ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕТИЧІВСЬКЕ"  
 
 
Сторінки розділу
 


Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.09.2011
Дата публікації 04.10.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Летичівське"
Юридична адреса* 31500 Хмельницька обл., смт.Летичів, вул.Ворошилова 2
Керівник* Безпалько Іван Павлович - Директор. Тел: 0385794610
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До уваги акціонерів ПАТ «Летичівське»
Правління ПАТ скликає чергові збори акціонерів ПАТ «Летичівське» 28 жовтня 2011 року в 10:00 год. за адресою: Хмельницька обл., Хмельницька обл., смт.Летичів, вул. Ворошилова, 2 (приміщення ПАТ «Летичівське»).
Порядок денний:
1.Звіт Голови правління ПАТ за 2010р.
2.Звіт Ревізійної комісії
3.Про припинення товариства шляхом його ліквідації.
4.Обрання (призначення) ліквідаційної комісії Товариства та визначення її повноважень.
Реєстрація учасників зборів в день і за місцем проведення зборів з 9:00 до 10:00. При собі мати паспорт, представникам акціонерів паспорт і доручення. 
За довідками звертатись за телефоном 8 (097) 4419945
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника Період звітний Період попередній
Усього активів 11880 1348,1
Основні засоби 1152,2 1260,2
Довгострокові фінансові інвестиції 7,5 7,5
Запаси 22,4 26,7
Сумарна дебіторська заборгованість 13,6 47,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,9 6,2
Нерозподілений прибуток -949,8 -964,5
Власний капітал 1317,6 1411,3
Статутний капітал 560,2 560,2
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 74,3 136,6
Чистий прибуток (збиток) 14,7 -326,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 240 800 2 240 800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 6

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 28.09.2011р. у № 182 «Бюлетень «Цінні папери України»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні    
Найменування посади Директор   Безпалько Іван Павлович
    (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   04.10.2011
      (дата)