ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕТИЧІВСЬКЕ"  
 
 
Сторінки розділу
 


Регулярна інформація (XML)

Публічне акціонерне товариство "Летичівське" - 00412576

Регулярна інформація за 2012 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2013-04-30 12:07:02
Дата останнього розміщення: 2013-04-30 12:07:02

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш

Зміст

Основні відомості про емітента

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Інформація про випуски акцій емітента

Опис бізнесу

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Інформація про зобов'язання емітента

Інформація про стан корпоративного управління

Річна фінансова звітність підприємства

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

 

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Безпалько Іван Павлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2013

(дата)


 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

Загальні відомості

Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Летичівське"

Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00412576

Місцезнаходження емітента

31500 Хмельницька Летичiвський смт. Летичiв вул. Ворошилова 2

Міжміський код, телефон та факс емітента

(03857) 9-46-10 9-46-92

Електронна поштова адреса емітента

 

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2013

 

(дата)

 

Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цiннi Папери України №

 

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.letichivske.km.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

 

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

0

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

0

є) інформація про органи управління емітента

0

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

0

7. Інформація про дивіденди

0

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

0

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

0

г) інформація про похідні цінні папери

0

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

0

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

0

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

0

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

0

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

0

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

0

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

0

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

0

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

0

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

0

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

0

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

0

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

0

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

0

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

0

20. Основні відомості про ФОН

0

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

0

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

0

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

0

24. Правила ФОН

0

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

-

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)

0

30. Примітки

В складi рiчного звiту вiдсутнi: 1. ґ) Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності – тому що ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності емітент не одержував. 1. е) Iнформацiя про рейтингове агентство – тому що емітент не укладав договорів з рейтинговими агентствами та не проводив рейтингову оцiнку. 1. є) Iнформацiя про органи управлiння емiтента – тому що заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено. 6. Інформація про загальні збори акціонерів - тому що загальні збори акціонерів у звітному періоді не проводились. 7. Інформація про дивіденди - тому що дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не сплачувались. 9.б) Iнформацiя про облiгацiї емiтента – тому що емітент не здiйснював випуск облiгацiй. 9.в) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом – тому що iншi цiннi папери емітентом не випускались. 9.г) Iнформацiя про похідні цiннi папери, випущенi емiтентом – тому що похідні цiннi папери емітентом не випускались 9. ґ ) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду – тому що емітент протягом звiтного перiоду не здiйснював викуп власних акцiй. 9. д) Iнформацiя щодо виданих сертифікатів цінних паперів - тому що цінні папери переведено у бездокументарну форму існування. 11. г) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - тому що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води та дохід (виручка) від реалізації продукції емітентом за звітний період складає менше, ніж 5 млн. грн. 11. ґ) Інформація про собівартість реалізованої продукції - тому що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води та дохід (виручка) від реалізації продукції емітентом за звітний період складає менше, ніж 5 млн. грн. 12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв – тому що емітент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв. 13. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - тому що протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало. 15. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, 16. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття. 17. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття. 18.Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, 19.Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв – тому що випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв емітент не здійснював. 20.-24 Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН – тому що Сертифікати ФОН емітентом не випускались. 29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi – тому що цiльовi облiгацiї емітентом не випускались.

 

Основні відомості про емітента

 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

 

Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Летичівське"

Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Летичiвське"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Поштовий індекс

31500

Область, район

Хмельницька Летичiвський

Населений пункт

смт. Летичiв

Вулиця, будинок

вул. Ворошилова 2

Інформація про державну реєстрацію емітента

 

Серія і номер свідоцтва

А00 734303

Дата державної реєстрації

20.07.1999

Орган, що видав свідоцтво

Райдержадмiнiстрацiя Летичiвського р-ну

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

560200

Сплачений статутний капітал (грн.)

560200

Банки, що обслуговують емітента

 

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Летичівське ТВБВ 10022/047 ХОУ ВАТ "Ощадбанк"

МФО банку

315784

Поточний рахунок

26003301471418

 

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

МФО банку

0

Поточний рахунок

0

Основні види діяльності

 

01.25

Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників

01.24

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів


 

 

 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

Концерн "Укрсадвинпром"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 1

Опис

Сфера діяльності: - виробництво виноробної та плодово-ягідної продукції.

 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

Держава Україна в особi Фонду державного майна України у Хмельницькiй областi

02898152

29000 Україна 68000 . м. Хмельницький Соборна, 75

0

 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Савченко Сергiй Арсенiйович

АА 127165 26.01.1996 Ленiнським РВ УМВС у Вiнницькiй обл

46.805

 

Кулибаба Валерiй Михайлович

АЕ 602499 21.04.1997 Ленiнським РВ УМВС в Днiпропетровськiй обл

40.93

 

Фiзичнi особи - 80 чол.

д/н д/н 01.01.2001 д/н

12.265

 

Усього

100

 

 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 1, фонд оплати працi 12,0 тис. грн.

 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Савченко Сергiй Арсенiйович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 127165 26.01.1996 Ленiнським РВ ДМУ у Вiнницькiй областi

Рік народження**

1974

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

0

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/в

Опис

Змін по даній посадовій особі в 2012 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посада

Директор

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Безпалько Іван Павлович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НВ 278255 24.09.2003 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1961

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

17

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

В.о. директора ПАТ "Летичiвське"

Опис

Змін по даній посадовій особі в 2012 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посада

Головний бухгалтер

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тимчик Марiя Василiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 194864 13.11.1996 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1964

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

20

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора агрофірми "Летичівська"

Опис

Змін по даній посадовій особі в 2012 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посада

Голова Спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кулибаба Валерiй Михайлович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 602499 21.04.1997 Ленiнським РВ УМВС в Днiпропетровськiй обл..

Рік народження**

1954

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

13

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада невiдома.

Опис

Змін по даній посадовій особі в 2012 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посада

Член Спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кондратюк Василь Сергiйович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 309895 19.03.1997 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1951

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

36

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний інженер ВАТ "Летичівське"

Опис

Змін по даній посадовій особі в 2012 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посада

Член Спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лоєвський Анатолiй Семенович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 657226 16.01.1999 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1955

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

12

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний агорном ВАТ "Летичівське"

Опис

Змін по даній посадовій особі в 2012 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посада

Член Спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подзiгун Зоя Григорiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 330033 02.04.1997 Летичiвським РВ УМВС

Рік народження**

1964

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

9

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник головного бухгалтера ВАТ "Летичівське"

Опис

Змін по даній посадовій особі в 2012 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Директор

Безпалько Іван Павлович

НВ 278255 24.09.2003 Летичiвським РВ УМВС

01.01.2001

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Тимчик Марiя Василiвна

НА 194864 13.11.1996 Летичiвським РВ УМВС

01.01.2001

0

0

0

0

0

0

Голова Спостережної ради

Кулибаба Валерiй Михайлович

АЕ 602499 21.04.1997 Ленiнським РВ УМВС в Днiпропетровськiй обл..

31.01.2007

917160

40.930025

917160

0

0

0

Член Спостережної ради

Кондратюк Василь Сергiйович

НА 309895 19.03.1997 Летичiвським РВ УМВС

01.01.2001

0

0

0

0

0

0

Член Спостережної ради

Лоєвський Анатолiй Семенович

НА 657226 16.01.1999 Летичiвським РВ УМВС

16.08.2007

50

0.002231

50

0

0

0

Член Спостережної ради

Подзiгун Зоя Григорiвна

НА 330033 02.04.1997 Летичiвським РВ УМВС

01.01.2001

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Савченко Сергiй Арсенiйович

АА 127165 26.01.1996 Ленiнським РВ ДМУ у Вiнницькiй областi

02.03.2007

1048817

46.805471

1048817

0

0

0

Усього

1966027

87.737728

1966027

0

0

0

 

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

                   

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Савченко Сергiй Арсентiйович

АА 127165 26.01.1996 Ленiнським РВ УМВС у Вiнницькiй обл.

25.09.1999

1048817

46.805471

1048817

0

0

0

Кулибаба Валерiй Михайлович

АЕ 602499 21.04.1997 Ленiнським РВ УМВС в Днiпропетровськiй обл.

31.01.2007

917160

40.930025

917160

0

0

0

Усього

1965977

87.735496

1965977

0

0

0

 

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Kод за ЄДРПОУ

21653380

Місцезнаходження

29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 390863

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.01.2010

Міжміський код та телефон

0382 70-21-64

Факс

0382 70-21-64

Вид діяльності

Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

Опис

В зберігача ТОВ "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ" відкриті рахунки акціонерам товариства в процесі дематеріалізації випуску цінних паперів товариства.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне підприємство "Альфа-Аудит"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Kод за ЄДРПОУ

36580853

Місцезнаходження

29000, м. Вiнниця, м.Хмельницький

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 4302

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.09.2009

Міжміський код та телефон

0382-71-54-54

Факс

0382-71-54-54

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Здійснює підтвердження достовірності фінансової звітності емітента за 2012 рік.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Kод за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

044-377-70-16

Факс

044-279-12-49

Вид діяльності

Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію іменних цінних паперів

Опис

В депозитарії ПАТ "НДУ" депоновано глобальний сертифікат випуску цінних паперів емітента

 

Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

09.09.2010

54/22/1/10

Хмельницьке ТУ ДКЦПФР

UA4000092969

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

2240800

560200

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Цiннi папери емiтента не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Додаткова емiсiя не здiйснювалася.

 

Опис бізнесу

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

В 1947 роцi на базi вiйської частини, яку розформували, було створено державне пiдприємство Летичiвський "Держплодорозсадник". В 1969 роцi створено радгосп "Летичiвський", який мав у користуваннi 1384 га землi, з яких 1224 га - с/г угiддя. В 1993 роцi радгосп об'єднується з сусiднiм КСП "Надбужанське". В 1997 роцi агрофiрма роздiлилась знову на два сiльськогосподарьських пiдприємтва. Радгосп "Летичiвський" в 1997 роцi реорганiзована у ВАТ "Летичiвське".

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Вищим керiвним органом ПАТ "Летичiвське є Загальнi збори акцiонерiв. ПАТ "Летичiвське" складається з таких виробничих пiдроздiлiв: - машинно тракторний парк.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї емiтента з боку третiх осiб не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облiк господарських операцiй в товариствi здiйснювався по повнiй журнально-ордернiй формi рахiвництва за планом рахункiв по iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань, господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" затверджених наказом Мiнiстерства фiнансовi України вiд 30/11/1999 № 291 з окремими вiдхиленнями вiд вимог закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16/07/1999 №996-XIV та вимог П(С)БО.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо попередньої фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Летичівське" станом на 31 грудня 2012 р. (власникам цінних паперів, керівництву емітента) ЗВІТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Ми провели аудит попередньої фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Летичівське" Основні відомості про емітента Публічне акціонерне товариство "Летичівське" є правонаступником відкритого акціонерного товариства "Летичівське", заснованого на підставі наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по хмельницькій обл. від 24 жовтня 1997 р. №787 шляхом перетворення агрофірми "Летичівська" відповідно до закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі". .Підприємство зареєстроване 20.07.1999 р. Летичівською районною державною адміністрацією Хмельницької області за №16611050009000047. Код ЄДРПОУ 00412576. Нова редакція статуту товариства затверджена протоколом загальних зборів акціонерів від 26.07.2010 р. ПАТ "Летичівське" розташоване в смт. Летичів , вул. Ворошилова, 2. Власником підприємства, що мають 10 і більше відсотків акцій є: 1. Фізична особа - резидент №1 - 40,93%; 2. Фізична особа - резидент №2 - 46,80%; Предметом діяльності товариства є: - виробництво продукції садівництва, рослинництва, тваринництва; - закупівля сільськогосподарської сировини; - надання послуг фізичним і юридичним особам; - оптова та роздрібна торгівля. Попередня фінансова звітність ПАТ "Летичівське" складається з Балансу станом на 31.12.2012 р., Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом - "попередня фінансова звітність"). Попередню фінансову звітність ПАТ "Летичівське" було складено управлінським персоналом із використанням описаної у Примітці до фінансової звітності за 2012 р. концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною у Примітці до фінансової звітності за 2012 р. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Загальний стан бухгалтерського обліку на підприємстві Бухгалтерський облік в акціонерному товаристві ведеться у відповідності до прийнятих національних стандартів бухгалтерського обліку та згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-ХІУ від 16.07.1999 р. Бухгалтерський облік товариства комп'ютеризований. Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складені на типових формах затверджених Міністерством статистики України. Господарські операції в первинних документах відображаються у відповідності до нормативних актів про документи та документообіг в бухгалтерському обліку, затвердженими Міністерством Фінансів України. Відповідальність за початкові залишки у Балансі підприємства, на якому проводиться аудиторська перевірка, покладається на управлінський персонал ПАТ "Летичівське". Фінансова звітність складається своєчасно. Перевіркою встановлено незмінність ведення бухгалтерського обліку згідно з методами встановленими МСФЗ. Аудит активів, власного капіталу та зобов'язань товариства Необоротні активи ПАТ "Летичівське" складаються з основних засобів, в сумі 2696 тис. грн. по первісній вартості, довгострокових біологічних активів в сумі 385 тис. грн. по перісній вартості, довгострокових фінансових інвестицій в сумі 7 тис. грн. Сума зносу основних засобів станом на 31.12.2012 р. складає 1764 тис. грн. (65,43%). Сума зносу довгострокових біологічних активів станом на 31.12.2012 р. складає 230 тис. грн. (59,74%). Запаси ПАТ "Летичівське" станом на 31.12.2012 р. складаються із виробничих запасів в сумі 22 тис. грн. Сума поточної дебіторської заборгованості станом на 31.12.2012 р. складає 3 тис. грн. і включає лише іншу поточну дебіторську заборгованість. Станом на 31.12.2012 р. сума грошових коштів товариства складає 3 тис. грн. Перевіркою встановлено, що статутний капітал відповідає установчим документам та даним бухгалтерського обліку. Розмір та структура власного капіталу наведені в табл. 1. Таблиця 1 Рахунок На 31.12.2012 р., тис. грн. Номер Назва 40 Статутний капітал 560 42 Інший додатковий капітал 1442 44 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1032 Разом 970 Розмір заявленого статутного капіталу товариства становить 560,2 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. статутний капітал сформовано повністю. Статутний капітал товариства складається із 2240800 штук іменних простих акцій вартістю 0,25 грн. кожна. У 2012 р. змін у складі статутного капіталу не відбувалось Аналітичний облік по рахунку 40 "Статутний капітал" ведеться відповідно до "Інструкції про застосування плану рахунків фінансового обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затвердженої наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.1999 р. №291. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. Погашення зобов'язання здійснюється шляхом сплати кредиторові грошових коштів або надання послуг в рахунок одержаного авансу від покупця. Величина поточних зобов'язання товариства станом на 31.12.2012 р. складає 152 тис. грн. і включає заборгованість перед бюджетом - 54 тис. грн.; заборгованість з оплати праці - 4 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 94 тис. грн. Протягом 2012 р. підприємство отримало інших операційних доходів в сумі 140 тис. грн. Протягом 2012 р. підприємство отримало інших операційних витрат в сумі 124 тис. грн. та витрат з податку на прибуток в сумі 3 тис. грн. У 2012 р. підприємство отримало 13 тис. грн. прибутку. Аналіз платоспроможності та фінансової стабільності ПАТ "Летичівське" станом на 31.12.2012 р. На підставі отриманих облікових даних фінансовий стан ПАТ "Летичівське" характеризується такими показниками: Таблиця 2 Показник 31.12. 2011 р. 31.12. 2012 р. Граничне значення показника 1. Аналіз ліквідності підприємства 1.1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0 0,02 0,25-0,5 1.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,02 0,04 0,6-0,8 1.3. Коефіцієнт загальної ліквідності 0,16 0,18 1,0-2,0 1.4. Чистий оборотний капітал, тис. грн. -137,00 -124,00 >0, збільшення 2. Аналіз платоспроможності підприємства 2.1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) 0,88 0,86 0,25-0,5 2.2. Коефіцієнт фінансування 0,13 0,16 >0,1 3. Аналіз рентабельності підприємства 3.1. Коефіцієнт рентабельності активів -0,07 0,010 >0, збільшення 3.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу -0,08 0,012 >0, збільшення Аналізуючи показники ліквідності, необхідно зазначити, що коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2012 р. дорівнює 0,02, оскільки сума грошових коштів підприємства станом на 31.12.2012 р. є досить незначною. Коефіцієнти швидкої та загальної ліквідності мають не високі значення (відповідно 0,04 і 0,18), оскільки величина оборотних активів менша за суму поточних зобов'язань. Величина чистого оборотного капіталу складає -124 тис. грн., що негативно характеризує діяльність підприємства, оскільки воно не має власні оборотні активи для розвитку підприємницької діяльності. Динаміка показників ліквідності є позитивною. Аналіз платоспроможності підприємства дає змогу стверджувати, що коефіцієнт платоспроможності зменшився і у 2012 р. склав 0,86. Відповідно коефіцієнт фінансування зріс і у 2012 р. склав 0,16. Показники платоспроможності позитивно характеризують діяльність товариства, однак їх динаміка є негативною. Показники рентабельності у 2012 р. покращились, оскільки у 2012 р. товариство отримало прибуток. Загалом аналіз фінансового стану свідчить про неліквідність товариства, його неплатоспроможність, незалежність від залучених засобів, рентабельність. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Я не спостерігав за проведенням інвентаризації наявних запасів і основних засобів товариства станом на 31.12.2012 р., оскільки ця дата передувала моєму призначенню аудитором підприємства. Висновок На мою думку, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, якби я мав можливість підтвердити кількість запасів і основних засобів під час проведення інвентаризації, попередня фінансова звітність ПАТ "Летичівське" станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в Примітці до фінансової звітності за 2012 р., включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу на Примітки до фінансової звітності за 2012 р., які пояснюють ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану публічного акціонерного товариства "Летичівське" та результатів його операційної діяльності згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання. Попередню фінансову звітність публічного акціонерного товариства "Летичівське" складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність публічного акціонерного товариства "Летичівське" може бути не прийнятною для інших цілей. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011 р. №1360. Вартість чистих активів Товариства Під час аудиторської перевірки здійснено розрахунки для порівняння вартості чистих активів акціонерного товариства із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України. Сукупна вартість необоротних активів, вартість оборотних активів і величина витрат майбутніх періодів станом на 31.12.2012 р. становить 1122 тис. грн. Сукупна вартість довгострокових і поточних зобов'язань, суми забезпечення майбутніх витрат і платежів, а також величини доходів майбутніх періодів відповідно становить 152 тис. грн. Вартість чистих активів акціонерного товариства більша за розмір статутного капіталу на 410 тис. грн. Розрахунки здійснювались за формулою 1. ЧА = ВБ - З (1) ЧА = 1122 - 152 = 970 тис. грн. ЧА - СК = 970 - 560 = 410 тис. грн. де: ЧА - чисті активи; ВБ - валюта балансу; З - зобов'язання (поточні і довгострокові); СК - статутний капітал. Результати розрахунків свідчать, що статутний капітал повністю забезпечено чистими активами акціонерного товариства. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю Уся інша інформація, що отримана аудитором при аудиті фінансової звітності не може поставити під сумнів достовірність цієї звітності та аудиторський звіт. Виконання значних правочинів Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" у процесі проведення аудиту було оцінено виконання товариством значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Протягом 2012 р. товариством не були здійснені значні правочини. Стан корпоративного управління Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" у процесі проведення аудиту було оцінено стан корпоративного управління товариства, у тому числі стан внутрішнього аудиту. Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо: 1) відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту; 2) відповідного подання інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії № 1591 від 19.12.2006, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за № 97/13364. Акціонерами товариства є фізичні особи. Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства (назва) здійснюється відповідно до ст. 10 Статуту та протоколу загальних зборів учасників відкритого акціонерного товариства №1 від 12.06.2009 р. Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: - загальні збори акціонерів; - наглядова рада; - директор; - ревізійна комісія. Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства. Протягом звітного року директор здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався ревізійною комісією. На момент аудиторської перевірки звіт ревізійної комісіє ще не був підготовлений. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві не відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту. Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" у процесі проведення аудиту було оцінено ризики суттєвого викривлення фінансової звітності, отримано достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених ризиків. Також було виконано процедури оцінки ризиків, такі як запити управлінському персоналу та іншим працівникам суб'єкта господарювання. Основні відомості про аудиторську фірму Приватне підприємство "Альфа-Аудит", код ЄДРПОУ 36580853, Свідоцтво АПУ про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4302 від 24.09.2009 р., розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи 6А, тел.: 0382-71-54-54, 097-990-83-09, e-mail: alfa-audit@ukr.net Договір надання аудиторських послуг №16-13 від 15 квітня 2013 р. Аудит розпочато 5 квітня 2013 р. Аудит закінчено 10 квітня 2013 р. Директор приватного підприємства "Альфа-Аудит" Д. М. Хома Сертифікат аудитора серії А №006427 10.04.2013 р.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

д/н

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Значних придбань та відчуження активів за останні п'ять років не було. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Ступiнь використання основних засобiв - 100% Спосiб утримання активiв -використовуються у процесi надання послуг та для здiйснення адмiнiстративних та соцiально-культурних функцiй. Утримання активiв не призводить до жодних негативних екологiчних наслiдкiв. Мiсцезнаходження основних засобiв - за адресою Товариства.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На сьогоднішній день виробнича та сільськогосподарська діяльність підприємства зупинена через накопичені фінансові проблеми і відсутність перспектив розвитку на базі існуючої інфраструктури.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За звiтний перiод штрафи на Товариство не накладались, компенсацiї за порушення законодавства не виплачувались.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

д/н

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Товариство не має укладених, але не виконаних договорiв, тому iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

д/н

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Справа № 2270/437/12 від 27 січня 2012 року м. Хмельницький, Хмельницький окружний адміністративний суд в особі судді Ковальчук О.К. розглянувши в письмовому провадженні адміністративну справу за позовом прокурора Летичівського району в інтересах держави в особі Управління Пенсійного фонду України в Летичівському районі до публічного акціонерного товариства "Летичівське" про стягнення заборгованості в сумі 9581,10 грн. ПОСТАНОВИВ : Адміністративний позов задовольнити. Стягнути з публічного акціонерного товариства "Летичівське" (код ЄДРПОУ 00412576, 29000, смт. Летичів, вул. Ворошилова, 2) на користь Управління Пенсійного фонду України в Летичівському районі 9581,10 грн. відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умова за списком №2. Справа № 2270/5383/12 від 16 серпня 2012 року м. Хмельницький, Хмельницький окружний адміністративний суд розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду адміністративну справу за позовом Управління Пенсійного фонду України в Летичівському районі до Публічного акціонерного товариства "Летичівське" про стягнення заборгованості ПОСТАНОВИВ: Адміністративний позов - задоволити. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Летичівське" на користь Управління Пенсійного фонду України в Летичівському районі (р/р №25601301117, МФО 315784, код ЄДРПОУ 01563857, Хмельницька філія ВАТ "Державний ощадний банк" заборгованість в сумі 12309 грн. 53 коп. (дванадцять тисяч триста дев'ять грн. 53 коп.). Справа № 2270/6011/12 08 жовтня 2012 року м. Хмельницький, Хмельницький окружний адміністративний суд в особі судді Ковальчук А.М. розглянувши у письмовому провадженні адміністративну справу за позовом Управління Пенсійного фонду України в Летичівському районі до Публічного акціонерного товариства "Летичівське" про стягнення заборгованості ПОСТАНОВИВ: позов управління Пенсійного фонду України в Летичівському районі задоволити. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Летичівське", код ЄДРПОУ 00412576, на користь управління Пенсійного фонду України в Летичівському районі 21706 (двадцять одну тисячу сімсот шість) грн. 54 коп. заборгованості по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за Списком №2.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1175

922

0

0

1175

922

будівлі та споруди

1171

922

0

0

1171

922

машини та обладнання

3

0

0

0

3

0

транспортні засоби

1

0

0

0

1

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

22

10

0

0

22

10

будівлі та споруди

10

0

0

0

10

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

12

10

0

0

12

10

Усього

1197

932

0

0

1197

932

Опис

Ступiнь зносу основних засобів на кінець звітного періоду становить близько 65,43 %.

 

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

970

1222

Статутний капітал (тис. грн.)

560

560

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

560

560

Опис

Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360 та 370.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 410 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 410 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

 

Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

         

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

         

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

         

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

         

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

         

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

     

X

 

Податкові зобов'язання

X

54

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

98

X

X

Усього зобов'язань

X

152

X

X

Опис:

д/н

 

Інформація про стан корпоративного управління


 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

0

0

2

2011

1

0

3

2012

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

   

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

4

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

д/в

Інші (запишіть)

д/в

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/в

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть):

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

   

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

2

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

4

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

5

Секретар правління

Так

Ні

Так

6

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

7

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

8

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

10

Інше(запишіть):

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

   

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

2

Положення про наглядову раду

 

X

3

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

5

Положення про ревізійну комісію

 

X

6

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

8

Інше (запишіть):

д/в

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

   

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Ні

Ні

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

3

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Ні

4

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Ні

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Ні

Так

Ні

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

   

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

 

X

2

Менше ніж раз на рік

 

X

3

Раз на рік

X

 

4

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

X

 

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні


 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

   

Так

Ні

1

Випуск акцій

 

X

2

Випуск депозитарних розписок

 

X

3

Випуск облігацій

 

X

4

Кредити банків

X

 

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

6

Інше (запишіть): д/в 

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

У зв'язку з переведеннням акцій у бездокументарну форму існування.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;
яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві: д/в

 

Річна фінансова звітність підприємства

 

 

Коди

   

Дата 
(рік, місяць, число)

2013 | 04 | 30

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Летичівське"

за ЄДРПОУ

00412576

Територія

 

за КОАТУУ

6823055100

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

112

Орган державного управління

 

за СПОДУ

.

Вид економічної діяльності

Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників

за КВЕД

01.25

Середня кількість працівників

3

 

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

 

 

Адреса:

31500, Летичiвський, смт. Летичiв, вул. Ворошилова 2

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V


 

Баланс станом на 2012 рік

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

0

0

- первісна вартість

011

0

0

- накопичена амортизація

012

( 0 )

( 0 )

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

1197

932

- первісна вартість

031

3435

2696

- знос

032

( 2238 )

( 1764 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

155

155

- первісна вартість

036

385

385

- накопичена амортизація

037

( 230 )

( 230 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

7

7

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

 

 

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

22

22

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

4

0

- первісна вартість

161

4

0

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

0

0

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

3

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

0

3

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

 

 

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

560

560

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

1707

1442

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-1045

-1032

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

1222

970

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

0

0

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

53

54

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

1

0

- з оплати праці

580

1

4

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

108

94

Усього за розділом IV

620

163

152

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

 

 

 

Примітки

д/в

Керівник

Безпалько Іван Павлович

Головний бухгалтер

Тимчик Маря Василiвна


 

Звіт про фінансові результати за 2012 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

0

9

Податок на додану вартість

015

0

0

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

0

9

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 0 )

( 0 )

Валовий прибуток:

- прибуток

050

0

9

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

140

0

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 0 )

( 0 )

Витрати на збут

080

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

090

( 124 )

( 87 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

16

0

- збиток

105

( 0 )

( 78 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

0

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 0 )

( 17 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

16

0

- збиток

175

( 0 )

( 95 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 3 )

( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

13

0

- збиток

195

( 0 )

( 95 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

13

0

- збиток

225

( 0 )

( 95 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0


 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

0

0

Витрати на оплату праці

240

0

0

Відрахування на соціальні заходи

250

0

0

Амортизація

260

0

0

Інші операційни витрати

270

124

87

Разом

280

124

87


 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

2240800

2240800

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

2240800

2240800

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.0058015

-0.0424

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.0058015

-0.0424

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

 

Примітки

д/в

Керівник

Безпалько Іван Павлович

Головний бухгалтер

Тимчик Маря Василiвна 

Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

125

105

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

0

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

0

0

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

33

38

Авансів

095

0

0

Повернення авансів

100

0

0

Працівникам

105

9

13

Витрат на відрядження

110

0

0

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

0

0

Зобов'язань з податку на прибуток

120

0

0

Відрахувань на соціальні заходи

125

77

52

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

3

8

Цільових внесків

140

0

0

Інші витрачання

145

0

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

3

-6

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

3

-6

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

0

0

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

0

0

- необоротних активів

250

0

0

- майнових комплексів

260

0

0

Інші платежі

270

0

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

0

0

Сплачені дивіденди

350

0

0

Інші платежі

360

0

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

3

-6

Залишок коштів на початок року

410

0

6

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

3

0

 

Примітки

д/в

Керівник

Безпалько Іван Павлович

Головний бухгалтер

Тимчик Маря Василiвна 

Звіт про власний капітал за 2012 рік

 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

560

0

0

1707

0

-1045

0

0

1222

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

560

0

0

1707

0

-1045

0

0

1222

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Використання дооцінки необоротних активів

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

13

0

0

13

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

280

0

0

0

-265

0

0

0

0

-265

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

-265

0

13

0

0

-252

Залишок на кінець року

300

560

0

0

1442

0

-1032

0

0

970

 

Примітки

 

Керівник

Безпалько Іван Павлович

Головний бухгалтер

Тимчик Маря Василiвна

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ЗА 2012 РІК

1. Загальна інформація
Публічне акціонерне товариство "Летичівське" є правонаступником відкритого акціонерного товариства "Летичівське", заснованого на підставі наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по хмельницькій обл. від 24 жовтня 1997 р. №787 шляхом перетворення агрофірми "Летичівська" відповідно до закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі". Підприємство зареєстроване 20.07.1999 р. Летичівською районною державною адміністрацією Хмельницької області за №16611050009000047. Код ЄДРПОУ 00412576. Нова редакція статуту товариства затверджена протоколом загальних зборів акціонерів від 26.07.2010 р. ПАТ "Летичівське" розташоване в смт. Летичів, вул. Ворошилова, 2.
Власником підприємства, що мають 10 і більше відсотків акцій є:
1. Фізична особа - резидент №1 - 40,93%;
2. Фізична особа - резидент №2 - 46,80%;
Предметом діяльності товариства є:
- виробництво продукції садівництва, рослинництва, тваринництва;
- закупівля сільськогосподарської сировини;
- надання послуг фізичним і юридичним особам;
- оптова та роздрібна торгівля.

2. Основа надання інформації
Товариство визначило дату переходу на МСФЗ - 1 січня 2012 р.
За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р, Товариство здійснювало підготовку, складання та подання фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Ця фінансова звітність є першою попередньою фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСФЗ. Ця фінансова звітність враховує вимоги МСФЗ 1 "Перше подання фінансових звітів".
Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. 
Перша попередня фінансова звітність за МСФЗ за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. складена на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.
У фінансовій звітності за 2012 рік не наводиться порівняльна інформація за 2011 рік (крім балансу).
Фінансова звітність складена на основі достовірності подання, безперервності діяльності, розгорнутого подання активів та зобов'язань, нарахування, періодичності та послідовності в поданні.
Функціональною валютою фінансової звітності є гривня.
Звітність складена в тисячах гривень.
Повний комплект фінансової звітності товариства охоплює такі звіти:
- Баланс станом на 31.12.2012 р.
- Звіт про фінансові результати за 2012 р.;
- Звіт про рух грошових коштів за 2012 р.;
- Звіт про власний капітал за 2012 р.;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2012 р.
3. Опис обраної облікової політики
При підготовці фінансової звітності Підприємство робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення суми активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. 
Функціональною валютою фінансової звітності Підприємства є українська гривня.

Визнання та оцінка фінансових інструментів
Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Підприємство визнає такі категорії фінансових інструментів: фінансовий актив, доступний для продажу, інвестиції, утримувані до погашення, дебіторська заборгованість, фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Підприємство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за вийнятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Підприємство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашений заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

Фінансові активи, доступні для продажу
До фінансових активів доступних для продажу, Підприємство відносить інвестиції в акції, якщо відсоток володіння менш 20%. Після первісного визнання Підприємство оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за винятком збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше у власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку.
Якщо існує об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу и визнається у прибутку чи збитку. Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

Фінансові активи, утримувані до погашення
До фінансових активів, утримуваних до погашення, Підприємство відносить облігації та векселі, що їх Підприємство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного визнання Підприємство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

Фінансові зобов'язання (кредити банків)
Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.

Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Підприємство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно

Основні засоби
Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 2500 грн.
Первісно Підприємство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних засобів. Підприємство здійснило оцінку основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012 р.) та використовує цю справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів на цю дату.
У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

Подальші витрати
Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

Амортизація основних засобів
Амортизація нараховується прямолінійним методом. Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудволу) в попередніх періодах, Підприємство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

Інвестиційна нерухомість
До інвестиційної нерухомості Підприємство відносить будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності. Якщо будівлі включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесі діяльності Підприємства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за собівартістю, включаючи витрати на операцію. Оцінка після визнання здійснюється на основі моделі справедливої вартості. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується.
Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу Підприємство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Необоротні активи, утримувані для продажу, оцінюються, і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.

Оренда
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Підприємство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Підприємства щодо подібних активів.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Підприємство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.

Податки, на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Підприємства за податками розраховуються з використанням податкових, ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Підприємство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.
Підприємство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Виплати працівникам
Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Підприємство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

Пенсійні зобов'язання
Відповідно до українського законодавства, Підприємство утримує внески із заробітної плати працівників до Державного пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня. 


Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Підприємство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собіварттості цього активу.

Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немо-нетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземною валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.

Умовні зобов'язання та активи.
Підприємство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

Прийняття нових стандартів
При складанні фінансової звітності Підприємство застосувало всі нові і змінені стандарти й інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій і які набули чинності на 31 грудня 2012 року, у тому МСБО 1 "Подання фінансової звітності" у нової редакції. 

Стандарти та інтерпретації, яки були прийняті але ще не набули чинності
На дату затвердження фінансової звітності, такі стандарти та інтерпретації, а також поправки до стандартів, були видані, але ще не набрали чинності: МСФЗ 9 "Фінансові інструменти: класифікація і оцінка", МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність", МСФЗ 11 "Угоди про спільну діяльність" (виданий в травні 2011 року), МСФЗ 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях", МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості", МСБО 28 "Інвестиції в залежні компанії і спільні підприємства". 
Управлінський персонал в даний час здійснює оцінку впливу від прийняття до застосування МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості". Що стосується інших стандартів і інтерпретацій, то, на думку управлінського персоналу, їх прийняття в майбутніх періодах не вплине істотно на фінансову звітність Товариства

Трансформація обліку за МСФЗ
Перша звітність публічного акціонерного товариства, підготовлена відповідно до МСФЗ буде отримана у 2013 р., тобто датою переходу на МСФЗ буде 1 січня 2012 р. Останнім періодом, за який надана фінансова звітність за П(С)БО буде 31 грудня 2011 р.
Нижче надані пояснення, як перехід з попередніх П(С)БО на МСФЗ вплинув на фінансовий стан Товариства, його фінансові результати, відображені у звітності.
Узгодження статей балансу публічного акціонерного товариства у звітності за П(С)БО зі статтями балансу за МСФЗ для дати переходу на МСФЗ на 1.01.2012 р. та дати кінця періоду, відображеного за П(С)БО станом на 31.12.2011 р. показано у табл. 
Тис. грн.

Статті балансу
№ 
коригу-вання Показники фінансової звітності за ПСБО 
станом на
31.12.2011 р. Коригування залишків статей 
балансу Показники фінансової звітності за МСФЗ станом на 01.01.2012
1 2 3 4 5
Статті активу
Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1 199,8 -199,8 0
Основні засоби:
залишкова вартість ОЗ (030) 1 997,3 +199,8 1197,1
первісна вартість ОЗ (031) 3235,3 +199,8 3435,1
знос (032) -2238,0 0 -2238,0
Довгострокві біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість (035) 154,6 0 154,6
первісна вартість (036) 384,5 0 384,5
накопичена амортизація (037) -229,9 0 -229,9
Довгострокві фінансові інвестиції (040) 7,5 0 7,5
Усього необоротні активи (080) 1359,2 0 1359,2
Оборотні активи
Виробничі запаси (100) 22,4 0 22,4
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю (160) 3,5 0 3,5
Усього оборотні активи (260) 25,9 0 25,9
Баланс (280) 1385,1 0 1385,1
Статті власного капіталу 
Статутний капітал (300) 560,2 0 560,2
Додатковий капітал (320) 1707,2 0 1707,2
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток) (350) -1045,2 0 -1045,2
Усього власний капітал (380) 1222,2 0 1222,2
Статті зобов'язань 
Поточні зобов'язання
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом (550) 53,2 0 53,2
Поточні зобов'язання зі страхування (570) 0,4 0 0,4
Поточні зобов'язання з оплати праці (580) 0,9 0 0,9
Інші поточні зобов'язання (610) 108,4 0 108,4
Усього поточних зобов'язань (620) 162,9 0 162,9
Баланс (640) 1385,1 0 1385,1


Пояснення коригуванні при переході на МСФЗ
№ Сутність коригування Сума, тис. грн.
1 Незавершене будівництво, яке відповідає критеріям визнання МСФЗ 16, крім рахунку 154, відображаються у звітності як основні засоби, з розкриттям окремою групою у відповідній примітці, тобто такі незавершені капітальні інвестиції за МСФЗ потрібно обліковувати у складі основних засобів (коригуюче проведення: Дт 10 Кт 151) 199,8

У 2012 р. підприємство не здійснювало господарської діяльності, яка б потребувала коригувань за правилами МСФЗ.