлової активностi пiдприємства 3.1. Коефiцiєнт оборотностi активiв 0,01 збiльшення 3.2. Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi 0,10 збiльшення 3.3. Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi 1,01 збiльшення 3.4. Коефiцiєнт оборотностi матерiальних запасiв 1,09 збiльшення 3.5. Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу 0,01 >0, збiльшення 4. Аналiз рентабельностi пiдприємства 4.1. Коефiцiєнт рентабельностi активiв -0,07 >0, збiльшення 4.2. Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу -0,08 >0, збiльшення 4.3. Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi -11,09 >0, збiльшення Аналiзуючи показники лiквiдностi, необхiдно зазначити, що коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi у 2011 р. дорiвнює 0. Коефiцiєнти швидкої та загальної лiквiдностi мають низькi значення (вiдповiдно 0,02 i 0,16), оскiльки величина оборотних активiв значно менша суми поточних зобов язань. Величина чистого оборотного капiталу складає -137,0, що негативно характеризує дiяльнiсть пiдприємства. Аналiз платоспроможностi пiдприємства дає змогу стверджувати про достатнiй коефiцiєнт автономiї, який свiдчить про значну величину власного капiталу i незалежнiсть пiдприємства вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт фiнансування показує спiввiдношення залучених i власних коштiв, чим менша його величина тим краще, оскiльки вiн характеризує рiвень залежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Показники рентабельностi свiдчать про нерентабельнiсть активiв пiдприємства, його власного капiталу та дiяльностi в цiлому, оскiльки пiдприємство протягом 2011 р. отримало збиток. Загалом аналiз фiнансового стану свiдчить про нелiквiднiсть i погану поточну платоспроможнiсть товариства, незалежнiсть вiд залучених засобiв, нерентабельнiсть дiяльностi, активiв та власного капiталу. 4. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Пiд час аудиторської перевiрки здiйснено розрахунки для порiвняння вартостi чистих активiв акцiонерного товариства iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. Сукупна вартiсть необоротних активiв, вартiсть оборотних активiв i величина витрат майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2011 р. становить 1385,1 тис. грн. Сукупна вартiсть довгострокових i поточних зобов язань, суми забезпечення майбутнiх витрат i платежiв, а також величини доходiв майбутнiх перiодiв вiдповiдно становить 162,9 тис. грн. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша за розмiр статутного капiталу на 662 тис. грн. Розрахунки здiйснювались за формулою 1. ЧА = ВБ З (1) ЧА = 1385,1 162,9 = 1222,2 тис. грн. ЧА СК = 1222,2 560,2 = 662 тис. грн. де: ЧА чистi активи; ВБ валюта балансу; З зобов язання (поточнi i довгостроковi); СК статутний капiтал. Результати розрахункiв свiдчать, що статутний капiтал повнiстю забезпечено чистими активами акцiонерного товариства. 5. Оцiнка стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту Вiдповiдно до Закону України Про акцiонернi товариства у процесi проведення аудиту було оцiнено виконання товариством значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). У 2011 р. товариством не було здiйснено значних правочинiв. Вiдповiдно до Закону України Про акцiонернi товариства у процесi проведення аудиту було оцiнено стан корпоративного управлiння товариства, у тому числi стан внутрiшнього аудиту. Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України Про акцiонернi товариства було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України Про акцiонернi товариства та вимогам Статуту; 2) вiдповiдного подання iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi Iнформацiя про стан корпоративного управлiння рiчного звiту акцiонерного товариства, яка складається згiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Комiсiї № 1591 вiд 19.12.2006, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02.2007 за № 97/13364. Акцiонерами товариства є фiзичнi особи. Станом на 31.12.2011 року акцiями товариства володiло 82 акцiонери. Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства (назва) здiйснюється вiдповiдно до ст. 10 Статуту та протоколу загальних зборiв учасникiв вiдкритого акцiонерного товариства №1 вiд 12.06.2009 р. Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - загальнi збори акцiонерiв; - наглядова рада; - директор; - ревiзiйна комiсiя. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв в порушення Закону України Про акцiонернi товариства в 2011 р. не проводились. Протягом звiтного року директор здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. На момент аудиторської перевiрки звiт ревiзiйної комiсiє ще не був пiдготовлений. Затвердження зовнiшнього аудитора ПП Альфа-Аудит вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Закону України Про акцiонернi товариства . За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України Про акцiонернi товариства можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi не вiдповiдає вимогам Закону України Про акцiонернi товариства та вимогам Статуту. Я не спостерiгав за проведенням iнвентаризацiї наявних запасiв, основних засобiв та довгострокових бiологiчних активiв товариства станом на 31.12.2011 р., оскiльки ця дата передувала моєму призначенню аудитором пiдприємства. Висновок: На мою думку, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрiбними, якби я мав можливiсть пiдтвердити кiлькiсть запасiв, основних засобiв в довгострокових бiологiчних активiв пiд час проведення iнвентаризацiї, фiнансова звiтнiсть публiчного акцiонерного товариства Летичiвське станом на 31.12.2011 р. справедливо й достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан i фiнансовi результати товариства за 2011 р. i вiдповiдає вимогам законодавства України та прийнятої облiкової полiтики пiдприємства. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Приватне пiдприємство Альфа-Аудит , код ЄДРПОУ 36580853 Свiдоцтво АПУ про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №4302 вiд 24.09.2009 р., розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи 6А, тел. 0382-71-54-54, 097-990-83-09. Договiр надання аудиторських послуг №2/2-12 вiд 6 лютого 2012 р. Аудит розпочато 6 лютого 2012 р. Аудит закiнчено 10 лютого 2012 р. Директор приватного пiдприємства Альфа-Аудит Д. М. Хома Сертифiкат аудитора серiї А №006427 10.02.2012 р.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

д/н

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

д/в

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

д/в

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На сьогоднiшнiй день виробнича та сiльськогосподарська дiяльнiсть пiдприємства зупинена через накопиченi фiнансовi проблеми i вiдсутнiсть перспектив розвитку на базi iснуючої iнфраструктури.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За звiтний перiод штрафи на Товариство не накладались, компенсацiї за порушення законодавства не виплачувались.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

д/н

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Товариство не має укладених, але не виконаних договорiв, тому iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

д/н

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент, вiдсутнi.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

986

986

0

0

986

986

будівлі та споруди

982

982

0

0

982

982

машини та обладнання

3

3

0

0

3

3

транспортні засоби

1

1

0

0

1

1

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

11

11

0

0

11

11

будівлі та споруди

11

11

0

0

11

11

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

997

997

0

0

997

997

Опис

Ступiнь зносу ОЗ 69,17 %

 

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

1222.2

1317.6

Статутний капітал (тис. грн.)

560.2

560.2

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

560.2

560.2

Опис

Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 662 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 662 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

 

Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

53.2

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

109.7

X

X

Усього зобов'язань

X

162.9

X

X

Опис:

д/н

 

Інформація про стан корпоративного управління

 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

 

X

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

   

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

0

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

 

Інші (запишіть)

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть):

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Ні

 

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

   

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

2

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

4

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

5

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

6

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

7

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

8

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

10

Інше(запишіть):

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

   

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

2

Положення про наглядову раду

 

X

3

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

5

Положення про ревізійну комісію

 

X

6

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

8

Інше (запишіть):

 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

   

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

3

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

4

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

   

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

 

X

2

Менше ніж раз на рік

 

X

3

Раз на рік

 

X

4

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

   

Так

Ні

1

Випуск акцій

 

X

2

Випуск депозитарних розписок

 

X

3

Випуск облігацій

 

X

4

Кредити банків

 

X

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

6

Інше (запишіть): 

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві:

 

Річна фінансова звітність

 

 

Коди

   

Дата

31.12.2011

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Летичiвське"

за ЄДРПОУ

00412576

Територія

31500 смт. Летичiв Ворошилова, 2

за КОАТУУ

6823055100

Вид економічної діяльності

Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів

за КВЕД

01.13.0

Середня кількість працівників (чол.)

1

Контрольна сума

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

Адреса:

31500 смт. Летичiв Ворошилова, 2

Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку – “1”; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності – “2”:

1


 

Баланс на 2011-12-31

Форма № 1-м

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

199.8

199.8

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

997.3

997.3

- первісна вартість

031

3235.3

3235.3

- знос

032

( 2238.0 )

( 2238.0 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

154.6

154.6

- первісна вартість

036

384.5

384.5

- накопичена амортизація

037

( 229.9 )

( 229.9 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

7.5

7.5

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

1359.2

1359.2

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

22.4

22.4

Поточні біологічні активи

110

0.0

0.0

Готова продукція

130

0.0

0.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

13.6

3.5

- первісна вартість

161

13.6

3.5

- резерв сумнівних боргів

162

( 0.0 )

( 0.0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

0.0

0.0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0.0

0.0

Поточні фінансові інвестиції

220

0.0

0.0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

5.9

0.0

- в іноземній валюті

240

0.0

0.0

Інші оборотні активи

250

0.0

0.0

Усього за розділом II

260

41.9

25.9

III. Витрати майбутніх періодів

270

0.0

0.0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0.0

0.0

Баланс

280

1401.1

1385.1

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

560.2

560.2

Додатковий вкладений капітал

320

1707.2

1707.2

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-949.8

-1045.2

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

1317.6

1222.2

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

21.1

0

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

53.3

53.2

- зі страхування

570

6.5

0.4

- з оплати праці*

580

2.6

0.9

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

0

108.4

Усього за розділом IV

620

83.5

162.9

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

1401.1

1385.1

 

*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці

0


 

Примітки

д/н

Керівник

Безпалько Iван Павлович

Головний бухгалтер

Тимчик Маря Василiвна 

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Форма № 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

8.6

0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 0 )

( 0 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

8.6

0

Інші операційні доходи

040

0

0

Інші звичайні доходи

050

0

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

8.6

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

24.5

0

Інші операційні витрати

090

( 79.5 )

( 0 )

Вписуваний рядок - у тому числі:

091

( 0 )

( 0 )

Вписуваний рядок:

092

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

100

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 104 )

( 0 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

( -95.4 )

( 0 )

Податок на прибуток

140

( 0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

( -95.4 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

160

( 0 )

( 0 )

       

Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0


 

Примітки

д/н

Керівник

Безпалько Iван Павлович

Головний бухгалтер

Тимчик Маря Василiвна

 

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Звiт про фiнансовий стан ПАТ "Летичiвське" за рiк, що закiнчився 31.12.2010 року / Statement of financial position тис.грн / KUAH Активи /Assets 31/12/08 ..31/12/09 31/12/10 Непоточнi активи /Non-current assets Основнi засоби/Property, plant, and equipment .1113 .. 1106 997 Гудвiл/Goodwill . ..0 .0 ..0 Нематерiальнi активи/Intangible assets .. 0 0 ..0 Iнвестицiї, облiкованi iз застосуванням методу участi в капiталi/ Investments accounted for using the equity method ... 8 .8 ..8 Непоточнi активи, утримуванi для продажу/ Non-current assets held for sale . 200 200 .. 200 Непоточнi бiологiчнi активи/ Non-current biological assets. .155 .155 ..155 Всього непоточнi активи/ Total non-current assets ...1476 ..1469 ...1360 Поточнi активи/ Current assets Запаси/ Inventories 311 26 ...22 Поточнi бiологiчнi активи/ Current biological assets. 12 ..0 0 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть/ Trade and other receivalents .....29 ..48 .14 Iншi поточнi активи/ Others current assets ..41 .0 ..0 Грошовi кошти та їхнi еквiваленти/ Cash and cash equivalents . .9 ..6 . ..6 Всього поточнi активи/ Total current assets .... 422 ..80 .. 42 Всього активiв/ Total assets ....1898 . . 1549 . 1402 Власний капiтал та зобов'язання/ Equity and liabilities 31/12/08 31/12/09 31/12/10 Акцiонерний капiтал / Equity 560 ..560 ..560 Емiсiйний дохiд/Share premium .0 ..0 ..0 Резерв переоцiнки/ Revaluation provision 1823 ...1816 .. 1707 Нерозподiлений прибуток/ Retained earnings ..-638 .-965 . .-950 Всього власний капiтал/ Total equity 1745 ..1411 ..1317 Довгостроковi зобов'язання/ Long-term liabilities Довгостроковi запозичення/ Long-term loans .. ..0 0 ..0 Вiдстроченi податковi зобов'язання/Deferred tax liabilities ...0 0 ..0 Довгостроковi резерви/ Long-term provisios .0 .0 ..0 Всього довгостроковi зобов'язання/ Total long-term liabilities .0.. ..0 ...0 Короткостроковi зобов'язання/ Short-term liabilities Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть/ Trade and other payable 112 ..101 .. 32 Короткостроковi запозичення / Short-term loans .. 0 0 ..0 Поточна частина довгострокових запозичень/ Current part of long-term loans .0 .0 ..0 Податки до сплати/Current tax payable .41 ...37 53 Короткостроковi резерви / Short-term provisions .0 .0 0 Всього короткостроковi зобов'язання/ Total short-term liabilities .153 138 ..85 Всього зобов'язань / Total liabilities .. .153 138 ..85 Всього власний капiтал та зобов'язання/ Total equity and liabilities 1898 .. 1549 .1402 Звiт про сукупний дохiд ПАТ "Летичiвське" за 2010р. / Statement of comprehensive income for 2010 year тис.грн / KUAH .2010 .2009 Дохiд вiд продажу/ Revenue ..23 .. .216 Собiвартiсть / Cost .. 4 .. .9 Валовий прибуток/ Gross profit . . . . ..19 ...207 Iншi доходи /Other income . . . 148 .6 Витрати на збут/ Distribution costs . 0 0 Адмiнiстративнi затрати/ Administrative expenses . 24 .118 Iншi витрати/ Other expenses . . . .. .128 .422 Прибуток до оподаткування/Profit before tax . .. ..15 .-327 Податок на прибуток/ Tax . . . ..0 ....0 Прибуток за перiод вiд дiяльностi, що продовжується / Profit for the period from continued operations . . . 15 .-327 Прибуток за рiк/ Profit for the year . 15 .-327 Iнший сукупний дохiд/ Other comprehensive income . 0 . .0 Збiльшення вартостi власностi/Increased value of property 0 .0 Всього сукупний дохiд за рiк/ Total comprehensive income for the year . 15 . .-327 Середньозважена кiлькiсть акцiй/ Averege number of ordinary shares . . ..2240800 .2240800 Прибуток на акцiю/ Earning per share . . .0,00669 .-0,14593 Базова /Base . . . . .0,00669 . -0, 14593 Понижена/ Abase . . . . 0,00669 . -0, 14593 Звiт про змiни у власному капiталi ПАТ "Летичiвське" за 2010р / Statement of changes in equity . . . . . . . тис.грн / KUAH . . Акцiонерний Емiсiйний ......Резерв Нерозподiлений . Всього . . капiтал / Equity дохiд/Share ..переоцiнки .. прибуток/ . Total . . . . premium ../ Revaluation . Retained . . . . . provision . earnings Залишок на початок перiоду/Balance at beginning of period .560 0 1816 -965 . ..1411 Змiни в облiковiй полiтицi та помилки/ Changes in accounting policies and mistakes ..0 0 .. ...0 .. 0 . ..0 Скоригований залишок / Adjusted balance 560 . 0 . 1816 -965 . ..1411 Сукупний дохiд за рiк / Сomprehensive incom for the year ..0 ..0 0 .. 15 15 Дивiденди/ Dividends ..0 0 .0 .. 0 ..0 Перенесення на нерозподiлений прибуток/ Transfer to retained earnings ..0 0 -108 .. 0 .-108 Емiсiя акцiй /Issue of shares ..0 0 .0 .. 0 ..0 Залишок на кiнець перiоду/ Balance at end of period .. 560 .. 0 1708 .. -950 ..1318 Звiт про рух грошових коштiв за перiод з 01.01.2010 по 31.12.10/ Statement of cash flows тис.грн / KUAH . . . . . . 2010 Потоки грошових коштiв вiд операцiйної дяльностi/ Cash flows from operating activities Надходження вiд покупцiв/ Revenues from customers . . . 72 Виплати постачальникам та працiвникам/ Payments to suppliers and employees . . . . ..72 Грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi /Cash flows from operating activities . .0 Вiдсотки сплаченi/ Percentage paid . . . . .0 Сплачений податок / Tax paid . . . . .0 Чистi грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi/ Net cash from operating activities . ..0 Потоки грошових коштiв вiд iнвестицiйної дяльностi/ Cash flows from investing activities Продаж основних засобiв/ Sale property, plant, and equipment . . .0 Придбання основних засобiв / Purchase property, plant, and equipment . . ..0 Проценти отриманi / Percentage received . . . . 0 Чистi грошовi кошти вiд iнвестицiйної дiяльностi / Net cash from investing activities . 0 Потоки грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi/ Cash flows from financial activities Погашення зобов'язань з фiнансової оренди /Repayment of finance lease liabilities . .0 Надходження вiд емiсiї акцiй / Revenues from share issue . . . ..0 Дивiденди отриманi /Dividends received . . . . 0 Сплаченi дивiденди / Dividends paid . . . . ..0 Чистi грошовi кошти вiд фiнансової дiяльностi/ Net cash from financing activities . .0 Чисте збiльшення грошових коштiв та еквiвалентiв грошових коштiв/ Net increase in cash and cash equivalents . . . . 0 Грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв на початок перiоду / Cash and cash equivalents at beginning of period . . . .0 Грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв на кiнець перiоду / Cash and cash equivalents at end of period . . . . 0

Додаток згідно рішення ДКЦПФР від 30.11.10 р. № 1780

Цей емітент не подавав звітності за МСФО